Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-SPRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, W1_W05,

BW1_U06

Skrócony opis:

Na konwersatorium z Systemu politycznego RP składają się zajęcia służące kompleksowemu przedstawieniu wielowymiarowego charakteru zagadnienia ustroju państwa. Omówienie fundamentalnych zagadnień związanych z prawną stroną funkcjonowania struktur tworzących ład instytucjonalny państwa uzupełnia analiza uwarunkowań historycznych, społeczno-gospodarczych i – przede wszystkim – ukazanie gry aktorów politycznych i jej znaczenia dla funkcjonowania i ewolucji systemu politycznego.

Pełny opis:

Na konwersatorium z Systemu politycznego RP składają się zajęcia służące kompleksowemu przedstawieniu wielowymiarowego charakteru zagadnienia ustroju państwa. Omówienie fundamentalnych zagadnień związanych z prawną stroną funkcjonowania struktur tworzących ład instytucjonalny państwa uzupełnia analiza uwarunkowań historycznych, społeczno-gospodarczych i – przede wszystkim – ukazanie gry aktorów politycznych i jej znaczenia dla funkcjonowania i ewolucji systemu politycznego.

Zajęcia realizowane są w blokach, które poświęcono omówieniu historii ustroju Polski, transformacji systemowej, instytucji władzy państwowej, partii politycznych etc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student ma podstawową wiedzę na temat doświadczeń w kształtowaniu systemu politycznego Polski i procesu transformacji systemowej.

2. Student zna instytucje i organizacje współtworzące system polityczny Polski oraz zasady ich funkcjonowania.

3. Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych debat dotyczących kształtowania systemu politycznego Polski.

Umiejętności:

1. Student potrafi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania instytucji i organizacji współtworzących system polityczny Polski.

2. Student potrafi przeprowadzić elementarną analizę dotyczącą konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji systemu politycznego Polski.

Kompetencje:

1. Student dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji.

ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 15 h

Przygotowanie referatu: 15 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dłuska
Prowadzący grup: Karolina Dłuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o wybranych zagadnieniach dotyczących systemu politycznego oraz umiejętności:

- rozumienia znaczenia instytucji i procedur w procesie sprawowania władzy;

- powiązania kontekstów (kulturowego, historycznego, społ.-gosp.) z dynamiką kształtowania się ładu instytucjonalnego

w Polsce;

- rozpoznania gry aktorów politycznych w procesie decyzyjnym;

- określania zasad i wartości, na jakich powinien opierać się system polityczny demokratycznego państwa prawa.

Literatura:

1. Z. Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa, Tekst z wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej pracy zbiorowej „Władza w polskiej tradycji politycznej”. Ukazał się również na stronie internetowej OMP w 2013 r.

2. A. Grześkowiak-Krwawicz, Rzeczpospolita – pojęcia i idea w dyskursie politycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, LVI 2012, s. 5-35.

3. J.J. Wiatr i inni, Demokracja polska 1989-03, Warszawa 2003, s. 13-57.

4. A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013, s. 15-46.

5. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 11-37.

6. S. Gomułka, Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania, „Nauka” 2014 nr 3, s. 7-16.

7. K. Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 2 (2014), s. 89-109.

8. J. Zaleśny, Tworzenie Konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych?, „Przegląd Sejmowy” 2017 nr 6 (143), s. 177-206.

9. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 125-142.

10. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 58-101.

11. Konstytucje polskie 1918-1998, Tadeusz Mołdawa (opr.), Warszawa 1999 – Konstytucja RP z 1997 roku.

12. M. Grabowska, Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, w: Współczesne społeczeństwo polskie, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006, s. 231-269.

Wymagania wstępne:

Zgodne z programem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dłuska
Prowadzący grup: Karolina Dłuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Dłuska
Prowadzący grup: Karolina Dłuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)