Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HSRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki od romantyzmu do postmodernizmu - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09

ODKiŚ1_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Wymagania wstępne: brak.

Cele przedmiotu: zdobycie ogólnej wiedzy o sztuce XIX i XX wieku w celu zrozumienia, krytycznego uczestnictwa i organizowania życia artystycznego, upowszechnianie sztuki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności analizy sztuki współczesnej.

Wykład kursowy musi być uzupełniany przez studenta o systematyczną pracę z literaturą przedmiotu.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w sztuce XIX, XX i XXI wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentki/studenta z podstawową wiedzą o dokonujących się zmianach w polu sztuki nowoczesnej i współczesnej, z uwzględnieniem plastyki europejskiej XIX-XXI wieku w tym sztuki na terenie Polski. Sztuki amerykańskiej XX-XXI wieku, a także architektury od historyzmu do postmodernizmu. Przedstawiona zostanie faktografia dotycząca najważniejszych, jednocześnie nacisk kładziony będzie na zrozumienie specyfiki poszczególnych tendencji oraz ich wzajemnych powiązań.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Sztuka świata t. 8-10 (sztuka w tym architektura europejska i amerykańska).

David Cottington, Sztuka nowoczesna. Krótkie Wprowadzenie , tłum. Jarosław Pawłowski, Łódź 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (pozycje nieobowiązkowe, dla zainteresowanych poszczególnymi problemami)

Dantini Michele, Sztuka współczesna, Warszawa 2007.

Kotula Adam, Krakowski Piotr, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978 (opracowanie ogólne).

Krakowski Piotr, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.

Marchetti Franceska Castri red., Malarstwo amerykańskie, Warszawa 2005.

Piotrowski Piotr, Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005.

Richardson Tony, Stangos Nikos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa 1980.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w wykładzie 45 godzin

praca własna z literaturą ok. 15 godzin

przygotowanie do egzaminu ok. 15 godzin

SUMA GODZIN ok. 75 godzin

WIEDZA

Absolwent ma podstawową wiedzę o najważniejszych zjawiskach w sztuce europejskiej (w tym polskiej) i amerykańskiej w XIX i XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

METODA

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna

ZALICZENIE ZAJĘĆ

Egzamin pisemny

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU I UZYSKANIA ZALICZENIA

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności bez konsekwencji)

W przypadkach indywidualnych (zdrowotnych i losowych), zgłoszonych w pierwszym możliwym terminie po ich zaistnieniu (także drogą mailową), możliwe jest ustalenie indywidualnych kryteriów obecności. Przy więcej niż 2 nieusprawiedliwionych nieobecnościach student może nie zostać dopuszczony do egzaminu.

2. Egzamin składa się z dwóch części - pierwszą jest rozpoznanie reprodukcji na podstawie udostępnionej wcześniej prezentacji wybranych dzieł.

W przypadku niepełnych danych (wymagane to: autor, tytuł, rok) przyznawane jest po 1/3 punktu, w przypadku niepodania autora pracy 0 pkt niezależnie od pozostałych informacji.

Materiał do "slajdówki" https://1drv.ms/b/s!AjY-ZoSJ8c0moPouuWXxvb1rcLYUwg?e=ksHlgl

Do zaliczenia tej części wymagane jest uzyskanie 75%

3. Część drugą egzaminu stanowi pisemna odpowiedz polegająca na omówieniu w formie pisemnej w przeciągu maksymalnie 60 minut problemowej tezy dotyczącej przedmiotu zajęć na podstawie informacji przekazanych podczas wykładów oraz na podstawie literatury obowiązkowej.

W wypowiedzi pisemnej studentka/student musi wykazać się umiejętnością:

- chronologicznego umieszczenia w czasie wskazanego kierunku w sztuce (np. impresjonizm, styl międzynarodowy, konceptualizm)

- wskazać jego podstawowe cechy charakterystyczne

- wymienić najważniejszych przedstawicieli oraz najważniejsze dzieła

Na ocenę bdb studentka/student musi potrafić również wyjaśnić genezę kierunku, wskazać zależności z innymi kierunkami (np. dokonać porównania dwóch kierunków), omówić jego specyfikę i znaczenie w sztuce XIX i XX wieku.

Kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest materiał przekazany podczas wykładów oraz poznany samodzielnie przez studenta na podstawie samodzielnej lektury.

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii; nie posiada znajomości podstawowych problemów współczesnej sztuki XIX i XX wieku i nie potrafi umieścić ich w układzie historycznym; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów sztuki XIX i XX wieku.

ocena 3 (dst): student zna podstawowym stopniu terminologię; ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju sztuki XIX i XX wieku.

ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię; ma orientację w podstawowych zagadnieniach sztuki XIX i XX wieku i potrafi je, w ogólnym stopniu, umieścić w układzie chronologicznym.

ocena 5 (bdb): student zna terminologię; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień sztuki XIX i XX wieku i ich chronologii. Jego wiedza oparta jest zarówno o tok wykładów jak i literaturę przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)