Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-BG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RiMGIyNTEtYjZjYi00ZDEyLWFjOWYtOTE3ZjM1YTFiMzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2265bb9d41-ada3-41fb-a6a1-f612255789c5%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03 BW1_U01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i mechanizmów związanych ze wzmacnianiem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w dobie globalizacji i ekonomizacji bezpieczeństwa gospodarczego. Egzemplifikację złożonego charakteru bezpieczeństwa w wymiarze gospodarczym stanowić będzie analiza wybranych zagadnień związanych z podtrzymywaniem i wzmacnianiem ww. bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i globalnym, takich jak: funkcjonowanie międzynarodowych organizacji gospodarczych, globalna konkurencyjność gospodarek krajowych oraz rola polityki handlowej w ich rozwoju.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania bezpieczeństwa gospodarczego. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji

- czynniki zmiany postrzegania bezpieczeństwa państwa w kierunku bezpieczeństwa gospodarczego

- konsekwencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa gospodarczego jako celu polityki państwa

- bezpieczeństwo gospodarcze państwa w dobie globalizacji

- przegląd definicji bezpieczeństwa gospodarczego

- system monitoringu bezpieczeństwa gospodarczego państwa

2. Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w zapewnianiu globalnego BG

- Międzynarodowy Fundusz Walutowy

- Bank Światowy

- Światowa Organizacja Handlu (WTO)

3. Konkurencyjność gospodarki jako determinanta krajowego bezpieczeństwa gospodarczego

- definicja i wymiary konkurencyjności

- krytyka teorii konkurencyjności

- rankingi konkurencyjności i wolności gospodarczej

4. Znaczenie międzynarodowej polityki handlowej dla zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego

- rozwój handlu międzynarodowego

- wymiana handlowa w warunkach integracji gospodarczej

- struktura bilansu płatniczego

- zasady, formy, koszty i korzyści polityki handlowej

- instrumenty polityki handlowej

Literatura:

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006

2. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Warszawa 2015

3. A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Warszawa 2012

4. E. Czarny (red.), M. Słok-Wódkowska, Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski, Warszawa 2016

5. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, TTIP Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, Warszawa 2015

6. E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, Warszawa 2013

7. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Warszawa 2012

8. E. Łaźniewska, P. Deszczyński (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2011

9. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Warszawa 2009

10. K.M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004

11. K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Gorzów Wielkopolski 2014

12. E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Radom 1996

13. T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Lublin 2006

14. B. Jeliński, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki. Integracja a globalizacja, Wrocław 2007

15. K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011

16. K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa 2012

17. K. Raczkowski, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, Warszawa 2014

18. K. Żukrowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę na temat:

- podstawowych uwarunkowań bezpieczeństwa gospodarczego, zwłaszcza w wymiarze makroekonomicznym

- wpływu globalizacji na ekonomizację bezpieczeństwa państwa

- mechanizmów wzmacniania bezpieczeństwa gospodarczego państw we współczesnej gospodarce

Student potrafi:

- identyfikować podmioty i organizacje aktywne w obszarze międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa gospodarczego

- wskazać formy i metody pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej

- podjąć dyskusję w zakresie racjonalności stosowania narzędzi polityki handlowej we wzmacnianiu bezpieczeństwa gospodarczego państw

Student rozumie:

- wpływ czynników osłabiających bezpieczeństwo gospodarcze państw

- rolę aktywnej polityki państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa gospodarczego

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Łącznie: 60 godz. / 30 = 2 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym (MS Teams) oraz w wybranych terminach na platformie Moodle (zakończone testem za 5 pkt.)

Egzamin testowy (w tym pytania otwarte) na platformie Moodle (25 pkt).

Zaliczenie powyżej 50% punktów (>12 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)