Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-SPUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auyAGTTx1hqM9tJ2_yNwbFOH5jWjolm-tFWF1utpVtkw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=03e5e709-c0a7-4f2b-ba2f-683788de1344&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W10 - Zna główne siły polityczne, organizacje lobbystyczne i inne grupy interesu oddziałujące na przebieg i charakter integracji europejskiej.


E1_W11 - Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w poszczególnych obszarach polityk, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.


E1_U03 - Rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej


Wymagania wstępne:

Znajomość funkcjonowania systemów politycznych oraz mechanizmów nimi kierujących, w tym podstawowa wiedza na temat integracji europejskiej oraz instytucji i struktur UE.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: omówione zostaną najważniejsze elementy i mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego UE, w tym instytucje europejskie oraz ich zasady działania, funkcje i kompetencje. Położony zostanie nadto nacisk na dynamikę całego systemu oraz podstawy prawne działania UE i jej organów, strukturę wewnętrzną oraz praktykę ich funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem aspektu federalnego UE, a mianowicie kształtowania się i rozwoju struktur (instytucji i mechanizmów), które pozostają typowe dla systemów złożonych, jak też w odniesieniu do traktatów europejskich w tym Traktatu Lizbońskiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z głównymi siłami politycznymi, organizacjami lobbingowymi i innymi grupami interesu oddziałującymi na przebieg i charakter integracji europejskiej. Student powinien posiadać wiedzę w zakresie kompetencji i sposobów zaangażowania Unii w poszczególne obszary polityk i znać rolę państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu. Powinien także rozumieć i potrafić wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego oraz prawidłowo wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Traktat Lizboński.

2. Brzezińska M. M., Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w sprawie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym, "Przemiany Ustrojowe" 02.12.2021 (https://www.academia.edu/66605410/Orzeczenie_Federalnego_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego_RFN_w_sprawie_nadrz%C4%99dno%C5%9Bci_prawa_krajowego_nad_unijnym)

3. Kownacki T., „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27 (2013), s. 138-164.

4. Grosse T. G, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, "Przegląd Europejski" 2(25) 2012, s. 7-26.

5. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wallace H. , Pollack M. A., Young A. R., Policy-Making in the European Union, 7th edition, Oxford University Press, Oxford, UK 2015.

2. Siemsse M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012.

3. Ewentualna dodatkowa literatura będzie podawana na każdych zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1. Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania systemu politycznego UE, jej aktorach i polityce - E1_W10.

2. Ma wiedzę na temat procesów integracji i dezintegracji zachodzących w UE - E1_W10

3. Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji UE oraz mechanizmów je kształtujących - E1_U03.

4. Potrafi interpretować zjawiska polityczne zachodzące w obrębie systemu politycznego UE - E1_W11

5. Potrafi analizować konkretne problemy - E1_U03.

6. Potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole: kreatywnie angażuje się w przygotowanie omawianego zagadnienia lub materiału.

Metody i kryteria oceniania:

E1_W10, E1_W11 oraz E1_U03

a) na ocenę bardzo dobrą student definiuje samodzielnie takie pojęcia jak: system polityczny UE, proces polityczny, analizuje mechanizmy w nim zachodzące, porównuje strukturę polityczną UE do innych systemów.

b) na ocenę dobrą student definiuje większość omówionych na zajęciach pojęć oraz objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu systemu politycznego UE i podaje przykłady. Wymienia i charakteryzuje większość teorii z zakresu europeistyki i systemów politycznych. Opracowuje wybrane zagadnienia np. proces decentralizacji UE, wywieranie nacisku przez grupy lobbingowe na procesy decyzyjne. Funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu, żeby zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę.​

c) na ocenę dostateczną - student definiuje, z pomocą i podpowiedzią nauczyciela​, niektóre pojęcia np. system polityczny, podsystem polityczny, europeizacja, akt prawny, adaptacja kreatywna, pasywna aktywna itd.

Objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu europeistyki i podaje kilka przykładów. Wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie z zakresu europeistyki i systemów politycznych.​ Opracowuje też podstawowe zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu.​

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9gyCihe_Qe58urlBAE9uJA19tjDiHeGqhoWOuwJS7bA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=25e9629d-c8d7-490d-9d60-af6cedf012e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Omówione zostaną najważniejsze elementy i mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego UE, w tym instytucje europejskie oraz ich zasady działania, funkcje i kompetencje. Położony zostanie nadto nacisk na dynamikę całego systemu oraz podstawy prawne działania UE i jej organów, strukturę wewnętrzną oraz praktykę ich funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem aspektu federalnego UE, a mianowicie kształtowania się i rozwoju struktur (instytucji i mechanizmów), które pozostają typowe dla systemów złożonych, jak też oczywiście traktatów europejskich w tym Traktatu Lizbońskiego.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu struktury i funkcjonowania systemów politycznych oraz znajomość historii integracji europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Traktat Lizboński.

2. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, UKIE 2008.

3. Barcz J., Przewodnik po Traktacie Lizbońskim, Warszawa 2008.

4. Hix S., Hoyland B., The Political System of the European Union, 3rd edition, Palgrave Macmillan, New York 2011.

5. . Grosse T. G, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, "Przegląd Europejski" 2(25) 2012, s. 7-26.

6. Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

7. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

8. Tomaszewski K., Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Wallace H., Pollack M. A., Young A. R., Policy-Making in the European Union, 7th edition, Oxford University Press, Oxford, UK 2015.

2. Siemsse M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012.

3. Ewentualna dodatkowa literatura będzie podawana na każdych zajęciach.

Wymagania wstępne:

Stały dostęp do komputera, Internetu, mikrofonu oraz kamerki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9gyCihe_Qe58urlBAE9uJA19tjDiHeGqhoWOuwJS7bA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=25e9629d-c8d7-490d-9d60-af6cedf012e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Omówione zostaną najważniejsze elementy i mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego UE, w tym instytucje europejskie oraz ich zasady działania, funkcje i kompetencje. Położony zostanie nadto nacisk na dynamikę całego systemu oraz podstawy prawne działania UE i jej organów, strukturę wewnętrzną oraz praktykę ich funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem aspektu federalnego UE, a mianowicie kształtowania się i rozwoju struktur (instytucji i mechanizmów), które pozostają typowe dla systemów złożonych, jak też oczywiście traktatów europejskich w tym Traktatu Lizbońskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Traktat Lizboński.

2. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, UKIE 2008.

3. Barcz J., Przewodnik po Traktacie Lizbońskim, Warszawa 2008.

4. Hix S., Hoyland B., The Political System of the European Union, 3rd edition, Palgrave Macmillan, New York 2011.

5. . Grosse T. G, Dwupoziomowy system polityczny w Europie, "Przegląd Europejski" 2(25) 2012, s. 7-26.

6. Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

7. Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

8. Tomaszewski K., Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Wallace H., Pollack M. A., Young A. R., Policy-Making in the European Union, 7th edition, Oxford University Press, Oxford, UK 2015.

2. Siemsse M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012.

3. Ewentualna dodatkowa literatura będzie podawana na każdych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auyAGTTx1hqM9tJ2_yNwbFOH5jWjolm-tFWF1utpVtkw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=03e5e709-c0a7-4f2b-ba2f-683788de1344&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

wyszukiwanie informacji - 15 h

lektura zadanych tekstów - 15 h

aktywne uczestnictwo w zajęciach - 10 h

60 h = 2 ECTS (1 ECTS = 30 h)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)