Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Mikroekonomia

General data

Course ID: WSE-EKN-MikroE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Mikroekonomia
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 7.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Założenie ogólne: Uzyskanie przez studentów umiejętności rozumienia istoty mikroekonomii, jej głównych zadań zarówno w sferze teorii jak i praktyki oraz zdolności, na podstawie uzyskanej wiedzy, do rozumienia istoty i uwarunkowań podstawowych zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie do ekonomii /mikro- ; makro -/ jako nauki - zarys jej stanu i rozwoju / 2 godz. wykł./

2. Gospodarka narodowa jako obszar działalności gospodarczej na poziomie mikro i makro / 2 godz. ćwicz./.

3. Teoria i praktyka mikroekonomii gospodarki rynkowej – zarys podstawowych problemów. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowaniu gospodarki narodowej / 2 godz. wykł./

4. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania / 2 godz. ćwicz./.

5. Rynek, popyt, podaż i cena. Modele struktur i mechanizmów gospodarki rynkowej /2 godz. wykł./

6. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku /2 godz. ćwicz./

7. Teoria wyboru konsumenta /klasyczna, alternatywne/ /2 godz. wykł./

8. Zachowania nabywcze i dostosowawcze konsumenta / 2 godz. ćwicz./

9.Teorie decyzji producenta – teoria produkcji /2 godz. wykł./

10. Teoria produkcji / 2godz. ćwicz./

11. Teorie decyzji producenta – funkcjonowanie przedsiębiorstwa / 2 godz.wykł

12.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa /2godz. ćwicz../

13. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / 2 godz. ćwicz./

14. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku /2 godz. ćwicz../

15. Rynki czynników produkcji /2 godz. wykł./

16. Równowaga mikroekonomiczna – istota, rodzaje i warunki jej kształtowania

/2 godz.wykł./

Bibliography: (in Polish)

. Literatura obowiązkowa:

1 1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

1. 2.P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. Z. Stachowiak, Ekonomia. Zarys podstawowych problemów, WSISiZ, Warszawa 2000

4. Z. Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom I – Wprowadzenie, tom II – Mikroekonomia, AON, Warszawa 2015

5.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. 1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. 2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.

3. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 18 godz.

- udział w ćwiczeniach 18 godz.

- konsultacje 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin- 60 godz.

Liczba EC: 6

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy mikroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy mikroekonomiczne na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy mikroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours, 57 places more information
Lectures, 16 hours, 57 places more information
Coordinators: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Group instructors: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

1. Obszary, kategorie i zasady mikroekonomii

2. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania

3. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym

4. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowania gospodarki narodowej

5. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym

6. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce

7. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku

8. Zachowania nabywcze konsumenta

9. Zachowania dostosowawcze konsumenta

10. Teoria produkcji

11. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

12. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

13. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku

14. Funkcjonowanie rynków czynników produkcji

15. Istota utrzymania i przywracania równowagi mikroekonomicznej

16. Polityka i strategia poprawy regulacji mechanizmu mikrogospodarczego

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

2 .P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. P.A Samuelson, W.D.Nortdhaus, Ekonomia (na podstawie ostatniego 19-stego wydania oryginału), REBIS, Poznań, 2012

4. Z. Stachowiak, B.Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne (tom 1, tom 2, tom 3), AON, Warszawa 2015

5. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

6.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

7. P.Krugman, R.Wells, mikro Ekonomia, PWN, Warszawa 2012

8. V.L Smith, Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wulters Kluwer business, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

3. A.Zaorska, Korporacje transnarodowe - przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007

Wymagania wstępne: (in Polish)

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Zenon Stachowiak
Group instructors: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

1. Obszary, kategorie i zasady mikroekonomii

2. Mikroekonomiczna analiza gospodarowania

3. Istota i charakter gospodarki rynkowej w ujęciu mikroekonomicznym

4. Współzależności praktyki mikroekonomicznej w funkcjonowania gospodarki narodowej

5. Popyt i podaż w wymiarze mikroekonomicznym

6. Działanie prawa popytu i podaży w mikrogospodarce

7. Konkurencja doskonała i niedoskonała na rynku

8. Zachowania nabywcze konsumenta

9. Zachowania dostosowawcze konsumenta

10. Teoria produkcji

11. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

12. Przychody i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

13. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku

14. Funkcjonowanie rynków czynników produkcji

15. Istota utrzymania i przywracania równowagi mikroekonomicznej

16. Polityka i strategia poprawy regulacji mechanizmu mikrogospodarczego

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Podstawy ekonomii, R. Milewski (red. nauk.), PWN, Warszawa 2007.

2 .P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t.1. i t.2, PWN, Warszawa 1995-1996

3. P.A Samuelson, W.D.Nortdhaus, Ekonomia (na podstawie ostatniego 19-stego wydania oryginału), REBIS, Poznań, 2012

4. Z. Stachowiak, B.Stachowiak, Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne (tom 1, tom 2, tom 3), AON, Warszawa 2015

5. J.E.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004

6.W.Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2013

7. P.Krugman, R.Wells, mikro Ekonomia, PWN, Warszawa 2012

8. V.L Smith, Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wulters Kluwer business, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. B.Czerny, E.Czerny, R.Bartkowiak, R.Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000

2. E.V.Bowden, J.H.Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002

3. A.Zaorska, Korporacje transnarodowe - przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007

Wymagania wstępne: (in Polish)

EK1_W01 – student poznał:

• istotę ekonomii =- w tym mikroekonomii, ma wiedzę o podstawowe założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawcze oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

• teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych; podstawowych założeń polityki makrogospodarczej

EK1_U01 – student umie:

• wykorzystać pozyskaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w rzeczywistości gospodarczej;

• na podstawie nabytej wiedzy diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska gospodarcze;

• samodzielnie interpretować i oceniać w oparciu o zawłaszczoną wiedzę dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy gospodarcze.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Zenon Stachowiak
Group instructors: Bartosz Stachowiak, Zenon Stachowiak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)