Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BWZ-WdMBSnB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W02, W1_W13,

BW1_U02, BW1_U08

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami w zakresie przygotowania i realizacji badań oraz wybranymi metodami badawczymi w obszarze nauk społecznych.

UWAGA: Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w środy, w godzinach wyznaczonych dla poszczególnych grup. Aby wziąć udział w zajęciach należy zalogować się na platformę Moodle i wybrać właściwą grupę ćwiczeniową. W opisie przedmiotu na platformie Moodle dostępny jest link do zajęć w MS Teams, który umożliwi uczestnictwo w ćwiczeniach.

Pełny opis:

PLAN ZAJĘĆ:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie wymogów, wprowadzenie w problematykę zajęć, podział studentów na grupy. Wybór tematu projektu. Analiza tekstu: W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

2. Analiza tekstu: J. Pieter, Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960. Ustalenie zakresów projektu, uzasadnienie wyboru tematu.

3. Analiza tekstu: J. Pieter, Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960. Ustalenie głównego celu projektu i głównej hipotezy.

4. Analiza tekstu: J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999. Operacjonalizacja pojęć, z których skonstruowana jest główna hipoteza (budowa siatki pojęć).

5. Analiza tekstu: E. Babbie, Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Ustalenie struktury projektu (zadania badawcze) oraz określenie szczegółowych celów na poziomie poszczególnych zadań.

7. Operacjonalizacja pojęć (budowa siatki pojęć) w obrębie poszczególnych zadań badawczych.

8. Kolokwium. Omówienie projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązują wybrane fragmenty z podanych pozycji):

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Gębski B., Wprowadzenie do metodologii badań społecznych. Problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2008.

Gryz J., Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.

Kitler W., Kośmider T. (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015

Jemioło T., Dawidczyk A. Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

Korzeniowski R., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2014.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Williams P.D. (red.), Studia bezpieczeństwa, przekł. W. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Danmar, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kurs daje studentom przygotowanie w zakresie projektowania badań oraz realizacji procesu badawczego. Student posiada umiejętności: określenia struktury problemu badawczego, wskazania celu badania, konstruowania hipotezy, doboru danych, przeprowadzenia badania oraz weryfikacji uzyskanych wyników.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 24 godz.

Przygotowanie do zajęć- 66 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

Liczba ECTS: 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć

2. przygotowanie do zajęć,

3. pisemne kolokwium z tekstów analizowanych podczas zajęć,

4. przygotowanie projektu w grupach,

5. syntetyczna prezentacja poszczególnych etapów z realizacji projektu podczas zajęć,

6. oddanie projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Nieobecność na więcej niż trzech zajęciach ćwiczeniowych skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia za każdą nieobecność powyżej trzech przewidzianych w warunkach zaliczenia.

Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Końcowa ocena z konwersatorium ustalana jest na podstawie wyliczenia, na które składają się: 50% oceny ze sprawdzianu pisemnego oraz 50% oceny z przygotowanego projektu. W celu zaliczenia konwersatorium należy uzyskać co najmniej 3 (dst). Uzyskanie negatywnej oceny za co najmniej jeden element składający się na zaliczenie, w tym nierozliczenie go w wyznaczonym terminie, skutkuje niezaliczeniem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)