Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Basics of GIS

General data

Course ID: WS-AR-GIS Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Basics of GIS Name in Polish: Podstawy GIS dla archeologów-kwBasics of geodesy, cartography and GIS
Department: Institute of Archaeology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Learning outcomes: (in Polish)

Po odbyciu zajęć student powinien posiadać:

Wiedza:

IS1_W01 zna podstawowe techniki prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych z różnymi warstwami tematycznymi, przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich i ma wiedzę potrzebną do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS do prezentacji procesów zachodzących na powierzchni Ziemi;

IS1_W04 ma szczegółową wiedzę związaną z obsługą wykorzystywanego w czasie zajęć oprogramowania GIS;

IS1_W06 zna podstawowe metody przenoszenia informacji przestrzennej o obiektach zlokalizowanych na powierzchni Ziemi na mapy cyfrowe;

Umiejętności:

IS1_U01 potrafi pozyskiwać dane z właściwych baz danych aby przygotować mapę cyfrową, zawierającą szereg informacji przydatnych do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii środowiska, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz odczytywać i interpretować informacje przestrzenne zamieszczone na mapach cyfrowych;

IS1_U02 potrafi integrować i przedstawiać dane, prezentować je w formie graficznej, jako warstwy mapy cyfrowej,

IS1_U06 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w prezentacjach danych przestrzennych, potrafi przedstawić wyniki analiz przestrzennych w postaci prostych prezentacji graficznych, posiada umiejętności formułowania i przekazywania w formie przystępnej i zrozumiałej dla odbiorców informacji o charakterze przestrzennym;

IS1_U07 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;

IS1_U11 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację analizy prostych procesów zachodzących pomiędzy danymi przestrzennymi oraz potrafi przeprowadzić taką analizę wraz z końcowymi wynikami i wnioskami z niej płynącymi;

IS1_U12 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia;

IS1_U13 potrafi - zgodni z zadaną specyfikacją - zaprojektować i zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowe dla inżynierii środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi;

IS1_U16 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i technologiczne oraz pozatechniczne w szczególności wykorzystywać wiedzę z różnych obszarów inżynierii środowiska;

Kompetencje:

IS1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

IS1_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

IS1_K05 rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących struktury przestrzennej obiektów na powierzchni Ziemi i współzależności zachodzących między nimi, a także wniosków płynących z tych współzależności;

IS1_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy prawidłowo wykorzystując wiedzę inżynierii środowiska;

Liczba punktów ECTS – 3

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 godzin

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 30 godz.

Suma godzin – 90

Liczba ECTS: 90 godz./30(25) godz. = ok. 3

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.