Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social Activation - Workshops

General data

Course ID: WS-SO-PS-3-AS-w
Erasmus code / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Social Activation - Workshops
Name in Polish: Aktywizacja społeczna - warsztaty
Organizational unit: Institute Sociology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest ukierunkowanie kompetencyjne w zakresie aktywizacji społecznej oraz kształcenie zdolności implementacji rozwiązań innowacyjnych. Kreatywne aktywizowanie działań społecznych zgodnie z zasadami projektowania zmian w celu tworzenia przestrzeni przyjaznej ludziom i budowania zgodnych relacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1 - Student wyjaśnia najważniejsze aspekty zmiany społecznej i cywilizacyjnej w kontekście możliwości podejmowania aktywizacji społecznej.

EK2 - Student projektuje możliwe kierunki zmiany społecznej i podejmuje krytyczną analizę nowych paradygmatów wraz z redefinicją podstawowych pojęć związanych z działalnością społeczną.

EK3 - Student proponuje konkretne rozwiązania kwestii społecznych i opracowuje projekty działań aktywizacyjnych w formacie prezentacji.

EK4 - Student ma świadomość możliwości rozwoju osobistego i zdolność samooceny.

EK5 - Student pracuje w zespole przyjmując w nim różne role i potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu kształtowania przestrzeni społecznej wg koncepcji miasta statutowego.

EK6 - Student zachowuje otwartość i szacunek dla własnej i innych kultur.

EK7 - Student w sposób kreatywny potrafi tworzyć przestrzeń przyjazną ludziom i budować zgodne relacje.

obecność na zajęciach – 25-30 godz.

przygotowanie do zajęć - 25-30 godz.

przygotowanie projektu - 20 godz.

konsultacje - 5 godz.

suma – 75-90 godz. = 3 pkt. ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Punktowa ewaluacja formująca - cząstkowa - zawiera elementy samooceny; ocena podsumowująca obejmuje zaliczenie opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta. Aktywność spontaniczna na zajęciach. Projekt indywidualny lub praca w grupie. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów za aktywność na zajęciach.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Monika Bukowska
Group instructors: Monika Bukowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)