Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social security

General data

Course ID: WSE-BW-BSw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Social security
Name in Polish: Bezpieczeństwo społeczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

security studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa społecznego jako ważnego obszaru bezpieczeństwa narodowego. Wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia i modele badawcze. W trakcie kursu studenci powinni poznać najważniejsze współczesne zagrożenia społeczne, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania. Ponadto omówione zostaną rola i działania kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeństwa społecznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego jako jednego z czynników bezpieczeństwa narodowego.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

EK 3 - student/ka wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

Umiejętności:

EK 4 - student/ka posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

EK 5 - student/ka obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

EK 6 - student/ ka analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

Kompetencje:

EK 7 - student/ka współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

EK 8 - student/ka samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego jako jednego z czynników bezpieczeństwa narodowego.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać, opisać żadnych koncepcji teoretycznych dotyczących bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje, opisuje tylko elementy poznanych koncepcji teoretycznych dotyczących bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zidentyfikować i objaśnić charakteru współczesnych zagrożeń społecznych.

- na ocenę 3 (dst): poprawnie identyfikuje współczesne zagrożenia społeczne, bez umiejętności interpretacji ich uwarunkowań oraz sposobów przeciwdziałania.

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 3 - student/ka wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczne.

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne, bez umiejętności charakterystyki obszaru i strategii ich działań.

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 4 - student/ka posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi posługiwać się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskiwać stosownych danych.

- na ocenę 3 (dst): potrafi posługiwać się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa, bez umiejętności pozyskiwania danych i analizowania zjawisk.

- na ocenę 4 (db): posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

- na ocenę 5 (bdb) posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 5 - student/ka obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

- na ocenę 2 (ndst): nie wykazuje zainteresowania problematyką bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 3 (dst): obserwuje aktualne zjawiska społeczne, ale nie potrafi ich potrafi ich zinterpretować.

- na ocenę 4 (db): obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

- na ocenę 5 (bdb): obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 6 - student/ ka analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 2 (ndst): nie interesuje się bieżącą polityką na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 3 (dst): śledzi bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego, ale nie potrafi jej analizować czy ocenić.

- na ocenę 4 (db): analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 5 (bdb): analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 7 - student/ka współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

- na ocenę 2 (ndst): rzadko uczestniczy w zajęciach i nie współpracuje.

- na ocenę 3 (dst): w ograniczonym stopniu włącza się w pracę w grupie zajęciowej.

- na ocenę 4 (db): prawidłowo współpracuje w grupie zajęciowej.

- na ocenę 5 (bdb): współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

EK 8 - student/ka samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

- na ocenę 2 (ndst): nie wykonuje zadań w trakcie trwania kursu.

- na ocenę 3 (dst): ma trudności z określeniem priorytetów, ale przy wsparciu nauczyciela wykonuje powierzone zadania.

- na ocenę 4 (db): prawidłowo określa priorytety i wykonuje powierzone zadania.

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14066#section-7
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Pawlus
Group instructors: Małgorzata Pawlus
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.

lektura literatury obowiązkowej: 20 godz.

zadania e-learningowe: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

zadania e-learningowe: 30 godz.

przygotowanie prezentacji/referatu: 15 godz.

suma godzin: 150 [150/25=6 ECTS], w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 60 godz. (2 ECTS)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)