Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W02, BW1_W07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji społecznych jednostki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie do zajęć - tematyka, kryteria zaliczenia.

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych.

2. Metody badawcze w psychologii.

3. Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

4. Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

5. Negocjacje c.d.

6. Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

7. Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

8. Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

9. Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

10. Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy. Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

11. Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia. Ocena poznawcza i afektywna.

12. Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

13. Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - uwarunkowania.

14. Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Lektura podstawowa:

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999;

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 2006;

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna: rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW1_W01

Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników o charakterze psychologicznym i ich znaczenia dla zachowania człowieka w otoczeniu społecznym w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego.

BW1_W03

Student ma wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną, a w szczególności: procesów poznawczych i decyzyjnych, czynników kształtujących relacje międzyludzkie, komunikację i negocjacje, postawy, działania w grupie i indywidualne.

BW1_U01

Student potrafi obserwować i interpretować zachowanie człowieka w otoczeniu społecznym, a zwłaszcza sytuacji zagrożenia oraz rozumie i rozpoznaje wpływ sytuacji na jego zachowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci mają możliwość wykazania się aktywnością podczas dyskusji i analizy studium przypadku, prezentując tym samym pozyskaną wiedzę i umiejętności ujęte w efektach kształcenia.

Ocena na podstawie pisemnego zaliczenia. Studenci, po zapoznaniu się z materiałem, odpowiadają na pytania, które umożliwią im wykazanie się nabytą wiedzą i umiejętnością jej analizowania, rozumienia oraz wskazywania możliwości wykorzystywania w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwYjU3ODAtNzVlNy00YzhjLWFiMjYtYzk4NzRjMGMyZjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2270c77b00-0f16-414c-b227-df25a1718177%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prowadzony zdalnie (MS Teams)

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji społecznych jednostki.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna.

Wymagana obecność na zajęciach prowadzonych zdalnie.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych. Metody badawcze w psychologii.

Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia.

Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy.

Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - uwarunkowania.

Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 1998; Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984; Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004; Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991; Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna.

Wymagana obecność na zajęciach - prowadzonych zdalnie na MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prowadzony zdalnie (MS Teams)

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji społecznych jednostki.

Wymagana obecność na zajęciach prowadzonych zdalnie.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie do zajęć - tematyka, kryteria zaliczenia.

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych.

2. Metody badawcze w psychologii.

3. Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

4. Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

5. Negocjacje c.d.

6. Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

7. Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

8. Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

9. Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

10. Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy. Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

11. Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia. Ocena poznawcza i afektywna.

12. Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

13. Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - uwarunkowania.

14. Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Lektura podstawowa:

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999;

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 2006;

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna: rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002.

Wymagania wstępne:

Wymagana obecność na zajęciach - prowadzonych zdalnie na MS Teams. Dopuszczalne dwie nieobecności bez usprawiedliwienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ects:

udział w zajęciach: 30 godz. (1ects)

przygotowanie do zajęć i konsultacje: 15 godz (0,5 ects)

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz (0,5 ects)

suma: 60 godz. (2 ects)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji społecznych jednostki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie do zajęć - tematyka, kryteria zaliczenia.

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych.

2. Metody badawcze w psychologii.

3. Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

4. Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

5. Negocjacje c.d.

6. Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

7. Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

8. Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

9. Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

10. Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy. Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

11. Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia. Ocena poznawcza i afektywna.

12. Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

13. Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - uwarunkowania.

14. Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Lektura podstawowa:

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999;

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 2006;

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna: rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002.

Wymagania wstępne:

Wymagana obecność na zajęciach - dopuszczalne dwie nieobecności bez usprawiedliwienia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)