Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-ESM
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europa w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W14 K_U03 K_K06

Skrócony opis:

The aim of the seminar is to familiarize students with:

positions, places and roles performed by Europe in contemporary international relations. For this purpose will be undertaken political, cultural and economic activities relating to European integration groupings in international relations. Particular emphasis will be placed on the institutionalization of cooperation in Europe in the framework of the European Union. Analysis of the place and significance of Europe in the modern world from the perspective of the major trends and theories of European integration and international relations is going to be made.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone będą na następujące sekcje tematyczne:

1. Historia pojęcia „Europa” oraz analiza geopolitycznych uwarunkowań projektu europejskiego. Potencjał ekonomiczny, polityczny oraz kulturowy Europy w stosunkach międzynarodowych.

2. Teoretyczne ujęcia pozycji Europy w świcie: civilian power, normative power, soft power oraz imperium neo-średniowiczne. Koncepcje mocarstwowości w nauce o stosunkach międzynarodowych.

3. Miejsce Unii Europejskiej we współczesnym ładzie międzynarodowym po Traktacie z Lizbony oraz charakterystyka instytucji w zakresie europejskich stosunków zewnętrznych.

4. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa a polityka zewnętrzna Unii Europejskiej – aspekty definicyjne i pragmatyczne.

5. Znaczenie polityk: rozwojowej, pomocowej, handlowej dla miejsca UE w stosunkach międzynarodowych.

6. Polityka sąsiedztwa i rozszerzenia Unii Europejskiej.

7. UE w stosunkach z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych: Federacja Rosyjska, USA, AKP.

8. Unia Europejska: specyficzny przykład stosunków międzynarodowych czy nietypowy aktor stosunków międzynarodowych?

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Albrycht I., Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, Kraków 2009.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bull H., Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?, Oxford 2003.

4. Bindi F., The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe’s Role in the World, Waszyngton 2010.

5. Brzeziński Z., Wybór. Dominacja czy przywództwo, Kraków 2004.

6. Ciamaga L., Latoszek E., Unia Europejska – podręcznik akademicki, Warszawa 2000.

7. Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

8. Davies N., Europa, Kraków 2001.

9. Duchêne F., Europe in the World Peace, Londyn 1972.

10. Hill Ch., Smith M., International Relations and the European Union, Oxford 2011.

11. Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2010.

12. Macioszek M., Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie, Toruń 2002.

13. Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction In Terms?, “JCMS” 2002 nr 2.

14. Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy: tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001.

15. Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.

16. Milczarek D., Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.

17. Moczulski L., Geopolityka potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

18. Pietraś Z.J., Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych, Lublin 1989.

19. Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream, Warszawa 2005.

20. Smith K., European Union Foreign Policy in a Changing World, Cambridge 2011.

21. Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 164.

22. Zając J., Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2004.

23. Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar polityczny, Warszawa 2006.

24. Zielonka J., Europa jako imperium, Oxford 2006.

25. Zielonka J., Explaining Euro-paralysis : why Europe is unable to act in international politics, Oxford 1998.

26. Zielonka J. (red.), Paradoxes of European foreign policy, Kluwer Law International, 1998.

27. Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Scholar 2003.

27. Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Aggestam L., Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, “ARENA Working Papers WP” 1999 nr 8, www.arena.uio.no.

2. Anielski J., Pojęcie mocarstw w stosunkach międzynarodowych, w: A. Bodnar, W. Szczepański (red.), Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa 1983.

3. Bieleń S., Nowe role mocarstw, Warszawa 1996. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 2002.

5. Drożdż M., Unia Europejska- aspekty mocarstwowości, www.eurolimes.ae.krakow.pl/files/el1(2)2003/md_limes1(2).pdf, (20.04.2008).

6. Skolimowska A., The concept of the EU as a civilian power, „Contemporary European Studies”, Special Issue 2009, s. 132-138.

7. Zięba R., Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - student charakteryzuje specyfikę obecności Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych; podaje obszary zaangażowania UE w świecie; poprawnie odwołuje się do wypracowanych kategorii analizy i opisu tej sfery aktywności UE w relacjach międzynarodowych; zna schemat instytucjonalny oraz podstawy prawne integracji w ramach kwestii zagranicznych.

EK2- student analizuje uwarunkowania obecności UE w relacjach międzynarodowych; porządkuje wiedzę nt. różnych afer aktywności UE w relacjach międzynarodowych.

EK3 - student potrafi dyskutować, wysuwać wnioski i pracować w zespole nad rozwiązaniem danego problemu; dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do analizy zewnętrznego wymiaru integracji w ramach UE.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach – 25-30 godz.

lektura polecanej literatury i przygotowanie referatu– 25-30 godz.

przygotowanie do egzaminu – 25-30 godz.

suma – 75-90 godz. = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę konwersatorium. Jego istotą jest połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnością praktycznego jej zastosowania dla analizowania bieżących problemów z zakresu obecności Europy w świecie. W tym celu odbywa się przedłożenie wspomnianych wyżej zagadnień, połączone z dyskusją nad zadanym fragmentem literatury. Studenci przygotowywać będą referaty dotyczące analizy wybranych fragmentów obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych.

Metody oceny:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność w trakcie zajęć - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności - oraz udział w dyskusji nt. zadanej literatury);

2. Punkty za referat (przygotowanie i zaliczenie referatu warunkiem dopuszczenia do kolokwium).

3. Punkty z kolokwium (max. 70, min. 36).

Średnia punktów z: referatu i kolokwium przeliczana jest na ocenę końcową wg skali:

51-60 3

61-70 3,5

71- 80 4

81-90 4,5

91-100 5

Zagadnienia do kolokwium

1. Koncepcje ról Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych.

2. Teoretyczne ujęcia obecności UE w stos. międzynarodowych: mocarstwo niewojskowe, potęga normatywna, soft power.

3. Charakterystyka fenomenu Unii Europejskiej w stos. międzynarodowych.

4. Definicja i istota polityki zewnętrznej/zagranicznej UE.

5. Wyznaczniki tożsamości UE w stos. międzynarodowych.

6. Instytucje Unii Europejskiej w kontekście polityki zewnętrznej po Traktacie z Lizbony. Główne zmiany wprowadzone przez Traktat.

7. Angielska szkoła stosunków międzynarodowych wobec zjawiska integracji europejskiej – kategoria społeczności międzynarodowej Unii Europejskiej.

8. Typologia geopolityki UE: model westfalski, imperialny, neośredniowiczny.

9. Istota geopolitycznych strategii UE w jej polityce sąsiedztwa: sieciowość, koncepcja strefy buforowej, koncepcja utrzymywania granic kolonialnych oraz granic w postaci limes.

10. Geneza, istota i dynamika relacji UE z: Federacją Rosyjską, Chińską Republiką Ludową i USA.

11. Istota zasady warunkowości w polityce rozszerzenia UE.

12. Znajomość treści poruszanych w czasie referatów: WPZiB, polityki: sąsiedztwa, handlowa, humanitarna, istota dyplomacji prewencyjnej UE, potencjał w stosunkach międzynarodowych oraz relacje z AKP i ASEM.

Szablon oceny referatu

„UE jako aktor stosunków międzynarodowych”

Geneza instrumentu/polityki zewnętrznej Unii Europejskiej 5pkt

Aktorzy zaangażowani w proces 3 pkt.

Podstawa prawna funkcjonowania instrumentu/polityki zewnętrznej Unii Europejskiej 5 pkt.

Współczesne problemy oraz debata nad znaczeniem instrumentu/polityki zewnętrznej Unii Europejskiej 10 pkt.

Terminowe wygłoszenie i oddane referatu 3 pkt.

Oddanie referatu w formie tekstu do tygodnia po wygłoszeniu referatu (format A4; czcionka nr 12; interlinia 1,5; bibliografia; maks. 4 strony) 4 pkt.

SUMA 30 pkt.

Kryteria oceniania:

EK1:– student charakteryzuje specyfikę obecności Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych; podaje obszary zaangażowania UE w świecie; poprawnie odwołuje się do wypracowanych kategorii analizy i opisu tej sfery aktywności UE w relacjach międzynarodowych; zna schemat instytucjonalny oraz podstawy prawne integracji w ramach kwestii zagranicznych.

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi charakteryzować, wskazywać na obszary zaangażowania UE w świecie, nie potrafi korzystać z narzędzi teoretycznych; nie zna schematu instytucjonalnego i prawnego dla tego obszaru;

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie charakteryzuje i wskazuje zaledwie na kilka obszarów zaangażowania UE w świecie, nie potrafi korzystać z narzędzi teoretycznych; nie zna schematu instytucjonalnego i prawnego dla tego obszaru;

- na ocenę 4 (db): student potrafi charakteryzować, wskazywać na obszary zaangażowania UE w świecie, potrafi korzystać z narzędzi teoretycznych; nie zna schematu instytucjonalnego i prawnego dla tego obszaru;

- na ocenę 5 (bdb): student potrafi charakteryzować, wskazywać na obszary zaangażowania UE w świecie, potrafi korzystać z narzędzi teoretycznych; zna schemat instytucjonalny i prawny dla tego obszaru; potrafi wskazać zależności między tymi czynnikami;

EK2– student analizuje uwarunkowania obecności UE w relacjach międzynarodowych; porządkuje wiedzę nt. różnych afer aktywności UE w relacjach międzynarodowych

- na ocenę 2 (ndst): student nie umie analizować uwarunkowań obecności UE w relacjach międzynarodowych ani porządkować wiedzy nt. różnych afer aktywności UE w relacjach międzynarodowych;

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje uwarunkowania obecności UE w relacjach międzynarodowych i porządkuje wiedzę zaledwie w odniesieniu do wybranych sfer aktywności UE w relacjach międzynarodowych;

- na ocenę 4 (db): student poprawnie analizuje uwarunkowania obecności UE w relacjach międzynarodowych i porządkuje wiedzę w odniesieniu do sfer aktywności UE w relacjach międzynarodowych;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie analizuje uwarunkowania obecności UE w relacjach międzynarodowych i porządkuje wiedzę w odniesieniu do wybranych sfer aktywności UE w relacjach międzynarodowych; potrafi wskazać zależności między nimi i samodzielnie formułować wnioski.

EK3– student potrafi dyskutować, wysuwać wnioski i pracować w zespole nad rozwiązaniem danego problemu; dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do analizy zewnętrznego wymiaru integracji w ramach UE.

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi dyskutować, wysuwać wniosków i pracować w zespole nad rozwiązaniem danego problemu; nie dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do analizy zewnętrznego wymiaru integracji w ramach UE.

- na ocenę 3 (dst): student potrafi dyskutować, wysuwać wnioski i pracować w zespole nad rozwiązaniem danego problemu, ale tylko w odniesieniu do niektórych zagadnień; nie dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do analizy zewnętrznego wymiaru integracji w ramach UE.

- na ocenę 4 (db): student potrafi dyskutować, wysuwać wnioski i pracować w zespole nad rozwiązaniem danego problemu; dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do analizy zewnętrznego wymiaru integracji w ramach UE.

- na ocenę 5 (bdb): student potrafi dyskutować, wysuwać wnioski i pracować w zespole nad rozwiązaniem danego problemu; dąży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w odniesieniu do analizy zewnętrznego wymiaru integracji w ramach UE; potrafi wskazać

zależności między nimi oraz samodzielnie konstruować wnioski badawcze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)