Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-PG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): K_W02 K_W04 K_W05

Umiejętności (U): K_U01 K_U02

Kompetencje społeczne (K): K_K02 K_K03 K_K07


Skrócony opis:

Przybliżenie kluczowych pojęć i instytucji prawnych z obszaru prawa prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorców

Pełny opis:

Analiza regulacji zawartych w Konstytucji R.P. (w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ustawie Prawo Przedsiębiorców, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie Cywilnym oraz ustawach "branżowych"

Literatura:

Prawo gospodarcze. Kompendium

(red.) dr hab. Jan Olszewski, prof. UR

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie charakter i znaczenie prawa gospodarczego i kluczowych instytucji systemu prawa, posiada umiejętność definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w ramach nauczania zdalnego. Kod dostępu do Microsoft Teams wysłany zostanie studentom drogą e-mail na początku roku akademickiego

EK1_W01 – wykład problemowy; egzamin pisemny

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Zaliczenie zająć odbywać się będzie drogą komunikacji zdalnej

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gałek
Prowadzący grup: Grzegorz Gałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa spółek handlowych w ramach prawa gospodarczego.

Przedstawione zostaną szczegółowe charakterystyki wszystkich spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych oraz spółki cywilnej.

W ramach porównania spółek o charakterze osobowym i kapitałowym będą prezentowane zasady odpowiedzialności wspólników i akcjonariuszy, skład i działanie organów spółek oraz kwestie związane z reprezentowaniem spółki i prowadzeniem jej spraw.

Omówione zostaną także instytucje takie jak rejestr przedsiębiorców KRS, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, prokura.

Pełny opis:

1. Prawo spółek – wprowadzenie, podstawowe kategorie i pojęcia

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółki osobowe i kapitałowe, Firma i prokura

Kodeks spółek handlowych i ustawy powiązane

2. Spółka jawna

Podobieństwa i różnice między spółką cywilną i spółką jawną

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Prawo prowadzenia spraw spółki jawnej i prawo jej reprezentowania

3. Spółka partnerska

Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce

Odpowiedzialność partnera za zobowiązania w spółce partnerskiej

Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie, Zarząd w spółce partnerskiej

4. Spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna

Dwie kategorie wspólników – różnice w ich statusie prawnym

Suma komandytowa a wkłady komandytariusza do spółki

Organy w spółce komandytowo-akcyjnej, Porównanie obu typów spółek

5. Spółki kapitałowe – wprowadzenie

Wspólne instytucje spółek kapitałowych, Holding

Konstrukcja spółki kapitałowej w organizacji

Porównanie polskich spółek kapitałowych

6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proces tworzenia spółki z o.o., Dopłaty w spółce z o.o.,

Organizacja nadzoru w spółce z o.o.

Procedury podwyższania i obniżania kapitału zakładowego

7. Prosta spółka akcyjna

Uzasadnienie wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – działalność innowacyjna

Nowe rozwiązania – kapitał zakładowy P.S.A.,

Organy P.S.A. – Dyrektorzy zarządzający i kontrolujący

8. Spółka akcyjna jako klasyczna spółka kapitałowa

Proces tworzenia spółki akcyjnej – charakterystyka kolejnych etapów

Akcje jako papiery wartościowe – rodzaje akcji

Procedury podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego

Literatura:

Literatura podstawowa

„Prawo spółek” Andrzej Szumański, Wojciech Pyzioł, Ireneusz Weiss, C.H. Beck 2018

„Prawo gospodarcze. Kompendium” (red.) Jan Olszewski, C.H. Beck 2019

„Prawo spółek handlowych” (red.) Andrzej Koch, Jacek Napierała, Wolters Kluwer 2021

„Prawo gospodarcze i spółek” Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska- Matosiuk, C.H. Beck 2021

„Prawo gospodarcze i handlowe” (red.) Wojciech Katner, Wolters Kluwer, 2020

Literatura uzupełniająca

„Prawo gospodarcze dla ekonomistów” (red.) Bogumiła Gnela, Wolters Kluwer 2019

„Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko” Jerzy Gospodarek, Wydawnictwo SGH w Warszawie 2015

„Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów” Wojciech Siuda, Contact, 2010

Wymagania wstępne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1_W01 – elementy wykładu połączone z dyskusją problemową; kolokwium pisemne

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek oraz nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gałek
Prowadzący grup: Grzegorz Gałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)