Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Combating crime

General data

Course ID: WSE-BW-ZP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Combating crime
Name in Polish: Zwalczanie przestępczości
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość literatury przedmiotu.

Obecność na zajęciach.

Short description: (in Polish)

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości.

Full description: (in Polish)

1. Polityka kryminalna.

2. Rola kryminalistyki w procesie wykryczym.

3. Taktyka zwalczania przestępczości zorganizowanej.

4. Szczególne formy prawne dla zwalczania przestępczości (świadek koronny, mały świadek koronny, świadek incognito, konfiskata rozszerzona).

5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, a czynności wykrywcze.

6. Teoria pracy wykryczej.

7. Przegląd instytucji zwalczających przestępczość.

8. Ekonomiczna analiza prawa karnego.

Bibliography: (in Polish)

1. W. Młodziejowski, S. Śnieżko, P. Majewski Zwalczanie przestępczości 2019;

2. Z. Rau Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie 2002;

3. Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu 2019;

4. Przestępczość gospodarcza System zwalczania Cześć 2 2021;

5. W. Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana System zwalczania 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK-1. BW1_W12

student będzie posiadał wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości; będzie miał uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury; będzie znał formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości; posiadał wiedzę na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz będzie świadom działań realizowanych przez te służby

umiejętności: EK-2. BW1_U04

student będzie potrafił zdefiniować przestępczość i rozpoznawać zagrożenia z nią związane, jej rodzaje i poszczególne cechy; będzie potrafił wskazać statystyki prowadzone w zakresie przestępczości; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje krajowe i zagraniczne zajmujące się problematyką przestępczości;

zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe skutki swojego działania.

Kompetencje:

EK-3. BW1_K02

student zostanie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi; będzie potrafił opracować i wprowadzić do działania przedsięwzięcia w zakresie zwalczania i zapobiegania określonym rodzajom przestępczości;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metoda: wykład z elementami pracy grupowej i dyskusji.

Forma: stacjonarna.

Egzamin końcowy prowadzony będzie w formie testu jednokrotnego wyboru.

Practical placement: (in Polish)

Zgodnie z wymogami WSE.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Zbigniew Mikołajczyk
Group instructors: Zbigniew Mikołajczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości.

Full description: (in Polish)

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości. Szczegółowa problematyka przedmiotu dotyczy zagadnień takich jak:

1. Definicja przestępstwa i przestępczości.

2. Cechy przestępczości (intensywność, dynamika, struktura, geografia).

3. Źródła informacji o przestępczości. Statystyka sądowa, prokuratorska, policyjna.

4. Organy zwalczające przestępczość

- Policja

- Żandarmeria Wojskowa

- ABW

- CBA.

5. Stan przestępczości w Polsce.

6. Polityka karna.

7. Polityka profilaktyczna.

8. Współpraca międzynarodowa

– ONZ

– Interpol

– Europol

9. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej.

10. Działania realizowane wobec wybranych grup przestępstw kryminalnych:

- przestępstwa przeciwko mieniu,

- przestępstwa rozbójnicze,

- przestępstwa narkotykowe.

11. Działania realizowane wobec przestępstw gospodarczych.

12. Działania realizowane wobec przestępstw w ruchu drogowym.

13. Zwalczanie przestępczości w oparciu o Koncepcję Ruchomych Przestrzeni.

14. Metodyka badania miejsca zdarzenia przestępczego w ujęciu ogólnym.

15. Przebieg postępowania karnego - dochodzenie, śledztwo.

Bibliography: (in Polish)

OPRACOWANIA

1. B a ł a n d y n o w i c z A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

2. F i l i p k o w s k i W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Kraków 2004;

3. G ł o w a c k i R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

4. G r a b a r c z y k G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce. Toruń 2003;

5. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 1994;

6. H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2004;

7. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

8. H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

9. H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

10. H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

11. J a s t r z ę b s k i B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa i administracji publicznej. Płock 1999;

12. L i s i e c k i M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

13. M i k o ł a j c z y k Z., Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o Koncepcję Ruchomych Przestrzeni. W: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Red. K. C e b u l, A. R u d o w s k i, Warszawa 2014, s. 121-131;

14. M i k o ł a j c z y k Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Materiały pokonferencyjne: Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym. Międzynarodowe Centrum Dialogu Miedzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 24.04.2013 r., mps.

15. M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

16. P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

17. R a u Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

18. W a r m i ń s k i A., Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

19. U r b a n A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437);

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567);

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590);

5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908);

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU. z 2012 r., poz. 621);

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675);

9. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504);

10. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908);

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAi_B_D1GwM7wKtrA70n1AY0luCDcQge3pMpyw6sUwQM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c077724-97d6-416d-9611-3810454cd761&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Karol Pachnik
Group instructors: Karol Pachnik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Karol Pachnik
Group instructors: Karol Pachnik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)