Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizacja osób starszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-AOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywizacja osób starszych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03; K_W06; K_W08; K_W09;

K_U01; K_U04; K_U06;

K_K02; K_K03; K_K04;


Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

Przygotowanie do starości na poziomie jednostkowym i instytucjonalnym;

Stan zdrowia i edukacja zdrowotna seniorów;

Jakość życia i potrzeby seniorów;

Aktywizacja społeczna i edukacyjna – Kluby Seniora i UTW;

Aktywizacja społeczna – wolontariat seniorów i na rzecz seniorów;

Aktywność kulturalna osób starszych i obraz seniora w mediach;

Aktywność rodzinna i hobbistyczna;

Aktywność religijna seniorów;

Ageizm;

Senior jako ofiara i sprawca przemocy w rodzinie;

Żałoba i strata w życiu seniora;

Wsparcie seniorów w środowisku zamieszkania w wybranych państwach europejskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chabior A., Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2011.

Chabior A., Fabiś A, Wawrzyniak J.K., Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Fabiś A., Muszyński M., Tomczak Ł., Zrałek M., Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim 2014.

Kijak R.J., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P. (red.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu, Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016.

Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Aspra-jr, Warszawa 2000.

Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2006.

Literatura uzupełniająca:

Matyjas B. (red.), Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2009.

Początek M., Przełamywanie stereotypów. Mity i opcje praktyczne w geriatrii, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Piła 2014.

Szarota Z. (red.), Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.

Twardowska-Rajewska J. (red.), Przeciw samotności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2005.

Zboina B., Jakość życia osób starszych, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, Ostrowiec Św. 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych;

- zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości;

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych;

- ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych;

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne pomiędzy nimi relacje;

- potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego;

- posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach;

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów, opracowanie zadań za pośrednictwem platformy e-learning - 30 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie referatu/prezentacji - 25 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze niezależnie od powodu absencji). Przy wystąpieniu trzeciej nieobecności można ją odpracować poprzez wygłoszenie dodatkowego referatu.

Ocena merytoryczna przygotowanego i wygłoszonego referatu wraz z prezentacją multimedialną.

Ocena zaangażowania studenta w pracę na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)