Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-NHPcw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03 - Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną.

BW1_U01 - Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa państwa.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności: analizy, porównywania i oceny wybranych wydarzeń politycznych z lat 1944-1989, w tym dostrzegania związków dnia dzisiejszego z historią Polski.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW1 - Ma wiedzę na temat uwarunkowań wybranych wydarzeń politycznych w latach 1944-1989 w Polsce

EW2 - Ma wiedzę na temat przebiegu wybranych wydarzeń politycznych z lat 1944-1989 w Polsce

EW3 - Ma wiedzę na temat następstw wybranych wydarzeń o charakterze politycznym, które miały miejsce w latach 1944-1989 w Polsce

OPIS ECTS:

Obecność na zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 14 godz.

Przygotowanie eseju – 16 godz.

Liczba ECTS: 45 godz. / 30 godz. = 1,5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student: bardzo dobrze zna uwarunkowania, przebieg i następstwa wybranych wydarzeń politycznych w Polsce z lat 1944-1989.

Na ocenę dobrą student: dobrze zna uwarunkowania, przebieg i następstwa wybranych wydarzeń politycznych w Polsce z lat 1944-1989.

Na ocenę dostateczną student: co najmniej poprawnie potrafi opisać uwarunkowania, przebieg i następstwa wybranych wydarzeń politycznych w Polsce z lat 1944-1989.

Na ocenę niedostateczną student: nie zna, bądź nieprawidłowo opisuje uwarunkowania, przebieg i następstwa wybranych wydarzeń politycznych w Polsce z lat 1944-1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Héjj
Prowadzący grup: Dominik Héjj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)