Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Economic law

General data

Course ID: WSE-EKN-MGR-PG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Economic law
Name in Polish: Prawo gospodarcze
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przybliżenie kluczowych pojęć i instytucji prawnych z obszaru prawa prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorców

Full description: (in Polish)

Analiza regulacji zawartych w Konstytucji R.P. (w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ustawie Prawo Przedsiębiorców, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie Cywilnym oraz ustawach "branżowych"

Bibliography: (in Polish)

Prawo gospodarcze. Kompendium

(red.) dr hab. Jan Olszewski, prof. UR

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student rozumie charakter i znaczenie prawa gospodarczego i kluczowych instytucji systemu prawa, posiada umiejętność definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia w ramach nauczania zdalnego. Kod dostępu do Microsoft Teams wysłany zostanie studentom drogą e-mail na początku roku akademickiego

EK1_W01 – wykład problemowy; egzamin pisemny

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Zaliczenie zająć odbywać się będzie drogą komunikacji zdalnej

Practical placement: (in Polish)

Praktyki zawodowe nie są przewidziane

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 35 places more information
Coordinators: Piotr Zapadka
Group instructors: Piotr Zapadka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 20 places more information
Coordinators: Grzegorz Gałek
Group instructors: Grzegorz Gałek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa spółek handlowych w ramach prawa gospodarczego.

Przedstawione zostaną szczegółowe charakterystyki wszystkich spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych oraz spółki cywilnej.

W ramach porównania spółek o charakterze osobowym i kapitałowym będą prezentowane zasady odpowiedzialności wspólników i akcjonariuszy, skład i działanie organów spółek oraz kwestie związane z reprezentowaniem spółki i prowadzeniem jej spraw.

Omówione zostaną także instytucje takie jak rejestr przedsiębiorców KRS, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, prokura.

Full description: (in Polish)

1. Prawo spółek – wprowadzenie, podstawowe kategorie i pojęcia

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółki osobowe i kapitałowe, Firma i prokura

Kodeks spółek handlowych i ustawy powiązane

2. Spółka jawna

Podobieństwa i różnice między spółką cywilną i spółką jawną

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Prawo prowadzenia spraw spółki jawnej i prawo jej reprezentowania

3. Spółka partnerska

Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce

Odpowiedzialność partnera za zobowiązania w spółce partnerskiej

Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie, Zarząd w spółce partnerskiej

4. Spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna

Dwie kategorie wspólników – różnice w ich statusie prawnym

Suma komandytowa a wkłady komandytariusza do spółki

Organy w spółce komandytowo-akcyjnej, Porównanie obu typów spółek

5. Spółki kapitałowe – wprowadzenie

Wspólne instytucje spółek kapitałowych, Holding

Konstrukcja spółki kapitałowej w organizacji

Porównanie polskich spółek kapitałowych

6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proces tworzenia spółki z o.o., Dopłaty w spółce z o.o.,

Organizacja nadzoru w spółce z o.o.

Procedury podwyższania i obniżania kapitału zakładowego

7. Prosta spółka akcyjna

Uzasadnienie wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej – działalność innowacyjna

Nowe rozwiązania – kapitał zakładowy P.S.A.,

Organy P.S.A. – Dyrektorzy zarządzający i kontrolujący

8. Spółka akcyjna jako klasyczna spółka kapitałowa

Proces tworzenia spółki akcyjnej – charakterystyka kolejnych etapów

Akcje jako papiery wartościowe – rodzaje akcji

Procedury podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

„Prawo spółek” Andrzej Szumański, Wojciech Pyzioł, Ireneusz Weiss, C.H. Beck 2018

„Prawo gospodarcze. Kompendium” (red.) Jan Olszewski, C.H. Beck 2019

„Prawo spółek handlowych” (red.) Andrzej Koch, Jacek Napierała, Wolters Kluwer 2021

„Prawo gospodarcze i spółek” Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska- Matosiuk, C.H. Beck 2021

„Prawo gospodarcze i handlowe” (red.) Wojciech Katner, Wolters Kluwer, 2020

Literatura uzupełniająca

„Prawo gospodarcze dla ekonomistów” (red.) Bogumiła Gnela, Wolters Kluwer 2019

„Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko” Jerzy Gospodarek, Wydawnictwo SGH w Warszawie 2015

„Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów” Wojciech Siuda, Contact, 2010

Wymagania wstępne: (in Polish)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1_W01 – elementy wykładu połączone z dyskusją problemową; kolokwium pisemne

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek oraz nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours, 27 places more information
Coordinators: Grzegorz Gałek
Group instructors: Grzegorz Gałek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)