Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of economic ideas and doctrines

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EK-MON-HEID
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of economic ideas and doctrines
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W05

EK1_W06

Skrócony opis:

History of Economic Ideas and Doctrines - Introduction

The socio - economical ideas of early Christianity

The opinions of period of ancient Greece and Rome

The socio - economical ideas of the Middle Ages

Doctrines of Bullionism and Mercantilism

The Physiocrats

The Founders of Political Economy (XVI-XVIII cent.)

The Classical System

Criticism of Classical System

Marx Theory of Capitalist Competition

The Historical School

The Marginalist School

Veblen and the American Institutionalism

Keynes and the Theory of Equilibrium

Main problems of post-war economy

Literatura:

Landreth, Harry., History of economic thought, 4th ed., 2002

Blaug M., Economic Theory in Retrospect, Cambridge University Press

Barber W. J., A History of Economic Thought, Penguin, London

Cleaver T., Economics. The Basics, Routlege, New York 2005

Classical Writings on Economics, wybór J. R. McCulloch, wstęp D. P. O’Brien, t. 1-6, Pickering and Chatto Publishers

Ekelund R., Herbert R., A History of Economic Theory and Method, McGraw Hill Book Company, New York

Keynes, Chicago and Friedman, ed. R. Leeson, wstęp M. Friedman, Pickering and Chatto Publishers

„European Review of Economic History”, ed. S. Broadberry, Cambridge University Press

“Journal of Political Economy”

“The Journal of Economic History”, ed. J. de Vries, G. Wright, Cambridge University Press

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W05

EK1_W06

Metody i kryteria oceniania:

Presence 8x2 = 16 points

Activity 15x2 = 30 points

Semestral Works - each subject: 30 points)

Marks:

minimum 60 points = 3.0

65-74 = 3.5

75-84 = 4.0

85-94 = 4.5

> 95 = 5

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams.

Kod do zajęć powinien być wygenerowany automatycznie lub zamieszczony na Moodle

Dyżur: środa 8.10-9.40

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)