Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Master's seminar

General data

Course ID: WSE-EK-MGR-SeM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Master's seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 OR 6.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Podczas zajęć dyplomanci otrzymują wsparcie i wskazówki od promotorów, pod opieką których powstają ich prace magisterskie. Jednocześnie monitorowane są postępy studentów w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Jest to przedmiot realizowany na 2. semestrze studiów; kontynuacja jest na 3. i 4. semestrze studiów w ramach seminarium magisterskiego II.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają zapewnić, że złożone prace dyplomowe będą spełniały wymogi stawiane pracom magisterskim, w szczególności:

1. Praca dyplomowa dotyczy konkretnie określonego problemu badawczego, co ma swoje odzwierciedlenie w tytule.

2. Prace magisterskie powinny aspirować do rangi naukowej, prezentować wysoki standard analizy ekonomicznej z zachowaniem poprawności warsztatowej.

3. Wymagany jest właściwy dobór literatury i odpowiednie jej wykorzystanie.

4. Bibliografia powinna obejmować kilkadziesiąt pozycji.

5. Dyplomant powinien opierać się przede wszystkim na dziełach znanych autorów, w tym przede wszystkim na najnowszych publikacjach oraz na artykułach opublikowanych w periodykach zestawionych w JCR.

6. Poza zastosowaniem metod statystyki opisowej zaleca się praktyczne wykorzystanie przynajmniej jednej z wymienionych metod: badanie ankietowe, eksperyment, wnioskowanie statystyczne, modelowanie ekonometryczne.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. American Psychological Association 2020.

2. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? CeDeWu, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska gospodarcze i procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z obszaru teorii ekonomii, a także zarządzania i psychologii.

2. Student potrafi analizować, prognozować i modelować procesy ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotowy do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia w kontekście ekonomicznym.

2. Student jest gotowy do podejmowania inicjatywy biznesowej oraz kierowania zespołami.

3. Student jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, w tym realizowania postulatów społecznej odpowiedzialności biznesu.

4. Student jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej w biznesie.

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach: 30h (1,2 pkt.)

- samodzielna analiza materiałów źródłowych: 60h (2,4 pkt.)

- praca empiryczna: 35h (1,4 pkt.)

Suma: 125h (5 pkt.)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena dostateczna (3): Sprecyzowanie tematyki pracy.

Ocena dobra (4): Sprecyzowanie tematyki pracy, sporządzenie wstępnej listy źródeł z kwerendą biblioteczną.

Ocena bardzo dobra (5): Sprecyzowanie tematyki pracy, sporządzenie wstępnej listy źródeł z kwerendą biblioteczną, przedstawienie wstępnego planu badań.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Karaś
Group instructors: Magdalena Hryniewicka, Dariusz Karaś, Marek Lisiecki, Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Praca powinna składać się z 3 rozdziałów:

Rozdział 1: Opis zagadnień adekwatnych do tematu pracy

Rozdział 2: Analiza literatury w zakresie dotychczasowych badań

Rozdział 3: Badanie własne lub analiza przypadku

Minimalna wielkość pracy: 60 stron.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość teorii mikroekonomii i makroekonomii, umiejętność stosowania narzędzi statystyczno-ekonometrycznych.

Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych z zastosowaniem metod eksperymentalnych.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Dariusz Karaś, Adrian Sadłowski
Group instructors: Magdalena Hryniewicka, Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Marek Lisiecki, Jolanta Pakulska, Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak, Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Adrian Sadłowski
Group instructors: Dariusz Filip, Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Jolanta Pakulska, Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak, Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip, Dariusz Karaś, Adam Koronowski, Jolanta Pakulska, Adrian Sadłowski, Zenon Stachowiak, Piotr Zawada
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)