Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Sociology of management

General data

Course ID: WSE-EK-MGR-SZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Sociology of management
Name in Polish: Socjologia zarządzania
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEzNDEwNzQtMTYwZi00MDQ0LWI5MTktMDQyYTlmNzM5NmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22b2a402c2-3583-4d66-8ee9-a63dff0ca959%22%7d
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych w tym socjologii, zarządzania, ekonomii

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ekonomii z podstawowymi pojęciami, problemami i teoriami, zarówno w perspektywie samej socjologii zarządzania, jak i szeroko rozumianych nauk społecznych.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Socjologia organizacji jako dyscyplina szczegółowa socjologii.

2. Współczesne szkoły i teorie w socjologii organizacji.

3. Teoria biurokracji M. Webera.

4. Typy organizacji.

5. Otoczenia organizacji.

6. Ład organizacyjny.

7. Kształtowanie grup i zespołów w organizacji.

8. Kultura organizacyjna.

9. Komunikacja w organizacji.

10. Role w organizacji.

11. Konflikty i zmiany w organizacji.

12. Władza w organizacjach.

13. Style kierowania.

14. Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych.

15. Patologie struktur organizacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Książki:

L. Buller, Bezpieczne i skuteczne komunikowanie, Warszawa 2005.

M. Lisiecki, Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Warszawa 2001.

A. Matejko, Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Warszawa 1968.

Artykuły:

1. A.I. Baruk, Relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 6(713), s. 49-58.

2. M. Bugdol, Zaufanie i sprawiedliwość w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 13-20.

3. L. Buller, Influencja w zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 6(701), s. 11-15.

4. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, Korupcja w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 7(702), s. 5-10

5. K. Łaszkiewicz, Zarządzanie zmianą w instytucji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1(708), s. 59-63.

6. J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 39-46.

7. M. Pańkowska, Zmiana pozycji lidera w organizacji wirtualnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 25-29.

8. M.M. Parzychowska-Kurpiewska, S. Kurpiewski, Kreowanie postaw przedsiębiorczych w systemie edukacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 15-24.

9. A. Szuchnik, Internet jako nowoczesny kanał komunikacji między pracodawcą a pracownikiem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 51-58.

10. B. Węgrzyn, Systemy motywacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 7(714), s. 89-98.

11. W. Wojda-Rosół, Zatrzymanie pracowników w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 59-64.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EM2_W01

Student zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu. Student opisuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; wskazuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; rozpoznaje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; identyfikuje teorie i modele motywacji oraz prezentuje wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, opisuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej.

EM2_W08

Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej).

Opis ECTS (2 pkt = 60h):

- uczestnictwo w wykładzie za pośrednictwem MS Teams - (możliwe 2 nieobecności, do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć) - 30h

- lektura tekstów omawianych na zajęciach - 5h

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat - case study - 15h

- przygotowanie do testu końcowego w formie zdalnej na platformie Moodle - 10h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

EM2_W01

Student zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu. Student opisuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; wskazuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; rozpoznaje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; identyfikuje teorie i modele motywacji oraz prezentuje wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, opisuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej:

- na ocenę 2,0 student nie posiada wiedzy w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 3,0 student posiada jedynie elementarną wiedzę w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 4,0 student dobrze orientuje się w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 5,0 student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną w zakresie opisanej tematyki.

EM2_W08

Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej):

- na ocenę 2,0 student nie posiada wiedzy w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 3,0 student posiada jedynie elementarną wiedzę w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 4,0 student dobrze orientuje się w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 5,0 student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną w zakresie opisanej tematyki.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Markocka
Group instructors: Magdalena Markocka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii ogólnej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Piotr Zawada
Group instructors: Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Piotr Zawada
Group instructors: Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)