Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne konflikty społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-WKS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne konflikty społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza: BW1_W01, W1_W03,

umiejętność: BW1_U04

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza ze szkoły średniej.

Skrócony opis:

Konwersatorium, którego zasadniczym celem jest zdobywanie wiedzy dotyczącej analizy konfliktów społecznych.

Pełny opis:

Konwersatorium, którego zasadniczym celem jest zdobywanie wiedzy dotyczącej analizy konfliktów społecznych.

Trwające 30 godzin zajęcia podzielone są na dwie części.

Część pierwsza trwa ok. 15 godzin ma charakter konwersatoryjny i poświęcona jest nabywaniu podstawowej wiedzy na temat konfliktów społecznych. W jej trakcie studenci czytają oraz omawiają na zajęciach teksty na temat definicji konfliktu społecznego, źródeł i przyczyn jego powstawania, przykładów konfliktów społecznych we współczesnym społeczeństwie oraz sposobów zarządzania konfliktami. Oddzielne zajęcia poświęcone są kwestii negocjacji.

Część druga zajęć, ok. 15 godzin ma charakter warsztatowy. W jej trakcie studenci podzieleni wcześniej na 4-5 osobowe grupy prezentują analizy wybranych ( z listy zaproponowanej przez prowadzącego) konfliktów społecznych w Polsce i Europie po roku 2000. W swej analizie studenci - obok genezy i przedmiotu konfliktów - prezentują także ich przebieg, dynamikę, oraz możliwe sposoby zarządzania konfliktami.

Literatura:

E.W. Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005 s. 242 - 263.

A. Dylus, S. Sowiński (red.), Bunt mas czy kryzys elit, Wrocław 2018.

W. Ury, Odchodzenie od Nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2009.

R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993.

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 454 - 477.

L. A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu , w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 478-481.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Najważniejsze efekty kształcenia to:

- podstawowa wiedza na temat przyczyn, natury i przejawów konfliktów społecznych oraz możliwych sposób ich monitorowania.

- umiejętność stosowania wiedzy nt. konfliktów społecznych w odniesieniu do wybranych ich przypadków.

----------------------------------------------------------------------------------

W trakcie zajęć studenci mają zdobyć 1,5 pkt ECTS. Z czego:

1 punkt (30 godzin pracy) zdobywają regularnie uczestnicząc w zajęciach

0,5 punktu (ok. 15 godzin pracy) studenci zdobywają w trakcie pracy samodzielnej polegającej na:

- czytaniu tekstów na 6 zajęć konwersatoryjnych (znajomość sprawdzana w formie pisemnej);

- przygotowaniu się do pisemnego testu;

- zespołowej analizy wybranego konfliktu społecznego (prezentowanej potem na zajęciach).

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszej części semestru zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Na początku zajęć jest 5-cio minutowa kartkówka ze znajomości zadanego do czytania tekstu. Jedne zajęcia kończą się pisemnym zadaniem. Ta część jest podsumowana pisemnym testem ze znajomości przeczytanych tekstów.

W drugiej części semestru zajęcia mają charakter warsztatowy. W ich trakcie studenci prezentują przygotowaną w grupach analizę wybranych konfliktów społecznych. Prezentacja jest omawiana i oceniana przez prowadzącego zajęcia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a.obecność na zajęciach (co najmniej wszystkie minus 2);

b.zaliczenie kartkówek i testu końcowego w części konwersatoryjnej (test ma charakter pytań otwartych i odpowiedzi opisowych);

c.wystąpienie w grupie zadaniowej.

Ocena jest pochodną:

a. oceny wystąpienia grupy – proponuje prowadzący (50%).

b. wyniku testu końcowego ze znajomości tekstów (50%).

Osoby które zdają w 1. terminie wszystkie kartkówki (i zadanie) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną plus . Osoby które zdają w terminie wszystkie kartkówki (-1) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną.

Aby ocena była pozytywna, obie składowe oceny muszą być pozytywne.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kryteria oceny odnośnie zakładanych efektów uczenia się:

Ad. "podstawowa wiedza na temat przyczyn, natury i przejawów konfliktów społecznych oraz możliwych sposób ich monitorowania".

Ocena dostateczna:

Opanowanie prezentowanej wiedzy na temat przyczyn, natury i przejawów konfliktów społecznych oraz możliwych sposób ich monitorowania na poziomie podstawowym.

Ocena dobra:

Opanowanie prezentowanej wiedzy na temat przyczyn, natury i przejawów konfliktów społecznych oraz możliwych sposób ich monitorowania na poziomie dobrym.

Ocena bardzo dobra:

Opanowanie prezentowanej wiedzy na temat przyczyn, natury i przejawów konfliktów społecznych oraz możliwych sposób ich monitorowania na poziomie bardzo dobrym.

Ad "umiejętność stosowania wiedzy nt. konfliktów społecznych w odniesieniu do wybranych ich przypadków".

Ocena dostateczna:

umiejętność stosowania wiedzy nt. konfliktów społecznych w odniesieniu do wybranych ich przypadków, na poziomie podstawowym.

Ocena dobra:

umiejętność stosowania wiedzy nt. konfliktów społecznych w odniesieniu do wybranych ich przypadków, na poziomie dobrym.

Ocena bardzo dobra:

umiejętność stosowania wiedzy nt. konfliktów społecznych w odniesieniu do wybranych ich przypadków, na poziomie bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium, którego zasadniczym celem jest zdobywanie wiedzy dotyczącej analizy konfliktów społecznych.

W II sem. roku akademickiego 2021 zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem programu MS TEAMS oraz platformy Moodle.

Pełny opis:

Trwające 30 godzin zajęcia podzielone są na dwie części.

Część pierwsza trwa ok. 15 godzin ma charakter konwersatoryjny i poświęcona jest nabywaniu podstawowej wiedzy na temat konfliktów społecznych. W jej trakcie studenci czytają oraz omawiają na zajęciach teksty na temat definicji konfliktu społecznego, źródeł i przyczyn jego powstawania, przykładów konfliktów społecznych we współczesnym społeczeństwie oraz sposobów zarządzania konfliktami. Oddzielne zajęcia poświęcone są kwestii negocjacji.

Część druga zajęć, ok. 15 godzin ma charakter warsztatowy. W jej trakcie studenci podzieleni wcześniej na 4-5 osobowe grupy prezentują analizy wybranych ( z listy zaproponowanej przez prowadzącego) konfliktów społecznych w Polsce i Europie po roku 2000. W swej analizie studenci - obok genezy i przedmiotu konfliktów - prezentują także ich przebieg, dynamikę, oraz możliwe sposoby zarządzania konfliktami.

Literatura:

E.W. Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005 s. 242 - 263.

A. Dylus, S. Sowiński (red.), Bunt mas czy kryzys elit, Wrocław 2018.

W. Ury, Odchodzenie od Nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2009.

R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993.

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 454 - 477.

L. A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu , w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 478-481.

Wymagania wstępne:

Podstawowy zakres wiadomości z historii, geografii i "wiedzy o społeczeństwie" przewidzianych w programie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium, którego zasadniczym celem jest zdobywanie wiedzy dotyczącej analizy konfliktów społecznych.

W II sem. roku akademickiego 2021 zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem programu MS TEAMS oraz platformy Moodle.

Pełny opis:

Trwające 30 godzin zajęcia podzielone są na dwie części.

Część pierwsza trwa ok. 15 godzin ma charakter konwersatoryjny i poświęcona jest nabywaniu podstawowej wiedzy na temat konfliktów społecznych. W jej trakcie studenci czytają oraz omawiają na zajęciach teksty na temat definicji konfliktu społecznego, źródeł i przyczyn jego powstawania, przykładów konfliktów społecznych we współczesnym społeczeństwie oraz sposobów zarządzania konfliktami. Oddzielne zajęcia poświęcone są kwestii negocjacji.

Część druga zajęć, ok. 15 godzin ma charakter warsztatowy. W jej trakcie studenci podzieleni wcześniej na 4-5 osobowe grupy prezentują analizy wybranych ( z listy zaproponowanej przez prowadzącego) konfliktów społecznych w Polsce i Europie po roku 2000. W swej analizie studenci - obok genezy i przedmiotu konfliktów - prezentują także ich przebieg, dynamikę, oraz możliwe sposoby zarządzania konfliktami.

Literatura:

E.W. Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005 s. 242 - 263.

A. Dylus, S. Sowiński (red.), Bunt mas czy kryzys elit, Wrocław 2018.

W. Ury, Odchodzenie od Nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2009.

R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993.

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 454 - 477.

L. A. Coser, Społeczne funkcje konfliktu , w: A. Jasińska – Kania i inni (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, 478-481.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)