Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja skarbowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U08, EK1_K01

Wymagania wstępne:

uprzednie zaliczenie przedmiotu Podstawy rachunkowości

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom z zakresu funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce, szczególnie prowadzenia postepowań kontrolnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem określonych organów krajowej administracji skarbowej i ich kompetencji, z praktycznym ujęciem tematu sprowadzającego się do przygotowania prezentacji w zakresie przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w określonym podmiocie. Przyjęte założenia dają studentowi możliwość pozyskania wiedzy z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego i jego powiązania z rachunkowością.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

1. Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

2. Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

3. Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

4. Zakres wybranych zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

5. W ramach realizacji zadań KAS przewidziane są opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników lub płatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura niezbędna do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Podstawowa:

1) Materiały przygotowane przez wykładowcę do wykorzystania przez studentów

2) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

Uzupełniająca:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas ,i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) W.Wojas i inni, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

6) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

7)Krajowa Administracja Skarbowa : komentarz / redakcja naukowa Andrzej Melezini, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_U08, EK1_K01

EK1_U08 efekty w zakresie umiejętności: student wykazuje zrozumienie podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki biznesu

poznanie zasad funkcjonowania organów administracji skarbowej daje podstawę zrozumienia odpowiedzialności stron prawa podatkowego (podmiotu czynnego jak i biernego) w zakresie odprowadzania jak i kontrolowania należności budżetowych

EK1_K01 efekty w zakresie kompetencji: student wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

po zapoznaniu się z zasadami prowadzonych postępowań celno- skarbowych student ma wiedzę co do rodzajów organów administracji skarbowej występujących w Polsce i zakresu ich kompetencji, potrafi przygotować prezentację kontroli celno- skarbowej uwzględniając przepisy prawa podatkowego materialnego i proceduralnego z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości

3 pkt ECTS:

1 pkt ECTS praca własna studenta -przygotowanie i przedstawienie prezentacji 25 h

1 pkt ECTS samodzielna analiza literatury i konsultacje 30 h

1 pkt ECTS przygotowanie się do zaliczenia 25 h

Metody i kryteria oceniania:

Po realizacji zakresu objętego programem przedmiotu, w tym prezentacji, zaliczenie na ocenę forma pisemna-20 testów jednokrotnego wyboru. Testy obejmują przekrojowo tematykę przedmiotu

Kryteria oceniania

20-19 pkt ocena 5

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 i mniej punktów ocena 2,0

na ocenę ndst-student nie zrealizował prezentacji i nie zna przepisów w zakresie administracji skarbowej

na ocenę dst- student zrealizował prezentację i zna w nieznacznym zakresie przepisy dotyczące administracji skarbowej

na ocenę db- student zrealizował prezentację oraz zna w znaczącym zakresie przepisy dotyczące administracji skarbowej

na ocenę bardzo dobrą- student zrealizował prezentację i zna bardzo dobrze zagadnienia odnoszące się do problematyki administracji skarbowej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a30dd4c831ac540ce9103716f307786d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=15ee12fc-6a7b-455a-a1b1-36cde4686491&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce.

Pełny opis:

Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Zakres zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

Realizacja zadań KAS -opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas , M.Iwaniec i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) R.Gasza, E.Sander, W.Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

5) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

7) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24338
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem określonych organów krajowej administracji skarbowej i ich kompetencji, z praktycznym ujęciem tematu sprowadzającego się do przygotowania prezentacji w zakresie przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w określonym podmiocie. Przyjęte założenia dają studentowi możliwość pozyskania wiedzy z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego i jego powiązania z rachunkowością.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

1. Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

2. Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

3. Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

4. Zakres wybranych zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

5. W ramach realizacji zadań KAS przewidziane są opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników lub płatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura niezbędna do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Podstawowa:

1) Materiały przygotowane przez wykładowcę do wykorzystania przez studentów

2) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

Uzupełniająca:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas ,i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) W.Wojas i inni, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

6) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

7)Krajowa Administracja Skarbowa : komentarz / redakcja naukowa Andrzej Melezini, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

bez uwag

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24338
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS:

1 pkt ECTS praca własna studenta -przygotowanie i przedstawienie prezentacji 25 h

1 pkt ECTS samodzielna analiza literatury i konsultacje 30 h

1 pkt ECTS przygotowanie się do zaliczenia 25 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem określonych organów krajowej administracji skarbowej i ich kompetencji, z praktycznym ujęciem tematu sprowadzającego się do przygotowania prezentacji w zakresie przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w określonym podmiocie. Przyjęte założenia dają studentowi możliwość pozyskania wiedzy z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego i jego powiązania z rachunkowością.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

1. Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

2. Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

3. Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

4. Zakres wybranych zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

5. W ramach realizacji zadań KAS przewidziane są opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników lub płatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura niezbędna do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Podstawowa:

1) Materiały przygotowane przez wykładowcę do wykorzystania przez studentów

2) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

Uzupełniająca:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas ,i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) W.Wojas i inni, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

6) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

7)Krajowa Administracja Skarbowa : komentarz / redakcja naukowa Andrzej Melezini, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

bez uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)