Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-ODOIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W07, BW1_U01,

BW1_U07

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie studentowi, że ochrona ważnych zasobów informacyjnych jest bezpośrednio związana z interesem bezpieczeństwa państwa. Student zaznajomiony zostanie między innymi z zasadami trafnej identyfikacji wartości chronionych, zasadami klasyfikowania i ochrony informacji niejawnych, zasadami sprawdzania rękojmi zachowania tajemnicy, organizacją zabezpieczenia informacji niejawnych. W części dotyczącej ochrony danych osobowych student dowie się, że ochrona danych osobowych jest wymogiem prawnym a ich przetwarzanie jest możliwe z zachowaniem określonych zasad i przesłanek oraz, że podmioty przetwarzające dane osobowe muszą stosować wymagane przepisami prawa zabezpieczenia. Studentowi zostanie przedstawiona również rola, funkcja i zadania PUODO jako centralnego organu kontroli.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu tematyki ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. , Będzie znał zasady klasyfikowania i ochrony informacji niejawnych, zasady sprawdzania rękojmi zachowania tajemnicy, organizację systemu ochrony informacji niejawnych. Będzie umiał trafnie identyfikować informacyjne wartości chronione. Będzie znał podstawy i przesłanki przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia jakie dla ich bezpieczeństwa należy stosować. W przypadku podjęcia pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych lub przetwarzaniem danych osobowych będzie umiał w praktyce stosować zdobytą wiedzę i stosować się do przedstawionych mu w trakcie kursu zasad.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jędrychowski
Prowadzący grup: Robert Jędrychowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest uświadomienie studentowi, że ochrona ważnych zasobów informacyjnych jest bezpośrednio związana z interesem bezpieczeństwa państwa. Student zaznajomiony zostanie między innymi z zasadami trafnej identyfikacji wartości chronionych, zasadami klasyfikowania i ochrony informacji niejawnych, zasadami sprawdzania rękojmi zachowania tajemnicy, organizacją zabezpieczenia informacji niejawnych. W części dotyczącej ochrony danych osobowych student dowie się, że ochrona danych osobowych jest wymogiem prawnym a ich przetwarzanie jest możliwe z zachowaniem określonych zasad i przesłanek oraz, że podmioty przetwarzające dane osobowe muszą stosować wymagane przepisami prawa zabezpieczenia. Studentowi zostanie przedstawiona również rola, funkcja i zadania PUODO jako centralnego organu kontroli.

Pełny opis:

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych jest niezwykle istotnym obszarem funkcjonowania administracji państwowej jak i podmiotów wykonujących działalność jako przedsiębiorcy. Podejmowane działania w tym zakresie mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz słusznego interesu indywidualnego obywateli. W tym stanie rzeczy, w trakcie wykładu, studenci szczegółowo zapoznani zostaną z następującymi zagadnieniami:

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH:

1. Pojęcie i rodzaje informacji niejawnych,

2. Klauzule tajności i zasady klasyfikowania informacji niejawnych,

3. Organizacja ochrony informacji niejawnych,

4. Zasady udzielania dostępu do informacji niejawnych,

5. Postępowanie w zakresie bezpieczeństwa osobowego,

6. Zabezpieczenie informacji niejawnych,

7. Bezpieczeństwo przemysłowe,

8. Rola służb specjalnych: ABW i SKW,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Powstanie obowiązku ochrony danych osobowych,

2. Zasady przetwarzania danych osobowych,

3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych,

4. Przesłanki przetwarzania danych wrażliwych,

5. Zabezpieczenie danych osobowych,

5. Prawa osoby, której dane dotyczą,

6. Rola i funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych

7. Privacy by design, Privacy by devault,

8. Prawo do bycia zapomnianym,

9. Rola i funkcje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Literatura:

AKTY PRAWNE OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Ustawa z 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r. poz.742).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012r. poz. 683).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011r. Nr.288, poz. 1692).

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U.2017 r. poz. 1558).

AKTY PRAWNE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019r. poz.1781).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019r. poz. 125).

LITERATURA :

1. P. FAJGIELSKI. Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu. Wolters Kluwer, 2019.

2. Ochrona danych osobowych RODO, opracowanie zbiorowe, Beck, 2019.

3. S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014.

4. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, opracowanie zbiorowe, Siedlce 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapewnienie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w kontekście ochrony bezpieczeństwa państwa. Student zaznajomiony zostanie między innymi z zasadami trafnej identyfikacji wartości chronionych, zasadami klasyfikowania i ochrony informacji niejawnych, zasadami sprawdzania rękojmi zachowania tajemnicy, organizacją zabezpieczenia informacji niejawnych. W części dotyczącej ochrony danych osobowych student dowie się, że ochrona danych osobowych jest wymogiem prawnym a ich przetwarzanie jest możliwe z zachowaniem określonych zasad i przesłanek oraz, że podmioty przetwarzające dane osobowe muszą stosować wymagane przepisami prawa zabezpieczenia.

Pełny opis:

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych jest niezwykle istotnym obszarem funkcjonowania administracji państwowej jak i podmiotów wykonujących działalność jako przedsiębiorcy. Podejmowane działania w tym zakresie mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz słusznego interesu indywidualnego obywateli. W tym stanie rzeczy, w trakcie wykładu, studenci szczegółowo zapoznani zostaną z następującymi zagadnieniami:

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH:

1. Pojęcie i rodzaje informacji niejawnych,

2. Klauzule tajności i zasady klasyfikowania informacji niejawnych,

3. Organizacja ochrony informacji niejawnych,

4. Zasady dostępu do informacji niejawnych,

5. Postępowanie w zakresie bezpieczeństwa osobowego,

6. Zabezpieczenie informacji niejawnych,

7. Bezpieczeństwo przemysłowe,

8. Rola służb specjalnych: ABW i SKW w systemie ochrony informacji niejawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Pojęcie danych osobowych,

2. System ochrony danych RODO i DODO

3. Podstawy prawne przetwarzania poszczególnych kategorii danych

4. Zasady przetwarzania danych osobowych,

5. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych,

6. Przesłanki przetwarzania danych wrażliwych,

7. Zabezpieczenie danych osobowych,

8. Prawa osoby, której dane dotyczą,

9. Rola i funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych

9. Rola i funkcje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,

11. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Literatura:

AKTY PRAWNE OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Ustawa z 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r. poz.742).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012r. poz. 683).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011r. Nr.288, poz. 1692).

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U.2017 r. poz. 1558).

AKTY PRAWNE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019r. poz.1781).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019r. poz. 125).

LITERATURA :

1. P. FAJGIELSKI. Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu. Wolters Kluwer, 2019.

2. Ochrona danych osobowych RODO, opracowanie zbiorowe, Beck, 2019.

3. S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014.

4. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, opracowanie zbiorowe, Siedlce 2019.

Literatura:

LITERATURA :

1. P. FAJGIELSKI. Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu. Wolters Kluwer, 2019.

2. Ochrona danych osobowych RODO, opracowanie zbiorowe, Beck, 2019.

3. S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014.

4. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, opracowanie zbiorowe, Siedlce 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Góral
Prowadzący grup: Urszula Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)