Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The history of art from romanticism to postmodernism - exercises

General data

Course ID: WS-HS-ODKS-HSRPćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The history of art from romanticism to postmodernism - exercises
Name in Polish: Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - ćwiczenia
Organizational unit: Institute of History of Art
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: zdobycie podstawowej wiedzy o polskiej sztuce XIX i XX wieku wraz z umiejętnością uczestnictwa w krytycznej dyskusji nad poszczególnymi problemami.

Full description: (in Polish)

Podczas zajęć zajmować będziemy się wybranymi zagadnieniami współczesnego życia artystycznego w Polsce i na świecie.

Bibliography: (in Polish)

Obowiązkowe:

Piotrowski Piotr, Znaczenie modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.

Luba Iwona, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004.

Jerzy Malinowski, Malarstwo Polskie XIX wieku, Warszawa

Dodatkowe:

Ryszkiewicz Andrzej red., Współczesna sztuka polska, Warszawa 1981.

Luba Iwona, Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004.

Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988.

Bogucki Janusz, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.

Borkowski Grzegorz, Mazur Adam, Branicka Monika red., Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa 2007.

Chłap-Nowakowa Justyna, Kuś Maciej, Marcinek Jadwiga red., Dzieje sztuki polskiej, wyd. Kluszczyński (opracowanie ogólne).

Kępińka Alicja, Nowa sztuka – sztuka polska 1945-1978, Auriga 1981.

Kowalska Bożena, Polska awangarda malarska 1945-1980, Warszawa 1988.

Pollakówna Joanna, Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982.

A. Osęka, W. Skrodzki, Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977.

Włodarczyk Wojciech, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000.

Rottenberg Anda, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ma podstawową wiedzę o rozwoju polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej Posiada umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat sztuki nowoczesnej i współczesnej

udział w zajęciach 15 godzin

przygotowanie wystąpienia 5 godzin

przygotowanie do kolokwium (lektura tekstów) 10 godzin

SUMA GODZIN ok. 30 godzin

LICZBA ECTS 1

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metoda

Zaliczenie na podstawie aktywnej obecności na zajęciach oraz przygotowanego eseju.

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii; nie posiada znajomości podstawowych problemów nowoczesnej i współczesnej sztuki polskiej i nie potrafi umieścić ich w układzie historycznym; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów sztuki polskiej XIX i XX wieku.

ocena 3 (dst): student zna w podstawowym stopniu terminologię; ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce

ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię; ma orientację w podstawowych zagadnieniach sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce i potrafi je w ogólnym stopniu umieścić w układzie chronologicznym.

ocena 5 (bdb): student zna terminologię; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień sztuki nowoczesnej i współczesnej w Polsce

ocena 2 (ndst): student nie potrafi omówić podstawowych problemów sztuki nowoczesnej i współczesnej, nie potrafi podjąć udziału w dyskusji na jej temat.

ocena 3 (dst): student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu omówić podstawowe problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej i przedstawić je w układzie chronologicznym, potrafi w ograniczonym stopniu wypowiadać się w dyskusji na jej temat.

ocena 4 (db): student potrafi odpowiednio przedstawiać podstawowe problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, wykazuje się podstawowym zrozumieniem ich specyfiki, popełnia jednak błędy w przytaczaniu poszczególnych koncepcji, potrafi umieścić je w układzie chronologicznym, potrafi podjąć dyskusję na ich temat.

ocena 5 (bdb): student potrafi poprawnie przedstawiać podstawowe problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, potrafi formułować samodzielnie wnioski i odnosić się krytycznie do przedstawionego materiału

Kompetencje

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować poszczególnych problemów problemy sztuki nowoczesnej, nie potrafi zapoznać się z podstawową literaturą i terminologią

ocena 3 (dst): student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu posługiwać się podstawowymi terminami, ma problemy z odróżnieniem specyfiki poszczególnych problemów sztuki nowoczesnej i współczesnej.

ocena 4 (db): student potrafi samodzielnie przeanalizować wybrane problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, poszukiwać dla nich szerszego historycznego kontekstu

ocena 5 (bdb): student potrafi kompleksowo i krytycznie przedstawić wybrane problemy sztuki nowoczesnej i współczesnej, wykracza poza przedstawione w toku wykładów tezy i twierdzenia.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)