Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W05, BW1_W07, BW1_U07, BW1_K01

Skrócony opis:

Konwersatorium z przedmiotu administracja publiczna obejmuje wprowadzenie do nauki administracji, zapoznanie studenta z organizacja administracji publicznej w Polsce oraz podstawami procedury administracyjnej funkcjonującej w Polsce. Prezentowane podczas zajęć informacje są istotne z punktu widzenia uzyskania przez studentów wiedzy z zakresu podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym również administracji odpowiadającej za bezpieczeństwo.

Pełny opis:

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje:

- wstęp do nauki administracji publicznej (definicja, pojęcie podmiotów administrujących, wskazanie prawnych form działania administracji oraz funkcji administracji publicznej)

- organizację administracji centralne i terenowej w Polsce, w tym administracji rządowej zdecentralizowanej i administracji samorządowej

- wprowadzenie do postępowania administracyjnego (pojęcie postępowania administracyjnego, norm postępowania administracyjnego, podziału organów administracji publicznej)

- ogólne postępowania, terminy w postępowaniu administracyjnym, etapy rozpoznania sprawy administracyjnej, decyzja administracyjna i postanowienie

- zwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, zażalenie)

- nadzwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym (zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania)

Literatura:

PODSTAWOWA:

1) Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, W-wa 2017.

2) Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

UZUPEŁNIAJĄCA:

1) H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, W-wa 2004.

2) B. G. Peters, Administracja publiczna w systemie politycznym, W-wa 1999.

3) W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, W-wa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik kursu otrzyma wiedzę na temat struktury administracji publicznej w Polsce oraz podstawach postępowania administracyjnego, w którym rozpatrywane są sprawy administracyjne. Student nabędzie umiejętność opracowania projektu podstawowej decyzji administracyjnej oraz będzie umiał ocenić, czy decyzja administracyjna jest konstrukcyjnie prawidłowa, a w konsekwencji stwierdzić również, czy zasadne jest ze względów procesowych złożenie od niej odwołania.

Uczestnictwo w zajęciach - 24 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 16 godz.

Łącznie [50 godz./25 = 2 pkt ECTS]

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

2. pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego, na które składa się odpowiedź na dwa pytania otwarte (których lista przesyłana jest wcześniej kursantowi) oraz przygotowanie projektu podstawowej decyzji administracyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Koziński
Prowadzący grup: Bartosz Koziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)