Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-MBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U05, EM2_U06


Wymagania wstępne:

Umieć: poprawnie pisać; czytać ze zrozumieniem; logicznie myśleć i argumentować swoje poglądy.

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

1. Metodologia badań naukowych –teoria, praktyka oraz jej teoriopoznawcze jej podwaliny / 2 godz.konwer./

2. Metody, techniki i procedury dociekań naukowego poznania/ 2 godz. konwer../

3. Metodologiczne elementy badań naukowych /2 godz. konwer../

4. Metodologia badań ekonomicznych. Aparatura metodologiczna ekonomii. Modele logiczno-metodologiczne prowadzonych badań ekonomicznych /2 godz. konwer../

5. Metody, techniki, procedury badan ekonomicznych / 2 godz. konwer./

Literatura uzupełniająca

1. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji /2 godz. konwer. /

2. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja i koncepcja pracy / 2 godz. konwer./

3. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy /2 godz. konwer./

Literatura:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005

2. A.Dudziak, A.Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

3. K.Pawlik, R.Zenderowski, Dyplom z internetu, CeDeWe, Warszawa 2020

4. J. Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

5. K.Perechuda, Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistematologia badan naukowych, CeDeWu, Warszawa 2021

6. P.Siuda, P.Wasylczyk, Publikacje naukowe. praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2021

7. Z.Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

8. M.Sławińska, H.Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008

9. B.Stępniak, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, PWN, Warszawa 2020

10. J.Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EM2_W05

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów

działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony

własności przemysłowej i prawa autorskiego

EM2_W06

w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku studiów

oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań

Opis ECTS:

- udział w konwersatorium 30godz.

- konsultacje 5 godz.

- przygotowanie wystąpień w formie prezentacji 20 godz.

Suma godzin- 55 godz.

Liczba ECT: 4

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów metodologii badań naukowych (w tym metodologii nauk ekonomicznych) oraz nie nabył umiejętności prowadzenia badań w ramach pisania pracy kwalifikacyjnej.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy metodologii badań naukowych (w tym metodologii nauk ekonomicznych) oraz nabył w ograniczonym zakresie umiejętności prowadzenia badań w ramach pisania pracy kwalifikacyjnej.

Na ocenę dobrą: zna główne problemy metodologii badań naukowych (w tym metodologii nauk ekonomicznych) oraz nabył w umiejętności prowadzenia badań w ramach pisania pracy kwalifikacyjnej.

Na ocenę bardzo dobrą: zna główne problemy metodologii badań naukowych (w tym metodologii nauk ekonomicznych) oraz nabył w umiejętności prowadzenia badań w ramach pisania pracy kwalifikacyjnej. Potrafi samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać kwestie z punktu widzenia logiki badań i logiki ich rozumienia.

KRYTERIA OCENIANIA obowiązywały do cyklu 2022/23:

Liczba punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

Na "poprawce" możliwość otrzymania maksymalnie oceny dostatecznej po uzyskaniu więcej niż 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

I. PODSTAWY POSZUKIWAŃ WIEDZY NAUKOWEJ

1. Metodologia badań naukowych – teoria i praktyka oraz teoriopoznawcze jej podwaliny m

1.1. Metodologia badań naukowych jako dyscyplina wiedzy

1.2. Teoria badań naukowych

1.3. Praktyka badań naukowych

1.3.1. Rodzaje badań naukowych

1.3.2. Tematyka i problematyka badań

1.3.3. Prowadzenie badań naukowych

1.4. Istota antropogenezy.

1.5.. Geneza i rozwój myśli ludzkiej

1.6.. Kształtowanie się ludzkiego poznania jako inspiracji badań naukowych

1.6.1. Procesy poznania myślowego

1.6.2. Procesy poznania empirycznego

1.6.3. Wyjaśnianie naukowe

2. Metod, techniki i procedury dociekań naukowego poznania

2.1. Istota i charakterystyka metod badań naukowych

2.1.1. Metoda obserwacyjna

2.1.2. Metoda eksperymentalna

2.1.3. Metoda statystyczna

2.1.4. Metoda analizy przypadków

2.1.5. Metoda krytyki źródeł

2.1.6. Metoda ankietowa

2.1.7. Metoda intuicyjna

2.1.8. Metoda analizy krytycznej

2.2. Istota i charakterystyka technik badań naukowych

2.2.1. Obserwacja

2.2.2. Eksperyment

2.2.3. Wywiad

2.2.4. Ankietowanie

2.2.5. Badanie dokumentów

2.2.6. Studium przypadku

2.2.7 Sondaż diagnostyczny / Techniki socjotechniczne /

2.2.8. Badania psychometryczne

2.3. Istota procedur dociekań naukowych i ich charakterystyka

2.3.1. Procedura diagnostyczna

2.3.2. Procedura eksperymentalna

2.3.3. Procedura operacyjna

2.3.4. Procedura ewaluacyjna

2.3.5. Procedura korelacyjna

2.4. Narzędzia badawcze

2.4.1. Kwestionariusz ankiety lub wywiadu

2.4.2. Test

2.4.3. Arkusz obserwacji

3. Metodologiczne elementy badań naukowych

3.1. Tematyka badań naukowych i jej uzasadnienie................................................................

3.2. Konceptualne ramy badań naukowych

3.2.1. Cele badań

3.2.2.. Problemy badawcze (główny, szczegółowe)

3.2.3. Hipotezy robocze

3.2.4. Zakres badań (podmiot, przedmiot, przestrzeń i czas badań)

3.2.5. Płaszczyzny badań (teoretyczna, praktyczna)

3.2.6. Zastosowane metody badawcze

3.2.7. Wykorzystana literatura

3.2.8. Układ pracy naukowej

3.3. Opis i systematyzacja faktów

5. Główne kierunki współczesnych metodologicznych dociekań naukowych

5.1. Charakterystyka głównych kierunków metodologicznych

5.1.1. Metodologia neoklasycyzmu

5.1.2. Metodologia neokeynesizmu

5.1.3.. Metodologia neoliberalizmu

5.1.4. Metodologia neoinstytucjonalizmu../falsyfikacjonizm K.Popera; struktura rewolucji naukowej według T.Khuna; I.lakatos/.

5.2. Charakterystyka głównych podejść badawczych

5.2.1. Induktywizm

5.2.2. Instrumentalizm

5.2.3. Deduktywizm

5.2.4., Strukturalizm

5.2.5. Marksizm

II. METODOLOGIA BADAŃ EKONOMICZNYCH

4. Metodologia badań ekonomicznych. Aparatura metodologiczna ekonomii. Modele logiczno-metodologiczne prowadzenia badań ekonomicznych

4.1. Podwaliny i rozwój dociekań ekonomicznych jako odzew na wyzwania praktyki gospodarcze..

4.1.1. Problemy i komponenty rozważań współczesnej myśli ekonomicznej .

4.1.2. Determinanty metodologiczne współczesnej myśli ekonomicznej

4.2. Aparatura metodologiczna ekonomii.

4.2.1. Kategorie ekonomiczne

4.2.2.;. Prawa ekonomiczne

4.2.3.. Teorie ekonomiczne

4.3.. Metody badawcze ekonomii.

4.3.1. Metody uniwersalne.

4.3.2. Metody specyficzne

4.4. Instrumentarium analityczne badań ekonomicznych

4.4..1. Wyznaczniki

4.4.2. Wskaźniki

4.4.3. Mierniki

4.5. Modele logiczno-metodologiczne prowadzenia badań ekonomicznych.

4.5.1. Klasyczne modele badań ekonomicznych.

4.5.2. Postulowane modele badań ekonomicznych.

4.5.3. Metodologiczny schemat badań ekonomicznych

5. Metody, techniki, procedury badań ekonomicznych

5.1. Metody badań ekonomicznych

5.1.1. Metody jakościowe

5.1.2. Metody statystyczne

5.1.3. Metody matematyczne

5.1.4. Metody prognostyczne

5.1.5. Metody modelowania

5.2. Procedury badań ekonomicznych

5.3. Techniki badań ekonomicznych

III. METODYKA PISANIA PRAC KWALIFIKACYJNYCH

6. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji

6.1. Istota prac kwalifikacyjnych, ich rodzaje oraz rola w procesie kształcenia

6.2. Fazy organizacji pisania prac kwalifikacyjnych

6.2.1. Faza określania (diagnozy)

6.2.2. Faza poszukiwań

6.2.3. Faza decyzji (realizacji)

6.3. Wymagania stawiane pracom kwalifikacyjnym

6.3.1. Kryteria naukowości prac

6.3.1. Problemy merytoryczne

6.3.2. Problemy prawne i etyczne

7. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja pracy..

7.1. Konstrukcja /struktura/ pracy kwalifikacyjnej jako wyraz logiki dociekań

7.1.1. Wstęp

7.1.2. Część główna

7.1.3. Zakończenie

7.1.4. Bibliografia

7.1.5. Rysunki, schematy, tabele, wykresy i załączniki

7.2. Konstrukcja pracy kwalifikacyjnej jako wyraz logiki wykładu dociekań

7.3. Wielkość i rozmiary strukturalne pracy kwalifikacyjnej

7.4. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – koncepcja pracy..

7.4.1. Określenie tematu pracy.

7.4.2. Sformułowanie tytułu pracy.

7.4.3. Określenie celu pracy

7.4.4. Sformułowanie problemu badawczego

7.4.5. Sformułowanie hipotez roboczych

7.4.6. Wskazanie płaszczyzn dociekań

7.4.7. Określenie zakresu dociekań

7.4.8. Wskazanie metod, technik i procedur badawczych

7.4.9. Wskazanie bazy materiałów źródłowych

7.4.10. Przedstawienie zarysu układu pracy

8. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy

8.1. Wykonanie i wymiar prac kwalifikacyjnych........

8.2. Kompozycja redakcyjna pracy kwalifikacyjnej...

8.2.1, Styl wywodów

8.2.2. Akapity

8.2.3. Przypisy

8.2.4. Wykazy i załączniki

`8.2. Kompozycja edytorska prac kwalifikacyjnych

8.2.1. Zasady i reguły edytorskie prac kwalifikacyjnych

8.2.1. Formy prezentacji dociekań przedstawionych w pracy

8.2.2. Techniczna strona pracy

Literatura:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005

2. A.Dudziak, A.Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

3. K.Pawlik, R.Zenderowski, Dyplom z internetu, CeDeWe, Warszawa 2020

4. J. Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

5. K.Perechuda, Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistematologia badan naukowych, CeDeWu, Warszawa 2021

6. P.Siuda, P.Wasylczyk, Publikacje naukowe. praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2021

7. Z.Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

8. M.Sławińska, H.Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008

9. B.Stępniak, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, PWN, Warszawa 2020

10. J.Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

Pozostałe informacje i wytyczne w ogólnym sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Stachowiak
Prowadzący grup: Zenon Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

1. Metodologia badań naukowych –teoria, praktyka oraz jej teoriopoznawcze jej podwaliny / 2 godz.konwer./

2. Metody, techniki i procedury dociekań naukowego poznania/ 2 godz. konwer../

3. Metodologiczne elementy badań naukowych /2 godz. konwer../

4. Metodologia badań ekonomicznych. Aparatura metodologiczna ekonomii. Modele logiczno-metodologiczne prowadzonych badań ekonomicznych /2 godz. konwer../

5. Metody, techniki, procedury badan ekonomicznych / 2 godz. konwer./

Literatura uzupełniająca

1. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji /2 godz. konwer. /

2. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja i koncepcja pracy / 2 godz. konwer./

3. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy /2 godz. konwer./

Literatura:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005

2. A.Dudziak, A.Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

3. K.Pawlik, R.Zenderowski, Dyplom z internetu, CeDeWe, Warszawa 2020

4. J. Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

5. K.Perechuda, Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistematologia badan naukowych, CeDeWu, Warszawa 2021

6. P.Siuda, P.Wasylczyk, Publikacje naukowe. praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2021

7. Z.Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001

8. M.Sławińska, H.Witczak, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008

9. B.Stępniak, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, PWN, Warszawa 2020

10. J.Zieliński, Metodologia pracy naukowej, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h (1 pkt.)

- studiowanie literatury: 30h (1 pkt.)

- opracowanie otrzymanych wyników badań ankietowych i wywiadów: 30h

(1 pkt.)

- przygotowanie kwestionariusza wywiadu i ankiety: 30h ( 1 pkt.)

Łącznie: 4 pkt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Podczas konwersatorium student w oparciu o dyskusję zapozna się z podstawową wiedzą z obszaru ogólnej metodologii badan, metodologii nauk ekonomicznych w wymiarze jej klasycznego jak i współczesnego dorobku oraz zasadami, regułami i wymaganiami merytorycznymi, redakcyjnymi, edytorskimi, prawnymi i etycznymi pisania prac kwalifikacyjnych

Pełny opis:

1. Metodologia badań naukowych –teoria i praktyka / 2 godz.konwer./

2. Teoriopoznawcze podwaliny dociekań i badań naukowych / 2 godz.konwer./.

3. Metody, techniki i procedury dociekań naukowego poznania/ 2 godz. konwer../

4. Metodologiczne elementy badań naukowych /2 godz. konwer../

5. Główne kierunki współczesnych metodologicznych dociekań naukowych /2 godz. konwer./

6. Problemy rozwoju metodologii badań ekonomicznych /2 godz. konwer../

7. Aparatura metodologiczna ekonomii / 2godz. konwer../

8. Modele logiczno-metodologiczne prowadzonych badań ekonomicznych /2 godz. konwer./

9. Metody, techniki, procedury badan ekonomicznych / 2 godz. konwer./

10. Dylematy rozwoju metodologii nauk ekonomicznych / 2 godz. konwer./.

11. Prace kwalifikacyjne – istota, rodzaje, charakter i fazy realizacji /2 godz. konwer. /

12. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – konstrukcja pracy / 2 godz. konwer./

13. Metodologia pisania prac kwalifikacyjnych – koncepcja pracy /2 godz. konwer./

14. Redakcyjne i edytorskie opracowanie pracy /2 godz. konwer./

15. Technologie IT w procesie pisania prac kwalifikacyjnych /2 godz. konwer./

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)