Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne problemy integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-APIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne problemy integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W02, E1_W04, E1_W11, E1_U03, E1_U04

Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać wiedzę w zakresie historii procesu integracji europejskiej oraz funkcjonowania Unii Europejskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. Nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych przez społeczeństwa i państwa europejskie współcześnie.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. W trakcie zajęć nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych współcześnie przez społeczeństwa i państwa członkowskie UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami wybranych polityk UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka stosunku społeczeństw europejskich do UE, obywatelstwa UE i korzystania przez obywateli z przysługujących im praw).

W ramach kursu część zakresu tematycznego zajęć jest ustalana wspólnie ze studentami w odniesieniu do ich zainteresowań badawczych. Studenci ze wsparciem prowadzącej identyfikują konkretne wyzwania/ problemy w procesie integracji europejskiej, opracowują to zagadnienie i referują je innym członkom grupy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Beck U., Niemiecka Europa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Czachór Z., Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje, „Przegląd Europejski” 2018 nr 1(1).

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020 (roz. 7. s. 82-98).

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 (rozdziały: 1, 2, 13).

Pietraś Marek, Unia Europejska w środowisku wielopoziomowych i wielowymiarowych zmian. Propozycja modelu analizy, „Przegląd Sejmowy” 2021 nr 5 (166).

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Szewd R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w UE, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 310- 344.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? PISM, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć studenci nabywają następujące efekty uczenia się:

1) w zakresie WIEDZY

Student/ka ma wiedzę na temat wybranych kulturowych, społecznych i gospodarczych aspektów rzeczywistości europejskiej w wymiarze historycznym i współczesnym.

Student/ka ma wiedzę o wybranych problemach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych w polityce międzynarodowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Unii Europejskiej w tym zakresie.

Student/ka posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w wybranych obszarach polityki, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.

2) w zakresie UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka rozumie relacje między obywatelem a instytucjami UE; umie określić podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie

europejskim.

Student/ka umie wyjaśnić kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, wyodrębniać elementy kulturowe składające się na kulturową specyfikę Europy oraz tworzące europejską tożsamość.

Opis ECTS:

udział w zajęciach: 30 h [1 ECTS]

przygotowanie do zajęć (lektura): 25 h [1 ECTS]

przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej: 25 h [1 ECTS]

Łącznie: 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć stosowane jest ocenianie ciągłe.

Obejmuje ono trzy zasadnicze aspekty uczestnictwa studentów w zajęciach:

1/ aktywność wyrażająca się: prezentowaniem przygotowanych indywidualnie lub w grupie analiz nt. wybranych zagadnień, udziałem w dyskusjach dot. treści zawartych w lekturach zadanych do przeczytania, udziałem w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć - za aktywność przyznawane są punkty; uzyskanie 5 pkt równe jest ocenie bardzo dobrej za ten komponent;

2/ przygotowanie i wygłoszenie 60 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na wybrany temat dot. wyzwań w procesie integracji europejskiej. Referaty oceniane są w skali: 2-5.

3/ obecność podczas zajęć (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach, każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową z przedmiotu).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33f52372facc4f50aef62dbc671f141f%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d1fb3c0-7a76-4212-ab21-4d96e525ca09&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami polityk wewnętrznych i zewnętrznej UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka roli społeczeństwa obywatelskiego w UE czy partycypacji społecznej).

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych, rozwoju historycznego integracji europejskiej po II wojnie św. oraz podstaw instytucjonalno-prawnych funkcjonowania Unii Europejskiej.

Ponadto, aby uczestniczyć w zajęciach należy posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. Nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych przez społeczeństwa i państwa europejskie współcześnie.

Pełny opis:

Zajęcia zorientowane są na przedstawienie i analizę wybranych wyzwań politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych ujawniających się w procesie integracji europejskiej, prowadzonej w ramach prawno-instytucjonalnych Unii Europejskiej. W trakcie zajęć nacisk położony zostanie na krytyczną analizę zjawisk i procesów, doświadczanych współcześnie przez społeczeństwa i państwa członkowskie UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje kwestie:

- kulturowe dotyczące podstaw ideowych integracji europejskiej, procesów kształtowania się tożsamości europejskiej i jej relacji do tożsamości narodowej,

- polityczne związane z obecnym kształtem ustrojowym Unii Europejskiej, rolą i znaczeniem państw w procesie integracji europejskiej, celami i instrumentami wybranych polityk UE,

- gospodarczych i społecznych aspektów integracji europejskiej związanych zarówno z realizacją wybranych polityk sektorowych UE, jak i odnoszących się do relacji pomiędzy władzą a obywatelami (problematyka stosunku społeczeństw europejskich do UE, obywatelstwa UE i korzystania przez obywateli z przysługujących im praw).

W ramach kursu część zakresu tematycznego zajęć jest ustalana wspólnie ze studentami w odniesieniu do ich zainteresowań badawczych. Studenci ze wsparciem prowadzącej identyfikują konkretne wyzwania/ problemy w procesie integracji europejskiej, opracowują to zagadnienie i referują je innym członkom grupy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Beck U., Niemiecka Europa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Czachór Z., Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje, „Przegląd Europejski” 2018 nr 1(1).

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020 (roz. 7. s. 82-98).

Latoszek E. i in. (red.), Unia Europejska. Istota, szanse i wyzwania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018 (rozdziały: 1, 2, 13).

Pietraś Marek, Unia Europejska w środowisku wielopoziomowych i wielowymiarowych zmian. Propozycja modelu analizy, „Przegląd Sejmowy” 2021 nr 5 (166).

Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992 nr 1, s. 55-76.

Szewd R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w UE, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, T. Konecki, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 310- 344.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Balicki J. (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej? PISM, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Prowadzący grup: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)