Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompozycja pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-KPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozycja pracy naukowej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W07 - Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.

BW1_W14 - Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.

BW1_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

BW1_K06 - Potrafi planować i organizować pracę.

Skrócony opis:

Podczas kursu realizowane będą następujące cele:

- zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami metodologicznymi pracy naukowej;

- zapoznanie studentów z technikami redagowania prac pisanych podczas studiów uniwersyteckich, a także zasadami opracowywania tekstów naukowych;

- omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej.

UWAGA: Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams, w dniach i godzinach wyznaczonych dla poszczególnych grup. Aby wziąć udział w zajęciach należy zalogować się na platformę Moodle i wybrać właściwą grupę ćwiczeniową. W opisie przedmiotu na platformie Moodle dostępny jest link do zajęć w MS Teams, który umożliwi uczestnictwo w ćwiczeniach. Wspomagająco do przesyłania zadań - stosowana będzie platforma Moodle.

Pełny opis:

PLAN ZAJĘĆ:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie wymogów, wprowadzenie w problematykę zajęć, podział studentów na grupy.

2. Sposoby pozyskiwania i archiwizowania materiałów do prac o charakterze naukowym oraz zasady opracowywania bibliografii.

3. Podstawowe zasady redakcyjne, struktura tekstów naukowych i prac pisanych na zajęciach uniwersyteckich oraz sposoby konstruowania narracji.

4. Zasady sporządzania przypisów. Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

5. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów.

6. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów.

7. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów.

8. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów. Oddanie ostatecznych wersji prac.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zenderowski Radosław, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 2001.

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2011.

Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

Woźniak Krzysztof, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kurs daje studentom podstawowe przygotowanie w zakresie organizacji pracy związanej z przygotowaniem tekstów o charakterze naukowym.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć- 45 godz.

Liczba ECTS: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć

2. przygotowanie do zajęć,

3. przygotowanie pracy pisemnej w grupach,

4. syntetyczna prezentacja poszczególnych etapów z realizacji pracy podczas zajęć,

5. oddanie pracy w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach ćwiczeniowych skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia za każdą nieobecność powyżej dwóch przewidzianych w warunkach zaliczenia.

Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z pracy i indywidualnej aktywności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)