Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-BO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akn-zkdu2CVLevuUL0wBnn1Uq5RIzHJD-e1K6kl5NJYw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a738a6dd-524d-4d19-97e2-e9a5595a4b90&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W04, BW1_W10, BW1_U01, BW1_U05

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot bezpieczeństwo organizacji ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę funkcjonowania organizacji bez względu na jej charakter, cele, kulturę działania czy sposób zorganizowania. Zapoznać studentów ze sposobami tworzenia ładu organizacyjnego i jego utrzymania oraz zachowania się organizacji w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

I. Teoria organizacji

1. Definicja i cechy organizacji

2. Modele organizacji

3. Typy organizacji

4. Otoczenie organizacji i jego stabilność

5. Interesariusze

II. Bezpieczeństwo organizacji a funkcje zarządzania

1. Planowanie

2. Motywowanie

3. Decydowanie

4. Kontrolowanie

5. Organizowanie i projektowanie struktur organizacyjnych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW:

1. Posiada wiedzę na temat form i zasad funkcjonowania organizacji w aspektach istotnych dla jej bezpieczeństwa

2. Posiada wiedzę na temat metod prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

EU:

3. Potrafi zidentyfikować zagrożenia charakterystyczne dla poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji

4. Potrafi wskazać praktyczne sposoby ograniczania skali zagrożeń poprzez sprawną realizację funkcji zarządzania

OPIS ECTS

- udział w wykładzie: 24 g.

- konsultacje: 10 g.

- przygotowanie się do wykładu (odniesienia wiedzy teoretycznej do aktualnej problematyki gosp.): 6 g.

- przygotowanie do egzaminu: 50 g.

SUMA GODZIN: 90 g. : 30 = 3 pkt ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim - 34 godz. (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do efektów kształcenia:

Ad 1.

- na ocene 2 (ndst): nie zna podstawowych form i zasad działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane formy i zasady działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

- na ocenę 4 (db): poprawnie zna większość form i zasad działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie zna wszystkie formy i zasady działania organizacji w obszarze bezpieczeństwa

Ad 2.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych metod prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacji

- na ocenę 3 (dst): zna wybrane metody prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje większość metod prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje wszystkie metody prewencji i przeciwdziałania zagrożeniom w poszczególnych obszarach zarządzania organizacją

Ad 3.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zidentyfikować zagrożeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

- na ocenę 3 (dst): potrafi zidentyfikować niektóre zagrożenia w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie z identyfikacją większości zagrożeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie identyfikuje wszystkie zagrożenia w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji

Ad 4.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi wskazać praktycznych sposobów ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

na ocenę 3 (dst): potrafi wskazać podstawowe praktyczne sposoby ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

- na ocenę 4 (db): dobrze radzi sobie ze wskazaniem praktycznych sposobów ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie i krytycznie analizuje praktyczne sposoby ograniczania zagrożeń w ramach funkcji zarządzania

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, przy wykorzystaniu MS Teams oraz platformy Moodle.

Egzamin testowy (w tym pytania otwarte) na platformie Moodle (25 pkt).

Zaliczenie powyżej 50% punktów (>12,5 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)