Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Business economics

General data

Course ID: WSE-EKN-MGR-EkP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Business economics
Name in Polish: Ekonomika przedsiębiorstw
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z ekonomii.

Full description: (in Polish)

Ekonomika przedsiębiorstw zajmuje się przede wszystkim, zjawiskami następującymi wewnątrz instytucji oraz między instytucjami. Bada zarówno stosunki między poszczególnymi jednostkami wewnątrz w obrębie złożonego przedsiębiorstwa, między przedsiębiorstwami składającymi się na całe zgrupowania przedsiębiorstw jak i między instytucjami występującymi na rynku, a także bada warunki, jakie zapewniają instytucją rozwój. Zatem ma na celu przeanalizować i rozpoznać prawidłowości i współzależności aby rozwinąć zasady postępowania i opracować najlepsze możliwe rozwiązania dla przedsiębiorstwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Podział ECTS: 2

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•praca własna (np.: przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań domowych) 15 h - 0,5 pkt ECTS

•studiowanie literatury 15h - 0,5 pkt ECTS

Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1.Będzie wiedział:

Jakie co to jest próg rentowności, margines bezpieczeństwa działania,

po co przeprowadza się analizę wrażliwości czy wyznacza się wielkości graniczne

jak obliczać oprocentowania lokat i kredytów bankowych

Jakie są kryteria podziału przedsiębiorstw i po co się je stosuje

Jakie są ryzyka, zalety i wady występujące w przedsiębiorstwach

2.Będzie umiał:

obliczać próg rentowności, margines bezpieczeństwa działania, przeprowadzić analizę wrażliwości, wyznaczać wielkości graniczne i obliczać oprocentowania lokat i kredytów bankowych

Zwrócić uwagę na niekorzystne zapisy w umowach

Ocenić ryzyko, koszty, zalety i wady ryzyka występującego w przedsiębiorstwach

Analizować i wyciągać konkretne wnioski ze znalezionego materiału (opracowań, tabel)

Znaleźć potrzebne do analizy dane

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy występujące w przedsiębiorstwach

3.Zdobędzie kompetencje:

Współpracy w grupie

pracy w zespole podczas przygotowania pracy zaliczeniowej i przeprowadzenia trzyletniej analizy zebranego materiału

krytycznej oceny innych prac

Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na konwersatorium. Możliwa jest nieobecność na jednych zajęciach w całym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia umieszczone poniżej dla poszczególnego cyklu przedmiotu.

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomiką przedsiębiorstw. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk dotyczących sektora przedsiębiorstw, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomiką przedsiębiorstw. Rozumie i analizuje zjawiska dotyczące sektora przedsiębiorstw, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Magdalena Hryniewicka
Group instructors: Magdalena Hryniewicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Magdalena Hryniewicka
Group instructors: Magdalena Hryniewicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Podział ECTS: 2

•uczestnictwo w zajęciach 30h - 1 pkt ECTS

•praca własna (np.: przygotowanie prezentacji, rozwiązywanie zadań domowych) 15 h - 0,5 pkt ECTS

•studiowanie literatury 15h - 0,5 pkt ECTS


Razem 60 h, 2ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 16 hours, 16 places more information
Coordinators: Magdalena Hryniewicka
Group instructors: Magdalena Hryniewicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)