Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Podstawy rachunkowości

General data

Course ID: WSE-EKN-PR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Podstawy rachunkowości
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bfa919640a2481f8bfd3b492b1b3174%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c11a4c8-0bd3-4ae3-b5c6-a149a93b2691&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące systemu rachunkowości i zasad księgowania, aktywa i pasywa, przychody i koszty rachunkowe.

Full description: (in Polish)

1. Pojęcie i zadania rachunkowości

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania

3. Dokumentowanie operacji gospodarczych (zasady funkcjonowania kont).

4. Kontrola prawidłowości księgowań (zestawienie obrotów i

5. Dzielenie i łączenie kont (konta syntetyczne i konta

6. Zasady ustalania wyniku finansowego

7. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie

przedsiębiorstwa

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. M. Chodoń , K. Zasiewska : Podstawy rachunkowości ujęcie

praktyczne. SK w Polsce, Warszawa, 2019.

2. J. Matuszewicz , P. Matuszewicz : Rachunkowość od podstaw .

FINANS SERVIS, Warszawa, 2011.

3. K. Sawicki [red.]: Podstawy rachunkowości. PWE. Warszawa

2009.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994

nr 121 poz. 591 , ze zm.

Uzupełniająca:

1. E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i

Sprawozdawczość Finansowa . Wolters Kluwer Polska ABC.

Warszawa 2010.

2. D. Filip: Krzywa wieloryba – analiza skumulowanej zyskowności. w: Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 287-299.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

zaliczenie pisemne (kolokwium/test)

egzamin pisemny

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Dariusz Filip
Group instructors: Dariusz Filip
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bfa919640a2481f8bfd3b492b1b3174%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c11a4c8-0bd3-4ae3-b5c6-a149a93b2691&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

1. Pojęcie i zadania rachunkowości

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania

3. Dokumentowanie operacji gospodarczych

(zasady

funkcjonowania kont).

4. Kontrola prawidłowości księgowań

(zestawienie obrotów i

5. Dzielenie i łączenie kont

(konta syntetyczne i konta

6. Zasady ustalania wyniku finansowego

7. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie

przedsiębiorstwa

Bibliography: (in Polish)

podstawowa:

M. Chodoń , K. Zasiewska : Podstawy rachunkowości ujęcie

praktyczne. SK w Polsce, Warszawa, 2019.

J. Matuszewicz , P. Matuszewicz : Rachunkowość od podstaw .

FINANS SERVIS, Warszawa, 2011.

K. Sawicki [red.]: Podstawy rachunkowości. PWE. Warszawa

2009.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994

nr 121 poz. 591 , z późn .

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i

Sprawozdawczość Finansowa . Wolters Kluwer Polska ABC.

Warszawa 2010.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Dariusz Filip, Agnieszka Wikarczyk
Group instructors: Dariusz Filip, Agnieszka Wikarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wiodącym jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami i zasadami rachunkowości, planem kont, metodą bilansową, klasyfikacją aktywów i pasywów, operacjami ekwiwalentnymi i wynikowymi.

Full description: (in Polish)

1. Pojęcie i zadania rachunkowości.

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania.

3-4. Dokumentowanie operacji gospodarczych (zasady funkcjonowania kont).

- Dokumentacja operacji gospodarczych.

- Operacje bilansowe i wynikowe.

- Wpływ operacji gospodarczych na bilans oraz rachunek zysków i strat.

5. Kontrola prawidłowości księgowań (zestawienie obrotów i sald)

6. Dzielenie i łączenie kont (konta syntetyczne i konta analityczne)

7. Zasady ustalania wyniku finansowego

8. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie przedsiębiorstwa

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. M. Chodoń , K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości ujęcie praktyczne. SK w Polsce, Warszawa 2019.

2. J. Matuszewicz , P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, FINANS SERVIS, Warszawa 2011.

3. K. Sawicki [red.], Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 217 ze zm.)

Uzupełniająca:

1. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości - cz. 1 -wykład, wyd. 8 (i późniejsze), Difin, Warszawa 2016.

2. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości - cz. 2 – zadania z rozwiązaniami, Difin, Warszawa 2016.

3. P. Szczypa – Podstawy rachunkowości – od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2018

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Agnieszka Wikarczyk
Group instructors: Agnieszka Wikarczyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)