Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ratownictwa medycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ratownictwa medycznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie studentów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;

- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

-kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pełny opis:

Cele szczegółowe:

1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.

2. Zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.

3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.

4. Zrozumienie potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.

5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.

6. Uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.

7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.

8. Kształtowanie postaw humanitarnych.

9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji

Literatura:

1.Brongel L: golden hour, the time of life, the time of death. Krakow's Medical Publishing House,

Krakow 2000;

2.Jakubaszko (ed.). Emergency Medicine. PZWL, The

3.Pelzer M., Palczewska W. emergency aid in emergencies and diseases (script

Student KK IEM), 4.Wytyczne resuscitation 2005. Polish Resuscitation Council 5.Pierwsza

aid and CPR. Owner for students. Issue II -

September 2006. 6.Jethon Z., Grzybowski, A. (eds): Preventive Medicine and Environmental

PZWL, Warszawa2000

7.Siuda T.Zaczek

The annex Publishing and Graphic Arts, Warsaw 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi:

01 rozpoznac sytuacje, w których nalezy podjac działania Pierwszej Pomocy

02 scharakteryzowac najczestsze urazy oraz zachorowania i stany nagłe wymagajace

podjecia PP

03 objasnic Schemat Podstawowego Podtrzymania Zycia.

01 umiec ocenic, zinterpretowac zastana sytuacje jako wymagajaca

(niewymagajaca) podjecia czynnosci PP,

02 zaprezentowac prawidłowe przeprowadzenie kolejnych etapów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, pogadanka, burza mózgów.

Kolokwia pisemne i ustne oceniające poszczególne partie materiału, praktyczne zaliczenie czynności ratowniczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Seliga
Prowadzący grup: Krystyna Seliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gątarek
Prowadzący grup: Izabela Gątarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)