Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Bachelor seminar

General data

Course ID: WSE-BW-SL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Bachelor seminar
Name in Polish: Seminarium licencjackie
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes


Short description: (in Polish)

Celami seminarium są pogłębienie wiedzy metodologicznej i teoretycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów umiejętności opracowywania tekstów naukowych oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- ustala temat pracy i strukturę pracy;

- przygotowuje jeden rozdział pracy.

Podczas drugiego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- przygotowuje pozostałe części pracy.

Bibliography: (in Polish)

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student przygotowuje kolejne części pracy oraz równolegle pogłębia wiedzę dotyczącą metodologii badań w naukach społecznych oraz zasad pisania prac dyplomowych (poziom licencjacki), a także uczy się wypracowywania planu przedsięwzięć badawczych w obszarze nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. O ile promotor nie przyjmie innych ustaleń - nieobecność na więcej niż trzech zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej – 0,5 punktu za każdą nieobecność powyżej trzech przewidzianych w warunkach zaliczenia. Punktacja ujemna odejmowana jest od oceny końcowej w semestrze.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych dwóch zajęć seminaryjnych.

3. Student dokonuje wyboru tematu w oparciu o wskazówki promotora. Wybór tematu pracy musi nastąpić do końca października (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w październiku). W innym wypadku student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora. Konieczne jest złożenie podania o zatwierdzenie tematu pracy (do końca października).

4. Plan pracy musi być przygotowany w terminie określonym przez prowadzącego. Zwyczajowo do końca listopada (terminem końcowym rozliczenia będzie wówczas data ostatnich zajęć w listopadzie).

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie w terminie ustalonym przez prowadzącego, ale nie później niż ostatnie zajęcia semestru zimowego jednego ukończonego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest oddanie rozdziału pracy w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie mogą być rozliczane zadania z punktów 3 i 4.

7. Student, który nie zaliczy semestru zimowego - nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

8. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej podczas pierwszych zajęć w maju (w uzasadnionych przypadkach, o ile przyjęty harmonogram pracy na seminarium to umożliwia, promotor może ten termin przedłużyć).

9. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze letnim (w uzasadnionych przypadkach, o ile przyjęty harmonogram pracy na seminarium to umożliwia, promotor może ten termin przedłużyć). Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby promotor mógł nanieść poprawki oraz omówić je ze studentem, który zobowiązany jest przedstawić poprawioną pracę w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W przypadku seminarium w semestrze letnim - nie ma możliwości konsultowania w terminie poprawkowym pracy, która nie została przekazana do sprawdzenia na ostatnich zajęciach (lub w terminie wskazanym przez promotora).

10. Promotor określa pozostałe szczegółowe zasady pracy na seminarium.

Practical placement: (in Polish)

---

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Abgarowicz, Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Group instructors: Grzegorz Abgarowicz, Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Burgoński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Group instructors: Piotr Burgoński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celami seminarium są pogłębienie wiedzy metodologicznej i teoretycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów umiejętności opracowywania tekstów naukowych oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- ustala temat pracy i strukturę pracy;

- przygotowuje jeden rozdział pracy.

Podczas drugiego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- przygotowuje pozostałe części pracy.

Bibliography: (in Polish)

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Wymagania wstępne: (in Polish)

---

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Grzegorz Abgarowicz, Janusz Balicki, Tadeusz Kamiński, Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Group instructors: Grzegorz Abgarowicz, Janusz Balicki, Tadeusz Kamiński, Grzegorz Kęsik, Andrzej Rudowski, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Węgrzecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) PUNKTY ECTS: 3

Seminarium - 30 godz.

Przygotowanie pracy - 60 godz.

Suma: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celami seminarium są pogłębienie wiedzy metodologicznej i teoretycznej, praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów umiejętności opracowywania tekstów naukowych oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z obszaru nauk społecznych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa (w obrębie dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie).

Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- ustala temat pracy i strukturę pracy;

- przygotowuje jeden rozdział pracy.

Podczas drugiego semestru seminarium każdy z jego uczestników pod kierunkiem prowadzącego, a także w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium:

- pogłębia wiedzę metodologiczną i teoretyczną oraz umiejętności opracowywania tekstów naukowych;

- gromadzi i analizuje materiały w zakresie problematyki, której dotyczy wybrany temat pracy licencjackiej;

- przygotowuje pozostałe części pracy.

Bibliography: (in Polish)

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Pawlik K, Zenderowski R., Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005 (i wszystkie następne wydania).

Wymagania wstępne: (in Polish)

---

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)