Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-PCz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a83e71397d33d46d4a8c566bf2e8028de%40thread.tacv2/conversations?groupId=796a6729-f199-4729-8a3c-9a6c5948ed38&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W03, BW1_W07, BW1_U03, BW1_U07

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu WoS.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących praw człowieka poprzez ukazanie zarówno ich aksjologicznego podłoża, rozwoju historycznego, jak i omówienie najważniejszych regulacji prawnomiędzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka w kontekście ich współczesnych zagrożeń.

Pełny opis:

1. Geneza i rozwój praw człowieka. Aksjologiczny aspekt praw człowieka.

2. Generacje praw człowieka. Instytucje ds. ochrony praw człowieka. Główne konwencje

3. Zwalczanie dyskryminacji

4. Zwalczanie ludobójstwa, tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Prawa uchodźców

5. Prawa człowieka w krajowym systemie prawnym

Literatura:

Jest w całości dostępna w postaci plików PDF lub video / podcastów (wg numeracji udostępnionych plików w MS Teams):

 01a – Jurczyk T., Geneza rozwoju praw człowieka, „Homines Hominibus” 2009 nr 1, s. 29-44.

 01b – Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojeciaPrawCzlowieka.pdf

 01c – Wielomski A., Bała P., Prawa człowieka ich krytyka, Warszawa 2008, s. 457-487.

 01d – Sulkowski M., Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, w: R. Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

 02a – Prawa człowieka, http://prawaczlowieka1c.blogspot.com/p/historia-praw-czowieka.html

 03-04 – Zubik M. (red.), Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (w sesji).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi zarówno idei praw człowieka, jak i prawnych mechanizmów zabezpieczenia praw człowieka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka wychodząc od genezy idei praw człowieka i ich filozoficznego ugruntowania. Student zostanie zapoznany z ideą wolności i godności człowieka a także z mechanizmami ugruntowania praw człowieka w przestrzeni międzynarodowej (ONZ, Rada Europy, Unia Europejska) a także percepcji praw człowieka w ujęciu myśli społecznej Kościoła oraz islamu. Wykład kończy refleksja dotycząca współczesnej krytyki praw człowieka.

Literatura:

Brzozowski Wojciech, Krzywoń Adam, Wiącek Marcin, Prawa człowieka, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Chapelle Philipe de la, Katolicyzm a prawa człowieka, Odnowa, Londyn 1973.

Compagnoni Francesco, Prawa człowieka, WAM, Kraków 2000.

Kołakowski Leszek, Po co nam prawa człowieka, w: tenże, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak, Kraków 2009, s. 224-239.

Merkwa Marcin, U źródeł idei praw człowieka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Motyka Krzysztof, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Verba, Lublin 2004.

Osiatyński Wiktor, Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011.

Piechowiak Marek, Filozofia praw człowieka, TN KUL, Lublin 1999.

Skorowski Henryk, Problematyka praw człowieka, UKSW, Warszawa 2005.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Michalak R. (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Szyszkowska Maria, Filozofia prawa i filozofia człowieka, PAX, Warszawa 1989.

Wielomski Adam, Bała Paweł, Prawa człowieka ich krytyka, Fijor, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)