Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-ZF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anFbPa9uuw0EMOEYlrXSa2d4ECbE-zYerQYuBtPTchcw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c20321c1-c3ae-47c8-a594-43aaa1673913&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

ekonomia i finanse

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EM2_U01,

EM2_U06

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii, podstawy finansów i analizy finansowej

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,

Przedstawienie zagadnień dotyczących metod badawczych i zastosowania narzędzi analitycznych służących ocenie działalności podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Przedsiębiorstwo w otoczeniu rynkowym

Cele, metody i narzędzia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wielozakładowego

Wartość pieniądza w czasie

Ocena bieżących wyników działalności na podstawie rachunku zysków i strat

Rachunek kosztów jako podstawa optymalizacji procesów gospodarczych

Ocena bilansu majątkowego

Ocena zmian w kapitale własnym i efekt dźwigni finansowej

Rachunek przepływów pieniężnych

Ocena ważniejszych obszarów gospodarki (płynność,rentowność)

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo

Finansowanie działalności i rozwoju kredytem bankowym

Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym

Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności inwestycyjnych

Preliminowanie inwestycji

Metody oceny efektycności inwestycji rzeczowych

Alternatywne sposoby finansowania przedsiębiorstwa

Planowanie finansowe

Kształtowanie struktury kapitałów

Zarządzanie majątkiem obrotowym

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin 2000.

J. Śliwa, M. Przygoda, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej, WZ UW, 2010

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Przykłady rachunków i analiz finansowych, pod red. Z. Dreslera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EM2_U01 Absolwent umie wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy

gospodarcze, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin

EM2_U06 absolwent umie analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne

z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin

naukowych właściwych dla kierunku studiów

Student otrzyma wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa o charakterze teoretycznym jak i praktycznym w związku z przeprowadzoną analizą

Metody i kryteria oceniania:

50% oceny za prezentację

Treść – Merytoryka

Forma

Czas (50 min)

Pracochłonność

Moderacja dyskusji

50% za przeprowadzoną analizę wybranej spółki

Udział w wykładzie: 16 godz.

Praca własna z zakresu materiału: 14 godz.

Przygotowanie prezentacji: 10 godz.

Przygotowanie analizy: 20 godz.

30 godz. = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)