Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzenie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-ZBwP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzenie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, jego głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki. Poznanie podstaw bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ekonomicznego, jak również zapoznanie się z problematyką oraz metodami i narzędziami wywiadu gospodarczego.

Pełny opis:

1. Istota bezpieczeństwa w przedsiebiorstwie 4 h

1.1. Pojęcia i definicje bezpieczeństwa

1.2. Rodzaje bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

2. Istota zarządzania w przedsiębiorstwie 4h

2.1. Pojęcie zarządzania i jego odniesienie do kwestii bezpieczeństwa

2.2. Determinanty zarządzania w przedsiębiorstwie

2.3. Metody i instrumenty zarządzania w przedsiębiorstwie

3. Praktyka zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie 4h

3.1. Istota zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

3.2. Uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

3.3. Instrumenty zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwem

4. Bezpieczeństwo ekonomiczne w przedsiębiorstwie 4h

4.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego

4.2. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego w przedsiębiorstwie

4.3. Mierniki i ocena bezpieczeństwa ekonomicznego

5. Geneza i zarys rys historyczny wywiadu gospodarczego 4h

5.1. Istota, pojęcie i przeznaczenie wywiadu gospodarczego

5.2. Zarys historii wywiadu gospodarczego

5.3. Istota wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie

5.3.1. Rodzaje i formy wywiadu gospodarczego

5.3.2. Procedury wywiadu gospodarczego

5.3.3. Rola wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie

6. Organizacja wywiadu gospodarczego w przedsiebiorstwie 4h

6.1. Struktura organizacyjna wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie Komórki wywiadu gospodarczego – ich cele i zadania

6.2. Działalność wywiadowcza w przedsiębiorstwie

6.3. Koncepcje rozwoju wywiadu gospodarczego

7. Wywiad gospodarczy jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstw 4h

7.1. Potrzeby rozpoznania konkurenta

7.2. Uczestnicy gry konkurencyjnej na rynku

7.3. Metody rozpoznania konkurentów

8. Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa 4 h

8.1. Pojęcie tajemnic przedsiębiorstwa

8.2. Klasyfikacja informacji

8.3. Źródła informacji

8.4. Informacje chronione w przedsiębiorstwie

8.5. Sposoby i metody chronienia informacji w przedsiębiorstwie

8.6. Ukrywanie informacji o podmiotach gospodarczych

9. Przyczyny potrzeb rozpoznawania poziomu bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych 4h

9.1. Motyw finansowy

9.2. Motyw polityczny

9.3. Motyw organizacyjny

9.4. Motyw operacyjno-funkcjonalny

9.5. Motyw technologiczny

9.6. Motyw kognitywny

9.7. Motywy deliktowe

9.7.1. Terroryzm

9.7.2. Przestępczość gospodarcza i kryminalna

9.7.3. Szpiegostwo przemysłowe

9.7.4. Sabotaż

10. Metody gospodarowania informacjami wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych 4h

10.1. Metody gromadzenia (pozyskiwania, przechowywania, udostępniania) informacji

10.2. Analiza danych wywiadu gospodarczego o przedsiębiorstwie

10.2.1. Analiza jakościowa

10.2.2. Analiza środowiskowa PESTLE

10.2.3. Analiza przyczyn źródłowych

10.2.4. Analiza trendów/ wpływów

10.2.5. Analiza kluczowych założeń

10.2.6. Analiza konkurencyjnych hipotez

10.2.7. Analiza „co jeśli”

10.3. Weryfikacja informacji i ich źródeł

11. Nieetyczne praktyki w wywiadzie podmiotów gospodarczych 4h

11.1. Istota i rodzaje nieetycznych praktyk w korporacjach

11.2. Sposoby nieetycznych praktyk wywiadu gospodarczego

11.2.1. Obserwacja

11.2.2. Przetrząsanie śmieci

11.2.3. Prowadzenie wywiadu gospodarczego pod przykrywką

11.2.4. Wykorzystanie słabości

11.2.5. Fałszywa rekrutacja

12. Organizacja i funkcjonowanie usług wywiadu gospodarczego świadczonych na rzecz przedsiębiorstw 4h

12.1. Pojęcie i rodzaje usług detektywistyczne wywiadowczych

12.2. Instytucje usług wywiadowczych

12.2.1. Wywiadownie gospodarcze

12.2.2. Agencje ratingowe

12.2.3. Agencje detektywistyczne

12.2.4. Dziennikarstwo śledcze

12.2.5. Rządowy wywiad finansowy

12.2.6. Wywiad i kontrwywiad rządowy

12.2.7. Współpraca międzynarodowa

12.3. Technologie wywiadu gospodarczego

13. Praktyczne przykładu wywiadu gospodarczego 6 h

Literatura:

L. Korzenowski; A. Pepłoński; Wywiad gospodarczy. Historai i współczesność; Wyd. EAS, Kraków 2005;

M.Ciecierski; Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw; Wyd. PAT, Warszawa 2007;

M. Ciecierski, R. Nogacki; Bezpieczeństwo współczesnej firmy. Wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic, Wyd. Studio Emka; Warszawa 2016.

K.Turliński; Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone); Wydawca - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2015,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01 – student poznał:

-istotę zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwiei; ma wiedzę o podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych;

- teorię i praktyki podstawowych problemów bezpieczeństwa oraz podstawowych założeniach polityki wywiadu gospodarczego.

EK1_U01 – student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w zarządzaniu bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie oraz rzeczywistości gospodarczej;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, jego głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki. Poznanie podstaw bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ekonomicznego, jak również zapoznanie się z problematyką oraz metodami i narzędziami wywiadu gospodarczego.

Pełny opis:

1. Istota bezpieczeństwa w przedsiebiorstwie 4 h

1.1. Pojęcia i definicje bezpieczeństwa

1.2. Rodzaje bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

2. Istota zarządzania w przedsiębiorstwie 4h

2.1. Pojęcie zarządzania i jego odniesienie do kwestii bezpieczeństwa

2.2. Determinanty zarządzania w przedsiębiorstwie

2.3. Metody i instrumenty zarządzania w przedsiębiorstwie

3. Praktyka zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie 4h

3.1. Istota zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

3.2. Uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

3.3. Instrumenty zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwem

4. Bezpieczeństwo ekonomiczne w przedsiębiorstwie 4h

4.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego

4.2. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego w przedsiębiorstwie

4.3. Mierniki i ocena bezpieczeństwa ekonomicznego

5. Geneza i zarys rys historyczny wywiadu gospodarczego 4h

5.1. Istota, pojęcie i przeznaczenie wywiadu gospodarczego

5.2. Zarys historii wywiadu gospodarczego

5.3. Istota wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie

5.3.1. Rodzaje i formy wywiadu gospodarczego

5.3.2. Procedury wywiadu gospodarczego

5.3.3. Rola wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie

6. Organizacja wywiadu gospodarczego w przedsiebiorstwie 4h

6.1. Struktura organizacyjna wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie Komórki wywiadu gospodarczego – ich cele i zadania

6.2. Działalność wywiadowcza w przedsiębiorstwie

6.3. Koncepcje rozwoju wywiadu gospodarczego

7. Wywiad gospodarczy jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstw 4h

7.1. Potrzeby rozpoznania konkurenta

7.2. Uczestnicy gry konkurencyjnej na rynku

7.3. Metody rozpoznania konkurentów

8. Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa 4 h

8.1. Pojęcie tajemnic przedsiębiorstwa

8.2. Klasyfikacja informacji

8.3. Źródła informacji

8.4. Informacje chronione w przedsiębiorstwie

8.5. Sposoby i metody chronienia informacji w przedsiębiorstwie

8.6. Ukrywanie informacji o podmiotach gospodarczych

9. Przyczyny potrzeb rozpoznawania poziomu bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych 4h

9.1. Motyw finansowy

9.2. Motyw polityczny

9.3. Motyw organizacyjny

9.4. Motyw operacyjno-funkcjonalny

9.5. Motyw technologiczny

9.6. Motyw kognitywny

9.7. Motywy deliktowe

9.7.1. Terroryzm

9.7.2. Przestępczość gospodarcza i kryminalna

9.7.3. Szpiegostwo przemysłowe

9.7.4. Sabotaż

10. Metody gospodarowania informacjami wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych 4h

10.1. Metody gromadzenia (pozyskiwania, przechowywania, udostępniania) informacji

10.2. Analiza danych wywiadu gospodarczego o przedsiębiorstwie

10.2.1. Analiza jakościowa

10.2.2. Analiza środowiskowa PESTLE

10.2.3. Analiza przyczyn źródłowych

10.2.4. Analiza trendów/ wpływów

10.2.5. Analiza kluczowych założeń

10.2.6. Analiza konkurencyjnych hipotez

10.2.7. Analiza „co jeśli”

10.3. Weryfikacja informacji i ich źródeł

11. Nieetyczne praktyki w wywiadzie podmiotów gospodarczych 4h

11.1. Istota i rodzaje nieetycznych praktyk w korporacjach

11.2. Sposoby nieetycznych praktyk wywiadu gospodarczego

11.2.1. Obserwacja

11.2.2. Przetrząsanie śmieci

11.2.3. Prowadzenie wywiadu gospodarczego pod przykrywką

11.2.4. Wykorzystanie słabości

11.2.5. Fałszywa rekrutacja

12. Organizacja i funkcjonowanie usług wywiadu gospodarczego świadczonych na rzecz przedsiębiorstw 4h

12.1. Pojęcie i rodzaje usług detektywistyczne wywiadowczych

12.2. Instytucje usług wywiadowczych

12.2.1. Wywiadownie gospodarcze

12.2.2. Agencje ratingowe

12.2.3. Agencje detektywistyczne

12.2.4. Dziennikarstwo śledcze

12.2.5. Rządowy wywiad finansowy

12.2.6. Wywiad i kontrwywiad rządowy

12.2.7. Współpraca międzynarodowa

12.3. Technologie wywiadu gospodarczego

13. Praktyczne przykładu wywiadu gospodarczego 6 h

Literatura:

L. Korzenowski; A. Pepłoński; Wywiad gospodarczy. Historai i współczesność; Wyd. EAS, Kraków 2005;

M.Ciecierski; Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw; Wyd. PAT, Warszawa 2007;

M. Ciecierski, R. Nogacki; Bezpieczeństwo współczesnej firmy. Wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic, Wyd. Studio Emka; Warszawa 2016.

K.Turliński; Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone); Wydawca - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2015,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)