Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Financial analysis

General data

Course ID: WSE-EKN-AF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Financial analysis
Name in Polish: Analiza finansowa
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość podstaw rachunkowości z elementami sprawozdawczości.

Short description: (in Polish)

Podczas kursu podejmowana jest problematyka podstawowych zagadnień z zakresu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Bibliography: (in Polish)

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.

Dresler Z. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2010.

Filip D., Krzywa wieloryba – analiza skumulowanej zyskowności. w: Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 287-299.

Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gąsiorkiewicz L., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kowalczyk J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2007.

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2001.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Pomykalska B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wędzki D, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 1., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1_W02 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym, dzięki czemu jest w stanie poznać relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz rynkiem.

EK1_W03 - Student rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz instytucji kultury, a także ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych.

EK1_U06 - Student potrafi skutecznie komunikować się w języku współczesnej ekonomii w tym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych w postaci prezentacji poczynionych ustaleń.

EK1_K03 - wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, w tym etyki biznesu.

Student, dzięki udziałowi w zajęciach, w szczególności:

- pozna konstrukcję podstawowych raportów finansowych,

- zrozumie istotę prowadzonej analizy finansowej,

- będzie w stanie na podstawie wniosków pochodzących z analizy wstępnej przejść do analizy rozszerzonej,

- będzie umiał wykorzystać omawiane wzory wskaźników do przeprowadzany własnej analizy i dokonać ich interpretacji,

- dokona oceny kondycji finansowej wybranego przez siebie przedsiębiorstwa.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

Dzięki aktywności, w postaci realizacji projektu związanego z analizą finansową wybranej spółki, możliwe jest uzyskanie zaliczenia. Ewentualnie przystąpienie do testu zaliczeniowego.

Weryfikacja efektów kształcenia

EK1_W02 - test wiedzy, realizacja projektu

EK1_W03 - test wiedzy, realizacja projektu

EK1_U06 - test wiedzy, realizacja projektu

EK1_K03 - test wiedzy, realizacja projektu

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 16 hours, 60 places more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punkty ECTS: 4

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

- zebranie danych analitycznych: 30 godz. - 1 ECTS

- opracowanie projektu: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS


Suma: 120 godz. = 4 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy ekonomicznej w tym analizy finansowej i analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Bibliography: (in Polish)

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.

Dresler Z. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2010.

Filip D., Krzywa wieloryba – analiza skumulowanej zyskowności. w: Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 287-299.

Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gąsiorkiewicz L., Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kowalczyk J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2007.

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2001.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Pomykalska B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wędzki D, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 1., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Dariusz Prokopowicz
Group instructors: Dariusz Prokopowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)