Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Public procurement

General data

Course ID: WSE-EKN-ZPubl
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Public procurement
Name in Polish: Zamówienia publiczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

economics and finance

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Przedstawienie istoty zamówień publicznych, zapoznanie z zasadami i procedurami udzielania zamówień, analiza czynności dokonywanych przez zamawiającego w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, zaprezentowanie rozwiązań instytucjonalnych w obszarze zamówień publicznych oraz omówienie przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej.

Full description: (in Polish)

1. Zamówienia publiczne (ZP): istota, przedmiot, historia

2. Przepisy prawne dotyczące ZP (polskie i unijne źródła prawa). Zasady udzielania ZP

3. Instytucjonalny system ZP

4. Zamówienia sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5. Instrumenty, procedury i tryby udzielania ZP

6. Planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenia ZP (m. in. zasady i sposoby ustalania wartości zamówienia. Podział ZP według różnych kryteriów.

7. Postępowanie w sprawie udzielenia ZP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

8. Zasady dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu o ZP (przesłanki wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania)

9. Oferty: przygotowanie, złożenie, kryteria oceny. Komisja przetargowa. Badanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

10. Umowy w sprawach ZP

11. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi). Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

12. Projekty studenckie

Bibliography: (in Polish)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.)

Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Smerd A., Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro. Wskazówki, wzorcowe regulaminy, praktyczne porady, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa

Olszowska H., Przewodnik po zamówieniach publicznych, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław

Olszewska J., Rokicki J., Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa

"Zamówienia Pubiczne Doradca"

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

S1P_W03

Student potrafi wyodrębnić zasadnicze grupy podmiotów występujących w obszarze zamówień publicznych oraz omówić istotę relacji zachodzących między nimi.

Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych organów współtworzących infrastrukturę instytucjonalną systemu zamówień publicznych w Polsce.

S1P_W07

Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących proces udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi wymienić ogólne zasady udzielania zamówień publicznych oraz wyjaśnić ich istotę.

Student ma podstawową wiedzę o procedurach udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi scharakteryzować podstawowe tryby udzielania zamówień.

S1P_U05

Student potrafi prawidłowo dobrać sposób ustalania wartości zamówienia - adekwatny do konkretnego przedmiotu zamówienia i okoliczności danego przypadku.

S1P_U07

Student poprawnie analizuje wybrane problemy związane z różnymi aspektami zamówień publicznych i potrafi wysuwać propozycje rozwiązań określonych, szczegółowych problemów.

S1P_U10

Student posiada umiejętność syntetycznego przedstawienia, w formie wystąpienia ustnego z ewentualnym wykorzystaniem środków audiowizualnych, określonego zagadnienia mieszczącego się w tematyce zamówień publicznych.

S1P_K02

Student potrafi współdziałać z innymi studentami w ramach pracy zespołowej w celu przygotowania wystąpienia (referatu) dotyczącego określonego zagadnienia z tematyki zamówień publicznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena prezentacji (do 50 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 30 punktów), przygotowanej SIWZ (do 20 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia w formie pisemnej lub ustnej)

Zaliczenie:

51-60 punktów ocena 3.0; 61-70 punktów ocena 3.5; 71-80 punktów ocena 4.0; 81-90 punktów ocena 4.5

> 90 ocena 5

Zajęcia będą odbywały się hybrydowo

Kod do zajęć na MS Teams: 86jt8ev

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 16 hours, 51 places more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Bogusław Marks
Group instructors: Bogusław Marks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 16 hours more information
Coordinators: Adrian Sadłowski
Group instructors: Adrian Sadłowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)