Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry decyzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-GD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry decyzyjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7HNedr4OIG39mePicc1mx2Z48hKrQ7ofLXHeunkjWoY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=18cf1c12-8483-47aa-a563-404ffdeb3eb1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03,

BW1_U09,

BW1_K02,

BW1_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu decydowania politycznego.


Wymagany dostęp do Internetu, kamerki i mikrofonu.


Zajęcia obywają się zdalnie. Materiały do ćwiczeń oraz wszystkie informacje związane z zajęciami umieszczane będą na platformie Moodle.


Obecność obowiązkowa. Sprawdzana jest lista obecności.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią racjonalnego podejmowania decyzji, w tym prezentacja podstawowych założeń teorii gier i jej zastosowania w procesach analizy, optymalizacji i prognozowania decyzji politycznych. Prezentowane zagadnienie ma również na celu kształtowanie umiejętności łączenia teorii gier z praktyką, a zwłaszcza z wykorzystaniem jej w procesach społeczno-politycznych, zarzadzaniem dużymi i małymi grupami, przygotowywaniem strategii działania w ośrodku nie dysponującym pełnym zasobem informacyjnym lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Przedstawione zostaną podstawowe założenia teorii gier kooperacyjnych, rywalizacyjnych, o sumie zerowej i niezerowej. Studenci będą zastanawiali się nad praktycznym wykorzystaniem gier i proponowanych przez nie założeń w praktyce życia społecznego i politycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

2. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003.

3. J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014.

4. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 1997.

5. R. P. Kostecki, Wprowadzenie do teorii gier, http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/teoria_gier.pdf.

6. T. Tyszka, Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. F. R. Barton, Wprowadzenie do symulacji i gier, Warszawa 1974.

2. P. D. Straffin, Teoria gier, Scholar 2004.

3. T. Bodio, A. Chodubski, O prognostyce w politologii, tekst dostępny na: http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/bodio-chodubski-o-prognostyce-w-politologii.pdf.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W03,

BW1_U09,

BW1_K02,

BW1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się:

1. Obecność na zajęciach (obowiązkowa).

2. Aktywny udział w zajęciach.

3. Praca w grupach.

4. Przygotowanie zadanej prezentacji.

5. Test zaliczeniowy na ocenę na koniec semestru.

a) Test w postaci 20 pytań otwartych i zamkniętych, wielokrotnego wyboru.

Czas pisania ok. 30 min.

Punktacja:

45-42 pkt. - 5,0

41-39 pkt. - 4+

38-34 pkt. - 4,0

33-29- pkt. - 3,5

28-23 pkt. - 3,0

0-22 pkt - 2,0

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c5b3189bc8246eda5e3d84c9fba210e%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f147859-f91e-41e4-90a6-bcc9301c4e87&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią racjonalnego podejmowania decyzji, w tym prezentacja podstawowych założeń teorii gier i jej zastosowania w procesach analizy, optymalizacji i prognozowania decyzji politycznych. Prezentowane zagadnienie ma również na celu kształtowanie umiejętności łączenia teorii gier z praktyką, a zwłaszcza z wykorzystaniem jej w procesach społeczno-politycznych, zarzadzaniem dużymi i małymi grupami, przygotowywaniem strategii działania w ośrodku nie dysponującym pełnym zasobem informacyjnym lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Przedstawione zostaną podstawowe założenia teorii gier kooperacyjnych, rywalizacyjnych, o sumie zerowej i niezerowej. Studenci będą zastanawiali się nad praktycznym wykorzystaniem gier i proponowanych przez nie założeń w praktyce życia społecznego i politycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

2. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003.

3. J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014.

4. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 1997.

5. R. P. Kostecki, Wprowadzenie do teorii gier, http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/teoria_gier.pdf.

6. T. Tyszka, Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. F. R. Barton, Wprowadzenie do symulacji i gier, Warszawa 1974.

2. P. D. Straffin, Teoria gier, Scholar 2004.

3. T. Bodio, A. Chodubski, O prognostyce w politologii, tekst dostępny na: http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/bodio-chodubski-o-prognostyce-w-politologii.pdf.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu decydowania politycznego.

Wymagany dostęp do Internetu, kamerki i mikrofonu.

Trzeba być zalogowanym do MS 365.

Zajęcia obywają się zdalnie. Materiały do ćwiczeń oraz wszystkie informacje związane z zajęciami umieszczane będą na platformie Moodle.

Obecność obowiązkowa. Sprawdzana jest lista obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7HNedr4OIG39mePicc1mx2Z48hKrQ7ofLXHeunkjWoY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=18cf1c12-8483-47aa-a563-404ffdeb3eb1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią racjonalnego podejmowania decyzji, w tym prezentacja podstawowych założeń teorii gier i jej zastosowania w procesach analizy, optymalizacji i prognozowania decyzji politycznych. Prezentowane zagadnienie ma również na celu kształtowanie umiejętności łączenia teorii gier z praktyką, a zwłaszcza z wykorzystaniem jej w procesach społeczno-politycznych, zarzadzaniem dużymi i małymi grupami, przygotowywaniem strategii działania w ośrodku nie dysponującym pełnym zasobem informacyjnym lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Przedstawione zostaną podstawowe założenia teorii gier kooperacyjnych, rywalizacyjnych, o sumie zerowej i niezerowej. Studenci będą zastanawiali się nad praktycznym wykorzystaniem gier i proponowanych przez nie założeń w praktyce życia społecznego i politycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

2. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003.

3. J. Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014.

4. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 1997.

5. R. P. Kostecki, Wprowadzenie do teorii gier, http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/teoria_gier.pdf.

6. T. Tyszka, Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. F. R. Barton, Wprowadzenie do symulacji i gier, Warszawa 1974.

2. P. D. Straffin, Teoria gier, Scholar 2004.

3. T. Bodio, A. Chodubski, O prognostyce w politologii, tekst dostępny na: http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/bodio-chodubski-o-prognostyce-w-politologii.pdf.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu decydowania politycznego.

Wymagany dostęp do Internetu, kamerki i mikrofonu.

Zajęcia obywają się zdalnie. Materiały do ćwiczeń oraz wszystkie informacje związane z zajęciami umieszczane będą na platformie Moodle.

Obecność obowiązkowa. Sprawdzana jest lista obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)