Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Law

General data

Course ID: WSE-EKN-PP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Law
Name in Polish: Podstawy prawa
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład ma zapoznać studenta I roku studiów ekonomicznych (niestacjonarnych) z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawoznawstwa, z konstytucyjnymi fundamentami porządku politycznego społecznego i gospodarczego państwa polskiego oraz z ogólnymi zasadami prawa administracyjnego - materialnego i procesowego.

Full description: (in Polish)

1. Istota prawa, nauka prawa, normy prawne

Pojęcie prawa – poglądy na istotę prawa

Norma prawna – budowa normy prawnej, Norma a przepis prawny

Instytucja prawna, Stosunek prawny i jego elementy

2. Prawoznawstwo – podstawowe pojęcia

Uprawnienia i roszczenia, Zdarzenia prawne

Wykładnia prawa, Luki w prawie

Domniemania, Kolizje norm w czasie i w przestrzeni

3. System prawa polskiego

Konstytucja RP z 1997 roku – III rozdział

Źródła prawa polskiego

Charakterystyka prawa w Polsce, Obowiązywanie prawa

4. Państwo – pojęcie

Definicje instytucji państwa, Geneza państwa

Pierwotne i wtóre powstawanie państw

Forma państwa, Funkcje państwa

5. Konstytucja RP z 1997 roku

Preambuła Konstytucji, Zasady ustrojowe

Wolności i prawa człowieka i obywatela

Obowiązki obywateli polskich

6. Trójpodział władzy

Organy władzy ustawodawczej

Organy władzy wykonawczej

Organy władzy sadowniczej

Samorząd terytorialny

7. Finanse publiczne w Konstytucji RP

Budżet państwa – zasady budżetowe, ustawa budżetowa

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Narodowy Bank Polski – misja, organy

8. Administracja i prawo administracyjne

Administracja – pojęcie, Prawo administracyjne materialne

Postępowanie administracyjne ogólne

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Bibliography: (in Polish)

T.Stawecki, P. Winczorek, "Wstęp do prawoznawstwa"

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student rozumie charakter i znaczenie wstępu do prawoznawstwa, podstaw prawa i kluczowych instytucji systemu prawa, posiada umiejętność definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia w ramach nauczania zdalnego. Kod dostępu do Microsoft Teams wysłany zostanie studentom drogą e-mail na początku roku akademickiego

EK1_W01 – wykład problemowy; egzamin pisemny

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Zaliczenie zająć odbywać się będzie drogą komunikacji zdalnej

Practical placement: (in Polish)

Praktyki zawodowe nie są przewidziane

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 16 hours, 56 places more information
Coordinators: Piotr Zapadka
Group instructors: Piotr Zapadka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Piotr Zapadka
Group instructors: Piotr Zapadka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Piotr Zapadka
Group instructors: Piotr Zapadka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)