Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Research Project

General data

Course ID: WSE-BW-PB
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Research Project
Name in Polish: Projekt badawczy
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza, umiejętności i kompetencje charakterystyczne dla studenta rozpoczynający studia licencjackie.

Short description: (in Polish)

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania problemu badawczego w postaci napisania artykułu naukowego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia w postaci indywidualnej pracy ze studentami.

Każdy ze studentów ustala z prowadzącym temat do opracowania. formułuje pytania badawcze, hipotezy, metody, źródła wykorzystane w opracowaniu, przygotowuje strukturę tekstu.

Student gotową pracę zamieszcza na platformie Moodle.

Bibliography: (in Polish)

Przydzielana każdemu studentowi indywidualnie, zgodnie z podjętym tematem, którego efektem jest powstanie artykułu naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o polityce i administracji w systemie

nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi

dyscyplinami naukowymi, w tym przede wszystkim z naukami o

bezpieczeństwie.

Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze

szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań w obszarze

bezpieczeństwa państwa.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

Potrafi sporządzać analizy i prognozy.

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 2 punkty ECTS praca, którego efektem końcowym jest napisany artykuł.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na zaliczenie przedmiotu student przygotowuje artykuł naukowy.

Ocenianie ciągłe pracy studenta ze szczególnym skoncentrowaniem na przedstawionej pracy pisemnej w postaci artykułu naukowego.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Bajda, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Group instructors: Piotr Bajda, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania problemu badawczego w postaci napisania artykułu naukowego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia w postaci zespołowej lub indywidualnej pracy ze studentami.

Studenci ustalają z prowadzącym temat do opracowania. Formułuje cel i pytania badawcze, hipotezy, określają metody badawcze i źródła, wykorzystane w pracy, tworzą strukturę artykułu.

Gotowe pracę studenci wysyłają prowadzącemu drogą elektroniczną lub zamieszczają na platformie Moodle, w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Bibliography: (in Polish)

Przydzielana każdemu studentowi indywidualnie, zgodnie z podjętym tematem, którego efektem jest powstanie artykułu naukowego.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza i umiejętności uzyskane w dotychczasowym toku studiów.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki, Katarzyna Grzybowska-Walecka, Kinga Wojtas-Jarentowska
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki, Katarzyna Grzybowska-Walecka, Kinga Wojtas-Jarentowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Projekt badawczy ma charakter ćwiczeniowy. W ramach przedmiotu powstaje artykuł naukowy, plakat naukowy lub wystąpienie konferencyjne wraz z prezentacją. Warunkiem zaliczenia są efekty uzyskane, na którejś z trzech wskazanych ścieżek.

Full description: (in Polish)

Studenci, pracując pojedynczo lub w parach, przygotowują materiał zaliczeniowy wedle schematu trzech ścieżek:

1) artykuł naukowy - niewielki objętościowo (ok pół znormalizowanego arkusza) tekst zachowujący wszystkie formalne wymogi tekstu naukowego (postawienie tezy/hipotezy, wskazanie metody, źródeł, posługiwanie się przypisami). Tekst nie może być tożsamy z potencjalnie przygotowywaną praca licencjacką.

2) plakat naukowy - plakat dotyczący wybranej kwestii opracowany z uwzględnieniem dedykowanej mu metodologii (podział przestrzeni, dobór środków wyrazu, merytoryczna treść podawana w sposób hasłowy oparta na odpowiednim materiale źródłowym).

3) tekst wystąpienia konferencyjnego (wraz z wygłoszeniem) i prezentacją - 10 slajdowa prezentacja przygotowana wedle wymogów referatu naukowego (wygłoszenie, rygor czasowy).

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Burgoński, Anna Skolimowska, Janusz Węgrzecki, Kinga Wojtas-Jarentowska
Group instructors: Piotr Burgoński, Anna Skolimowska, Janusz Węgrzecki, Kinga Wojtas-Jarentowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)