Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizacja osób starszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-AOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywizacja osób starszych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W13;

PS1_U07, PS1_U12;

PS1_K06

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań osób starszych;

Umiejętności:

- potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej osobom starszym;

- posiada umiejętności potrzebne w animowaniu procesu rozwoju seniorów i środowisk pozostających w obszarze działania pracy socjalnej oraz wspieraniu ich samodzielności.

Kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do pełnienia roli rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta oraz animatora seniorów.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

lektura zadanych tekstów, opracowanie zadań za pośrednictwem platformy e-learning - 30 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie projektu - referatu - 25 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

- ćwiczeniowa,

- eksponująca,

- studium przypadku,

- kształcenie na odległość: e-learning.

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach w tym pełna aktywność za pośrednictwem platformy e-learning.

2. Ocena merytoryczna przygotowanego i wygłoszonego referatu.

3. Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej.

4. Ocena zaangażowania studenta w pracę na ćwiczeniach.

5. Ocena zadań cząstkowych nadesłanych za pośrednictwem platformy e-learning.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)