Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to the methodology of social research on security

General data

Course ID: WSE-BWZ-WdMBSnB
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to the methodology of social research on security
Name in Polish: Wstęp do metodologii badań społecznych nad bezpieczeństwem
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami w zakresie przygotowania i realizacji badań oraz wybranymi metodami badawczymi w obszarze nauk społecznych.

UWAGA: Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w środy, w godzinach wyznaczonych dla poszczególnych grup. Aby wziąć udział w zajęciach należy zalogować się na platformę Moodle i wybrać właściwą grupę ćwiczeniową. W opisie przedmiotu na platformie Moodle dostępny jest link do zajęć w MS Teams, który umożliwi uczestnictwo w ćwiczeniach.

Full description: (in Polish)

PLAN ZAJĘĆ:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie wymogów, wprowadzenie w problematykę zajęć, podział studentów na grupy. Wybór tematu projektu. Analiza tekstu: W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

2. Analiza tekstu: J. Pieter, Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960. Ustalenie zakresów projektu, uzasadnienie wyboru tematu.

3. Analiza tekstu: J. Pieter, Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960. Ustalenie głównego celu projektu i głównej hipotezy.

4. Analiza tekstu: J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999. Operacjonalizacja pojęć, z których skonstruowana jest główna hipoteza (budowa siatki pojęć).

5. Analiza tekstu: E. Babbie, Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Ustalenie struktury projektu (zadania badawcze) oraz określenie szczegółowych celów na poziomie poszczególnych zadań.

7. Operacjonalizacja pojęć (budowa siatki pojęć) w obrębie poszczególnych zadań badawczych.

8. Kolokwium. Omówienie projektów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa (obowiązują wybrane fragmenty z podanych pozycji):

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Gębski B., Wprowadzenie do metodologii badań społecznych. Problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2008.

Gryz J., Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.

Kitler W., Kośmider T. (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015

Jemioło T., Dawidczyk A. Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

Korzeniowski R., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2014.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Williams P.D. (red.), Studia bezpieczeństwa, przekł. W. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Danmar, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Kurs daje studentom przygotowanie w zakresie projektowania badań oraz realizacji procesu badawczego. Student posiada umiejętności: określenia struktury problemu badawczego, wskazania celu badania, konstruowania hipotezy, doboru danych, przeprowadzenia badania oraz weryfikacji uzyskanych wyników.

OPIS ECTS:

Udział w zajęciach – 24 godz.

Przygotowanie do zajęć- 66 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

Liczba ECTS: 120 godz. = 4 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć

2. przygotowanie do zajęć,

3. pisemne kolokwium z tekstów analizowanych podczas zajęć,

4. przygotowanie projektu w grupach,

5. syntetyczna prezentacja poszczególnych etapów z realizacji projektu podczas zajęć,

6. oddanie projektu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Nieobecność na więcej niż trzech zajęciach ćwiczeniowych skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia za każdą nieobecność powyżej trzech przewidzianych w warunkach zaliczenia.

Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Końcowa ocena z konwersatorium ustalana jest na podstawie wyliczenia, na które składają się: 50% oceny ze sprawdzianu pisemnego oraz 50% oceny z przygotowanego projektu. W celu zaliczenia konwersatorium należy uzyskać co najmniej 3 (dst). Uzyskanie negatywnej oceny za co najmniej jeden element składający się na zaliczenie, w tym nierozliczenie go w wyznaczonym terminie, skutkuje niezaliczeniem zajęć.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 24 hours more information
Coordinators: Krzysztof Cebul
Group instructors: Krzysztof Cebul
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 24 hours more information
Coordinators: Krzysztof Cebul
Group instructors: Krzysztof Cebul
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 24 hours more information
Coordinators: Krzysztof Cebul
Group instructors: Krzysztof Cebul
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)