Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-HGP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

EK1_W05

EK1_W06

Pełny opis:

1. Przedmiot i periodyzacja historii gospodarczej (HG) oraz jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych

2. Rozwój gospodarczy ziem polskich ( X - XVIII w.)

3. Ziemie polskie w dobie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego ( do 1870 r.)

4. Kształtowanie się gospodarki monopolistycznej na ziemiach polskich do 1918 r.

5. Problemy gospodarcze II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1939

6. Społeczno-gospodarcze skutki II wojny światowej. Geneza systemu gospodarki centralnie kierowanej w Polsce ( 1944 – 1949 )

7. Kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1950 – 1989

8. Kryzys gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych. Gospodarka polska po przełomie 1989 r. (do 2004 r.)

Literatura:

LITERATURA podstawowa

1. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa

Uzupełniająca

1. Kaliński Janusz, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa

2. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa

3. Historia Polski w liczbach, t. I, GUS, Warszawa 2003; t. II, GUS, Warszawa

4. Marks B., Giełdy na ziemiach polskich pod zaborami (1817-1918), w: Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, pod red. J. Chumińskiego i K. Popińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991s.c., Wrocław

5. Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

6. Z dziejów przemysłu po 1945 roku, pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

7. Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, pod red. J. Chumińskiego i M. Zawadki, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

8. Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań. W w.w. opracowaniach można znaleźć obszerny wykaz literatury uzupełniającej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zapoznanie studentów z historią gospodarczą Polski (X – XX w.). Ukazanie działania praw ekonomicznych w oparciu o analizę procesu dziejowego. Przedstawienie historycznego procesu wzrostu gospodarczego, wskazanie czynników tego wzrostu i relacji między nimi. Pokazanie dynamiki procesów społeczno – ekonomicznych i ich różnorodności. Przygotowanie studentów do samodzielnej, krytycznej analizy faktów historycznych i do myślenia perspektywicznego.

Studenci powinni wykazać się znajomością podstawowych procesów społeczno-gospodarczych minionych epok i pojęć z zakresu teorii ekonomii oraz umiejętnością: samodzielnej analizy przyczynowo-skutkowej faktów historyczno-gospodarczych oraz ich syntezy, łączenia treści historii gospodarczej z różnorodnymi aspektami teorii i myśli ekonomicznej, poszukiwania związków pomiędzy dawnymi, a współczesnymi systemami ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - na podstawie sprawdzianu o charakterze testowo-opisowym (zalicza 60% punktów możliwych do uzyskania) plus ocena prac zaliczeniowych.

Kod do zajęć na MS Teams: 9p9vuia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład 3, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład 3 - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)