Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-BWUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W06,

BW1_W11,

BW1_U04,

BW1_U05

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym w Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności studenci poznają historyczny rozwój współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zasadnicze cele tej współpracy, określone w kluczowych dokumentach programowych UE. W następnej kolejności studenci zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi współpracy państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi wypracowywanymi przez ostatnie dziesięciolecia w ramach UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. W dalszej kolejności studenci będą zgłębiać dotychczasowe osiągniecia UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizować najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym w Unii Europejskiej.

W pierwszej kolejności studenci poznają historyczny rozwój współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, począwszy od lat 70. XX w. oraz zasadnicze cele tej współpracy, określone w kluczowych dokumentach programowych UE, w szczególności w dokumentach takich jak:

- Europejska strategia bezpieczeństwa z 2003 r.

- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r.

- Europejska agenda bezpieczeństwa z 2015 r.

W następnej kolejności studenci zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi współpracy państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi wypracowywanymi przez ostatnie dziesięciolecia w ramach UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznają i przestudiują zakres i sposób działania kluczowych instytucji UE w tym obszarze oraz wyspecjalizowanych agencji i organów UE, ukierunkowanych na realizacje wybranych działań w tym obszarze, takich jak: Europol, CEPOL, OLAF, Eurojust, Prokuratura Europejska, Frontex. W dalszej kolejności studenci będą zgłębiać wybrane dotychczasowe osiągniecia i wyzwania UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizować najważniejsze problemy dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE (takie jak terroryzm i cyberterroryzm, radykalizacja postaw, zorganizowana przestępczość transgraniczna, handel ludźmi i przemyt ludzi, katastrofy naturalne i kryzysy epidemiczne).

Literatura:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. 2, Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej geneza ewolucja współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Borawska-Kędzierska Elżbieta, Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami polityka wizowa azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2011.

Buczma Sławomir, Kierzynka Rafał, Europejski nakaz dochodzeniowy: nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Gruszczak Artur, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym: aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Grzelak A., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Kolowiec I., Strąk K. (oprac.), Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna. Dokumenty, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Szymańska Jolanta, Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Literackie ŁG, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, ich uwarunkowania i konsekwencje

2. Student zna najważniejsze akty prawne i instytucje UE zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

3. Student potrafi przedstawić działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz

oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń dal bezpieczeństwa wewnętrznego

2. Student poddaje krytycznej analizie polityczne strategie działań mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, a także konkretne sposoby działania instytucji UE w tym zakresie

Zajęcia w liczbie 30h za 2 pkt ECTS

Punkty ECTS = 2 w tym:

- 30 godzin udział w wykładach = 1 punkt

- 30 godzin samodzielna lektura i przygotowanie się do egzaminu = 1 punkt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w drodze egzaminu pisemnego.

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu pisemnego pokrywa się z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć (zgodnie ze szczegółowym planem zajęć dostępnym na Platformie Moodle).

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być podniesiona w związku z:

- systematycznym uczestnictwem studenta/ki w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), i

- aktywnością studenta/ki w zajęciach poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatu problemowego, ustalonego z prowadzącą zajęcia.

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być obniżona w związku z:

- brakiem systematycznego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach: od 2 do 4 nieobecności - obniżenie o 0,5 stopnia; powyżej 4 nieobecności obniżenie o 1 stopień oceny uzyskanej z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a907bfc8fb4470e95a642a61692a6b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed073436-2025-4ba8-9703-557f03630bec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym w Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności studenci poznają historyczny rozwój współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zasadnicze cele tej współpracy, określone w kluczowych dokumentach programowych UE. W następnej kolejności studenci zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi współpracy państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi wypracowywanymi przez ostatnie dziesięciolecia w ramach UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. W dalszej kolejności studenci będą zgłębiać dotychczasowe osiągniecia UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizować najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z kluczowymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym w Unii Europejskiej.

W pierwszej kolejności studenci poznają historyczny rozwój współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, począwszy od lat 70. XX w. oraz zasadnicze cele tej współpracy, określone w kluczowych dokumentach programowych UE, w szczególności w dokumentach takich jak:

- Europejska strategia bezpieczeństwa z 2003 r.

- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r.

- Europejska agenda bezpieczeństwa z 2015 r.

W następnej kolejności studenci zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi współpracy państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi wypracowywanymi przez ostatnie dziesięciolecia w ramach UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznają i przestudiują zakres i sposób działania kluczowych instytucji UE w tym obszarze oraz wyspecjalizowanych agencji i organów UE, ukierunkowanych na realizacje wybranych działań w tym obszarze, takich jak: Europol, CEPOL, OLAF, Eurojust, Prokuratura Europejska, Frontex. W dalszej kolejności studenci będą zgłębiać wybrane dotychczasowe osiągniecia i wyzwania UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz analizować najważniejsze problemy dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE (takie jak terroryzm i cyberterroryzm, radykalizacja postaw, zorganizowana przestępczość transgraniczna, handel ludźmi i przemyt ludzi, katastrofy naturalne i kryzysy epidemiczne).

Literatura:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. 2, Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej geneza ewolucja współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, red. Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór, Difin, Warszawa 2016.

Borawska-Kędzierska Elżbieta, Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami polityka wizowa azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2011.

Buczma Sławomir, Kierzynka Rafał, Europejski nakaz dochodzeniowy: nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Gruszczak Artur, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym: aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Grzelak A., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Kolowiec I., Strąk K. (oprac.), Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna. Dokumenty, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa, red. Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański, Difin, Warszawa 2018.

Panek Bogdan, Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania, Difin, Warszawa 2020.

Szymańska Jolanta, Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Literackie ŁG, Warszawa 2014.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego oraz uwarunkowań bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)