Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizacja społeczna - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-3-AS-w
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywizacja społeczna - warsztaty
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W17; PS1_U07; PS1_K02, PS1_K03, PS1_K09, PS1_K12

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukierunkowanie kompetencyjne w zakresie aktywizacji społecznej oraz kształcenie zdolności implementacji rozwiązań innowacyjnych. Kreatywne aktywizowanie działań społecznych zgodnie z zasadami projektowania zmian w celu tworzenia przestrzeni przyjaznej ludziom i budowania zgodnych relacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - Student wyjaśnia najważniejsze aspekty zmiany społecznej i cywilizacyjnej w kontekście możliwości podejmowania aktywizacji społecznej.

EK2 - Student projektuje możliwe kierunki zmiany społecznej i podejmuje krytyczną analizę nowych paradygmatów wraz z redefinicją podstawowych pojęć związanych z działalnością społeczną.

EK3 - Student proponuje konkretne rozwiązania kwestii społecznych i opracowuje projekty działań aktywizacyjnych w formacie prezentacji.

EK4 - Student ma świadomość możliwości rozwoju osobistego i zdolność samooceny.

EK5 - Student pracuje w zespole przyjmując w nim różne role i potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu kształtowania przestrzeni społecznej wg koncepcji miasta statutowego.

EK6 - Student zachowuje otwartość i szacunek dla własnej i innych kultur.

EK7 - Student w sposób kreatywny potrafi tworzyć przestrzeń przyjazną ludziom i budować zgodne relacje.

obecność na zajęciach – 25-30 godz.

przygotowanie do zajęć - 25-30 godz.

przygotowanie projektu - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

suma – 75-90 godz. = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Punktowa ewaluacja formująca - cząstkowa - zawiera elementy samooceny; ocena podsumowująca obejmuje zaliczenie opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta. Aktywność spontaniczna na zajęciach. Projekt indywidualny lub praca w grupie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów za aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)