Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-GP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aunXXr4o4MNxSpoOCocX13AORavOAR_ato9JU2DDnbx81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c0ebcab0-4d83-48d6-86fc-438c7e935ea6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, W1_W06,

BW1_U01

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza ze szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu geopolityki i geografii politycznej, związanej z potencjałem oraz bezpieczeństwem współczesnego państwa.

Pełny opis:

Wykład składa się dwu zasadniczych części.

W pierwszej części wykład koncentruje się na prezentacji wybranych klasycznych koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

Omawiane są koncepcje geopolityczne i geostrategiczne których autorami byli (są): F. Ratzel, R. Kjellen, A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky, F. Fukuyama, Z. Brzeziński, S. Huntington, H. Kissinger, N. Ferguson, R. Kagan.

Omawiane są także wybrane doktryny geopolityczne i geostrategiczne USA i Rosji (oraz ZSRR) w XX i XXI w. W tej części wykład podejmuje także pytanie o potencjał geopolityczny współczesnych mocarstw: USA, Chin, Rosji i Unii Europejskiej.

W części drugiej, wykład podejmuje problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw. Podejmując kwestię wielkości i kształtu terytorium państw, wielkości stolicy i kształtu granic, dostępu do surowców energetycznych wykład uczyć ma samodzielnej analizy potencjału geopolitycznego współczesnego państwa.

Literatura:

Lektura obowiązkowa (jedna do wyboru):

1. Tykidydes, Wojna peloponeska, dowolne wydanie.

2. J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2018.

3. B. Góralczyk, Nowy długi marsz: Chiny ery Xi Jinpinga, Warszawa 2021.

4. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Kraków 2013.

5. P. Bajda, Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016, Kraków-Warszawa 2018.

Lektura uzupełniająca:

1. S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

2. H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

3. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

4. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

5. L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

6. Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

7. S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

8. Rocznik statystyczny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zasadnicze efekty uczenia się których osiągnięcie zakłada wykład to:

1. Nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku, która pozwala analizować panoramę geopolityczną współczesnego świata.

2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa takich jak wielkość i kształt jego terytorium czy dostęp do surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współczesnej Polski.

----------------------------------------------------------------------------

Według planu udział w wykładzie wiąże się ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Z czego:

- 1,25 punktu można zdobyć regularnie uczestnicząc w zajęciach.

- 0,75 punktu można zdobyć czytając lekturę obowiązkową, której znajomość będzie wymagana na egzaminie.

- 0,5 punktu można zdobyć przygotowując się do egzaminu pisemnego na podstawie treści wykładu oraz podanej literatury.

- 0,5 punktu można zdobyć przygotowując (powtarzając) samodzielnie wiedzę

na temat mapy politycznej, której znajomość będzie wymagana na egzaminie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na formę pisemnego testu otwartego (pisanego stacjonarnie na UKSW).

Test składa się z 5 otwartych pytań:

- 3 pytania dotyczą treści wykładu.

- 1 pytanie dotyczy pracy samodzielnej, która obejmuje znajomość mapy politycznej Europy oraz nazw stolic państw Azji, Europy, Europy i Ameryki Północnej.

- 1 pytanie dotyczy znajomości jednej z lektur obowiązkowych (do wyboru).

Próg ocen:

- 50 do 60% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna.

- 60 do 70% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna plus.

- 70 do 80% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra.

- 80 do 90% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra plus.

- 90 i więcej % mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena bardzo dobra.

-----------------------------------------------------------------------------

Kryteria ocen efektów uczenia się:

1. Ad "Nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku, która pozwala analizować panoramę geopolityczną współczesnego świata".

- Nabycie wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku w stopniu podstawowym - ocena dostateczna.

- Nabycie wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku w stopniu dobrym - ocena dobra.

- Nabycie wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku na poziomie bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

2. Ad. "2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa takich jak wielkość i kształt jego terytorium czy dostęp do surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współczesnej Polski".

- Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa na poziomie podstawowym - ocena dostateczna.

- Nabycie wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa na poziomie dobrym - ocena dobra.

- Nabycie wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa na poziomie bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Strona przedmiotu: http://tacv2/conversations?groupId=f7f4ac79-988f-48ca-9679-97fcf41fd5c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zaprezentowanie podstawowej wiedzy z geopolityki oraz geografii politycznej na temat:

- geopolitycznej panoramy współczesnego świata;

- geograficznych i geomorfologicznych uwarunkowań potencjału politycznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją pandemiczną, do odwołania, wykład prowadzony jest zdalnie za pośrednictwem programu MS TEMAS oraz uczelnianej platformy Moodle.

W pierwszej części, wykład koncentruje się na prezentacji wybranych, klasycznych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

Omawiane są koncepcje geopolityczne i geostrategiczne których autorami byli (są): F. Ratzel, R. Kjellen, A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky, F. Fukuyama, Z. Brzeziński, S. Huntington, H. Kissinger, N. Ferguson, R. Kagan.

W mniejszym zakresie przywoływane są także wybrane doktryny geopolityczne i geostrategiczne USA i Rosji (oraz ZSRR) w XX i XXI w.

W części drugiej, wykład podjąć ma problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw.

Planuje się podjęcie kwestii takich jak: wielkość i kształt terytorium państw, wielkość stolicy i kształt granic, dostęp do surowców energetycznych, znaczenie narodowego kształtu współczesnego państwa.

Literatura:

S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa, 2018.

H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

Tukidydes, Wojna peloponeska, Czytelnik, Warszawa, 1988.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

Rocznik statystyczny.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z geografii, historii i WOS

przewidziana w programie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aunXXr4o4MNxSpoOCocX13AORavOAR_ato9JU2DDnbx81%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0ebcab0-4d83-48d6-86fc-438c7e935ea6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zaprezentowanie podstawowej wiedzy z geopolityki oraz geografii politycznej na temat:

- geopolitycznej panoramy współczesnego świata;

- geograficznych i geomorfologicznych uwarunkowań potencjału politycznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Pełny opis:

W roku akademickim 2021/222, w wykład prowadzony jest zdalnie za pośrednictwem programu MS TEMAS oraz uczelnianej platformy Moodle.

Adres do zespołu na MST:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aunXXr4o4MNxSpoOCocX13AORavOAR_ato9JU2DDnbx81%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0ebcab0-4d83-48d6-86fc-438c7e935ea6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

W pierwszej części, wykład koncentruje się na prezentacji wybranych, klasycznych doktryn i koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych współczesnego świata, od końca XIX. do XXI. wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych formułowanych po roku 1989.

Omawiane są koncepcje geopolityczne i geostrategiczne których autorami byli (są): F. Ratzel, R. Kjellen, A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky, F. Fukuyama, Z. Brzeziński, S. Huntington, H. Kissinger, N. Ferguson, R. Kagan.

W mniejszym zakresie przywoływane są także wybrane doktryny geopolityczne i geostrategiczne USA i Rosji (oraz ZSRR) w XX i XXI w.

W części drugiej, wykład podjąć ma problemy związane z geograficznymi, geomorfologicznymi i geospołecznymi uwarunkowaniami potencjału współczesnych państw.

Planuje się podjęcie kwestii takich jak: wielkość i kształt terytorium państw, wielkość stolicy i kształt granic, dostęp do surowców energetycznych, znaczenie narodowego kształtu współczesnego państwa.

Literatura:

Lektura obowiązkowa (jedna do wyboru):

1. Tukidydes, Wojna peloponeska, dowolne wydanie.

2. J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2018.

3. B. Góralczyk, Nowy długi marsz: Chiny ery Xi Jinpinga, Warszawa 2021.

4. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Kraków 2013.

5. P. Bajda, Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016, Kraków-Warszawa 2018.

Lektura uzupełniająca:

1. S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

2. H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

3. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

4. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

5. L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

6. Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

7. S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

8. Rocznik statystyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)