Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-Mar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U03, EM2_U10, EM2_K08

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiedzę z zakresu:

1. Mikroekonomii

2. Zarządzania i organizacją przedsiębiorstwa,

3. Planowania strategicznego,

4. Zarządzania procesami w organizacji,

5. Wiedzę i znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu . Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały komunikacji i ich skuteczność.

Pełny opis:

1. Cykl życia produktu, a strategie marketingowe (2h)

2. Istota produktu - definiowania i konstruowania produktu.(2h)

3. Decyzje odnośnie produktu, linii produktów i marki (2h)

4. Przygotowanie strategii cenowej oraz wybór i zarządzanie kanałami

marketingowymi (2h)

5. Zarządzanie sprzedażą detaliczną, hurtową i systemami fizycznej dystrybucji

towarów oraz logistyka marketingowa (2h)

6. Planowanie i projektowanie strategii komunikacji oraz kampanii

reklamowych (2h)

7. Marketing personalny w budowaniu potencjału organizacji (2h) (2h)

8. Specyfika marketingu w Internecie (2h)

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2020

2. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku., Wolters

Kluwer, Warszawa 2012

3. Kotler P., Trias De Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model "Od A

do F", Rembis, Poznań 2013

4. Pazio N., Marketing. Teoria pragmatyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Szczepański J., Strategiczny Brand Marketing, Helion, Gliwice, 2019

6. Mazurek G., E-Marketing, Poltex, Warszawa 2018

7. Cox R., Brittain P., Zarządzanie Sprzedażą Detaliczną., PWE, Warszawa

2000

8. Lombardo C., McCarthy B., Ryan E., Connors M., mapy drogowe produktu -

nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności,

Helion, Gliwice, 2020

9. W.Chan Kim, Renee Mauborgne., Strategia błekitnego oceanu. MT Biznes,

Warszwa 2010

10. Thaler R., Sunstein C., Impuls., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza - student nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia, identyfikuje, rozpoznaje, charakteryzuje, rozróżnia, prezentuje, cytuje, wylicza, wskazuje, dobiera, formułuje, tłumaczy, odtwarza, objaśnia informacje związane z prowadzeniem działań marketingowych w przedsiębiorstwie

2. Umiejętności - student na zdolność do stosowanie wiedzy i korzystania z know-how (analizuje, decyduje, dobiera, opracowuje, kalkuluje, rozwiązuje, konstruuje, projektuje, planuje, weryfikuje, ocenia, ustala kryteria, organizuje, tworzy oraz wdraża) w celu wykonania zadań i rozwiązania problemów związanych z prowadzeniem działań marketingowych w przedsiębiorstwie

3. KOMPETENCJE - udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej związanych z identyfikowaniem, rozwojem i wdrażaniem działań marketingowych w przedsiębiorstwie

2ECTS

Całkowity nakład pracy studenta:

16 godz. - ćwiczenia

15 godz. - praca własna - przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

15 godz. - projekt, referat

14 godz. - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

Kryteria oceniania:

1. na ocenę 2 (ndst): student nie umie podstawowych pojęć z zakresu

marketingu produktu

2. na ocenę 3 (dst): student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu

przygotowania i wdrożenia produktu na rynek

3. na ocenę 4 (db.): student zna, rozumie i potrafi zastosować pojęcia związane z rozwojem produktu w przedsiębiorstwie i jego wdrożeniem na rynek

4. na ocenę 5 (bdb.): student potrafi efektywnie prezentować, analizować oraz, dyskutować na temat kwestii związanych z przygotowaniem, wdrożeniem produktu na rynek z uwzględnieniem wszystkich faz przygotowania i wdrożenia produktu

Kryteria oceny (składowe) końcowej:

(1)Zaliczenie na ocenę (test), (2) wykonywanej przez studentów pracy w postaci rozwiązywania studium przypadków, przygotowania opracowań własnych (referatu) oraz zadań obowiązkowych i dodatkowych (3) aktywności i praca na zajęciach.

70% praca zaliczeniowa (1)

20% praca studentów (projekt/referat/studium przypadku) (2)

10% aktywność na zajęciach (3)

% punktów – Ocena (1)+(2)+(3)

0-50 – ndst.

51-60 – dost.

61-70 – dost. plus

71-80 – db.

81-90 – db. plus

91-100 – bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie zaplanowanie, przygotowania, wdrożenia i ewaluacji produktu (produktu lub usługi) na rynek z uwzględnieniem spełnienia oczekiwań klientów. Podczas zajęć uwzględniona zostanie kwestia przygotowani produktu do sprzedaży z szczególnym uwzględnieniem rachunku ekonomicznego opracowania produktu . Analiza efektywności prowadzenia działań komunikacyjnych, reklamowych i promocyjnych z podziałem na kanały komunikacji i ich skuteczność

Pełny opis:

1. Cykl życia produktu, a strategie marketingowe (2h)

2. Istota produktu - definiowania i konstruowania produktu.(2h)

3. Decyzje odnośnie produktu, linii produktów i marki (2h)

4. Przygotowanie strategii cenowej oraz wybór i zarządzanie kanałami

marketingowymi (2h)

5. Zarządzanie sprzedażą detaliczną, hurtową i systemami fizycznej dystrybucji

towarów oraz logistyka marketingowa (2h)

6. Planowanie i projektowanie strategii komunikacji oraz kampanii

reklamowych (2h)

7. Przygotowanie marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży i

aktywności PR (2h)

8. Kontroling i kontrola działań marketingowych (2h)

Literatura:

1. Kotler P., Keller K., Marketing, Rebis, Poznań 2020

2. Szromik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku., Wolters

Kluwer, Warszawa 2012

3. Kotler P., Trias De Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model "Od A

do F", Rembis, Poznań 2013

4. Pazio N., Marketing. Teoria pragmatyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa, 2013

5. Szczepański J., Strategiczny Brand Marketing, Helion, Gliwice, 2019

6. Mazurek G., E-Marketing, Poltex, Warszawa 2018

7. Cox R., Brittain P., Zarządzanie Sprzedażą Detaliczną., PWE, Warszawa

2000

8. Lombardo C., McCarthy B., Ryan E., Connors M., mapy drogowe produktu -

nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności,

Helion, Gliwice, 2020

9. W.Chan Kim, Renee Mauborgne., Strategia błekitnego oceanu. MT Biznes,

Warszwa 2010

10. Thaler R., Sunstein C., Impuls., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Stachowiak
Prowadzący grup: Bartosz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Radecki
Prowadzący grup: Krzysztof Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)