Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Principles of composition of scientific papers

General data

Course ID: WSE-BW-KPN
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Principles of composition of scientific papers
Name in Polish: Kompozycja pracy naukowej
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Podczas kursu realizowane będą następujące cele:

- zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami metodologicznymi pracy naukowej;

- zapoznanie studentów z technikami redagowania prac pisanych podczas studiów uniwersyteckich, a także zasadami opracowywania tekstów naukowych;

- omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej.

UWAGA: Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams, w dniach i godzinach wyznaczonych dla poszczególnych grup. Aby wziąć udział w zajęciach należy zalogować się na platformę Moodle i wybrać właściwą grupę ćwiczeniową. W opisie przedmiotu na platformie Moodle dostępny jest link do zajęć w MS Teams, który umożliwi uczestnictwo w ćwiczeniach. Wspomagająco do przesyłania zadań - stosowana będzie platforma Moodle.

Full description: (in Polish)

PLAN ZAJĘĆ:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie wymogów, wprowadzenie w problematykę zajęć, podział studentów na grupy.

2. Sposoby pozyskiwania i archiwizowania materiałów do prac o charakterze naukowym oraz zasady opracowywania bibliografii.

3. Podstawowe zasady redakcyjne, struktura tekstów naukowych i prac pisanych na zajęciach uniwersyteckich oraz sposoby konstruowania narracji.

4. Zasady sporządzania przypisów. Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

5. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów.

6. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów.

7. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów.

8. Omawianie postępów w przygotowaniu tekstów. Oddanie ostatecznych wersji prac.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Zenderowski Radosław, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków 2001.

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2011.

Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.

Woźniak Krzysztof, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Kurs daje studentom podstawowe przygotowanie w zakresie organizacji pracy związanej z przygotowaniem tekstów o charakterze naukowym.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć- 45 godz.

Liczba ECTS: 60 godz. = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć

2. przygotowanie do zajęć,

3. przygotowanie pracy pisemnej w grupach,

4. syntetyczna prezentacja poszczególnych etapów z realizacji pracy podczas zajęć,

5. oddanie pracy w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach ćwiczeniowych skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia za każdą nieobecność powyżej dwóch przewidzianych w warunkach zaliczenia.

Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z pracy i indywidualnej aktywności.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Krzysztof Cebul, Patrycja Laszuk
Group instructors: Krzysztof Cebul, Patrycja Laszuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)