Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HSRPćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03

K_W12

K_U01

K_U02

K_U04

K_U07

K_K01

K_K05

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zdobycie podstawowej wiedzy o polskiej sztuce XIX i XX wieku wraz z umiejętnością uczestnictwa w krytycznej dyskusji nad poszczególnymi problemami.

Pełny opis:

Podczas zajęć zajmować będziemy się wybranymi zagadnieniami współczesnego życia artystycznego w Polsce i na świecie.

Literatura:

Obowiązkowe:

Piotrowski Piotr, Znaczenie modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.

Luba Iwona, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004.

Jerzy Malinowski, Malarstwo Polskie XIX wieku, Warszawa

Dodatkowe:

Ryszkiewicz Andrzej red., Współczesna sztuka polska, Warszawa 1981.

Luba Iwona, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004.

Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988.

Bogucki Janusz, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.

Borkowski Grzegorz, Mazur Adam, Branicka Monika red., Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa 2007.

Chłap-Nowakowa Justyna, Kuś Maciej, Marcinek Jadwiga red., Dzieje sztuki polskiej, wyd. Kluszczyński (opracowanie ogólne).

Kępińka Alicja, Nowa sztuka – sztuka polska 1945-1978, Auriga 1981.

Kowalska Bożena, Polska awangarda malarska 1945-1980, Warszawa 1988.

Pollakówna Joanna, Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982.

A. Osęka, W. Skrodzki, Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977.

Włodarczyk Wojciech, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000.

Rottenberg Anda, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ma podstawową wiedzę o rozwoju polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej Posiada umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat sztuki nowoczesnej i współczesnej

udział w zajęciach 15 godzin

przygotowanie wystąpienia 5 godzin

przygotowanie do kolokwium (lektura tekstów) 10 godzin

SUMA GODZIN ok. 30 godzin

LICZBA ECTS 1

Metody i kryteria oceniania:

Metoda

Zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz przygotowanego eseju.

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii; nie posiada znajomości podstawowych problemów nowoczesnej i współczesnej sztuki polskiej i nie potrafi umieścić ich w układzie historycznym; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów sztuki polskiej XIX i XX wieku.

ocena 3 (dst): student zna w podstawowym stopniu terminologię; ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce

ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię; ma orientację w podstawowych zagadnieniach sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce i potrafi je w ogólnym stopniu umieścić w układzie chronologicznym.

ocena 5 (bdb): student zna terminologię; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce

ocena 2 (ndst): student nie potrafi omówić podstawowych problemów sztuki nowoczesnej i współczesnej, nie potrafi podjąć udziału w dyskusji na jej temat.

ocena 3 (dst): student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu omówić podstawowe problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej i przedstawić je w układzie chronologicznym, potrafi w ograniczonym stopniu wypowiadać się w dyskusji na jej temat.

ocena 4 (db): student potrafi odpowiednio przedstawiać podstawowe problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, wykazuje się podstawowym zrozumieniem ich specyfiki, popełnia jednak błędy w przytaczaniu poszczególnych koncepcji, potrafi umieścić je w układzie chronologicznym, potrafi podjąć dyskusję na ich temat.

ocena 5 (bdb): student potrafi poprawnie przedstawiać podstawowe problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, potrafi formułować samodzielnie wnioski i odnosić się krytycznie do przedstawionego materiału

Kompetencje

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować poszczególnych problemów problemy sztuki nowoczesnej, nie potrafi zapoznać się z podstawową literaturą i terminologią

ocena 3 (dst): student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu posługiwać się podstawowymi terminami, ma problemy z odróżnieniem specyfiki poszczególnych problemów sztuki nowoczesnej i współczesnej.

ocena 4 (db): student potrafi samodzielnie przeanalizować wybrane problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, poszukiwać dla nich szerszego historycznego kontekstu

ocena 5 (bdb): student potrafi kompleksowo i krytycznie przedstawić wybrane problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, wykracza poza przedstawione w toku wykładów tezy i twierdzenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)