Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki międzynarodowe Stolicy Apostolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SMSA(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe Stolicy Apostolskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SM2_W07

SM2_W08

SM2_W10Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie roli Stolicy Apostolskiej w zakresie stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienie podmiotowości publicznoprawnej Stolicy Apostolskiej a także stosunki dyplomatyczne prowadzone przez Stolicę Apostolską z innymi podmiotami prawa. Ponadto znaczna część zajęć poświęcona zostanie prawu do zawierania umów międzynarodowych przez Stolicę Apostolską.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Bogacki P., Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009)

Literatura uzupełniająca (1. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu terminologii dotyczącej działań Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

EK2: wskazuje rolę i znaczenie Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

EK3: zna strukturę Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza organów odpowiedzialnych za politykę międzynarodową.

EK4: wymienia rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez Stolicę Apostolską.

EK5: opisuje powiązania Stolicy Apostolskiej z organizacjami międzynarodowymi.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Czytanie zadanej literatury: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu terminologii dotyczącej działań Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie umie wyjaśnić podstawowych pojęć z zakresu działań podejmowanych przez Stolicę Apostolską w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 3 (dst.) - posiada zadowalającą wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej działań Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 4 (db.) - zna i potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia z zakresu działań Stolicy Apostolskiej podejmowanych w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi przedstawić i dokładnie wytłumaczyć terminologię związaną z rolą Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

EK2: wskazuje rolę i znaczenie Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wskazać roli ani znaczenia Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę w zakresie roli i znaczenia Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.

Na ocenę 4 (db.) - zna i potrafi wskazać jaką rolę odgrywa Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej.

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada znakomitą wiedzę na temat roli i zadań Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych; podaje przykłady.

EK3: zna strukturę Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza organów odpowiedzialnych za politykę międzynarodową.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna struktury Stolicy Apostolskiej.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi wymienić podstawowe instytucje i podmioty Stolicy Apostolskiej odpowiedzialne za politykę międzynarodową.

Na ocenę 4 (db.) - potrafi wymienić i opisać podmioty i instytucje Stolicy Apostolskiej odpowiedzialne za prowadzenie polityki międzynarodowej w stopniu dobrym.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi zaprezentować podmioty i instytucje Stolicy Apostolskiej odpowiedzialne za prowadzenie polityki międzynarodowej; umie krytycznie ocenić ich działania podając przykłady.

EK4: wymienia rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez Stolicę Apostolską.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie potrafi wymienić umów międzynarodowych, które zawiera Stolica Apostolska.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi wymienić rodzaje umów międzynarodowych podpisywanych przez Stolicę Apostolską, rozróżnia poszczególne akty prawne.

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę dotyczącą rodzajów umów międzynarodowych, które zawiera Stolica Apostolska.

Na ocenę 5 (bdb.) - nie tylko posiada bardzo dobrą wiedzę o rodzajach i charakterze umów międzynarodowych podpisywanych przez Stolicę Apostolską, ale podaje odpowiednie przykłady i współczesne regulacje.

EK5: opisuje powiązania Stolicy Apostolskiej z organizacjami międzynarodowymi.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie o powiązaniach Stolicy Apostolskiej z organizacjami międzynarodowymi.

Na ocenę 3 (dst.) - wie, że Stolica Apostolska współpracuje z organizacjami międzynarodowymi; potrafi wymienić podstawowe instytucje w tym zakresie.

Na ocenę 4 (db.) - zna i rozumie rolę Stolicy Apostolskiej przy/w organizacjach międzynarodowych; potrafi scharakteryzować powyższe zagadnienie w stopniu dobrym.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna, odróżnia i w pełni charakteryzuje rolę i zadania Stolicy Apostolskiej przy/w organizacjach międzynarodowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)